O projekcie

 

Z  dniem 01 października 2009 roku Wielkopolska Izba  Przemysłowo – Handlowa w rozpoczęła realizację Projektu  na temat: „CENTRUM PROMOCJI I WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami”, w ramach Działania 5.2 - Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka.

Projekt zakłada szereg komplementarnych działań wsparcia na rzecz tworzenia powiązań i współpracy przedsiębiorstw. Doświadczenia wskazują na istotną rolę powiązań łączących przedsiębiorstwa z innymi firmami i instytucjami otoczenia działalności gospodarczej  w tworzeniu innowacji. Korzystny wpływ powiązań kooperacyjnych przejawia się m.in. w łatwiejszym dostępie do wiedzy, zasobów produkcyjnych a także podnoszeniu efektywności funkcjonowania firm w aspektach związanych z organizacją i zarządzaniem.
Opracowana i świadczona w ramach Projektu usługa będzie ukierunkowana na ułatwianie zmian organizacyjnych w modelu działalności biznesowej i relacjach zewnętrznych przedsiębiorstw w celu wzrostu ich innowacyjności.
Usługa, dzięki kompleksowemu wsparciu budowania relacji i współpracy tych podmiotów z partnerami zewnętrznymi będzie miała bezpośredni wpływ na promocję i osiąganie  INNOWACJI ORGANIZACYJNEJ przedsiębiorstw.

Główne zadania do realizacji w ramach Projektu, to:

  • diagnoza aktualnej sytuacji związanej z zakresem i formami współpracy przedsiębiorstw oraz ich zapotrzebowaniem na usługi wsparcia w tym obszarze (badanie rynku odbiorców oraz zebranie dostępnych źródeł i opracowań na temat  form współpracy przedsiębiorstw, analiza najlepszych praktyk, wykorzystanie wiedzy zdobytej przez WIPH w realizacji innych projektów, między innymi na temat   kształtowania innowacyjnej polityki rozwoju regionalnego oraz organizacji i funkcjonowania klastrów)
  • opracowanie założeń ,modeli i standardów usług , które świadczone będą przez WIPH na rzecz przedsiębiorców oraz  przygotowanie systemu informatycznego wspierającego prace konsultantów, ekspertów i doradców
  • przeszkolenie pracowników i merytorycznych konsultantów WIPH, wdrożenie systemu świadczenia usług oraz uruchomienie systemu informatycznego
  • świadczenie specjalistycznych usług proinnowacyjnych oraz ich monitorowanie


Zakres usług doradczych obejmie przede wszystkim:

  • udzielanie szczegółowych  informacji dotyczących możliwych struktur współpracy w aspektach umożliwiających podjęcie decyzji o jej nawiązaniu  (specyficzna wiedza między innymi z zakresu prawa,  finansów,  organizacji i zarządzania) - ten etap przyczynić się powinien do likwidacji barier spowodowanych brakiem wiedzy,  potęgujących obawy przed wchodzeniem w różnego rodzaju struktury kooperacyjne
  • ocena możliwości wprowadzenia innowacyjnych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie poprzez dobór efektywnego modelu współpracy (w formie doradztwa eksperta ze współpracujących jednostek naukowych)
  • ułatwianie nawiązywania współpracy poprzez pomoc w poszukiwaniu partnerów (baza danych utworzona w systemie informatycznym)
  • bieżące  wsparcie (doradztwo, informacja) w okresie nawiązywania i utrzymywania współpracy (dostęp do bazy danych w systemie informatycznym)

Usługi doradcze będą miały na celu ułatwienie budowania wzajemnych relacji  poprzez tworzenie sieci współpracy ( oraz  poprawę efektywności istniejących już form  współpracy) poprzez organizowanie nowych struktur organizacyjnych kooperujących ze sobą podmiotów gospodarczych.