Ekologia

 

 

Woda, powietrze, ziemia, zwierzęta, rośliny, zostały stworzone przez Boga i zasługują na szacunek ze strony człowieka. Nieustanna egzystencja milionów ludzi cierpiących z powodu głodu i niedożywienia i rosnąca świadomość tego, że naturalne zasoby Ziemi są ograniczone uświadamiają nam wyraźnie, że ludzkość stanowi jedną całość. Zanieczyszczenie wody, powietrza i ziemi zagraża coraz bardziej delikatnej równowadze biosfery, od której zależy los obecnych i przyszłość pokoleń, przypominając nam zarazem, ze dzielimy wspólnie jedno środowisko”.

Jan Paweł II

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „EFFATA” - Cele i sposoby działania

§  7

 1. 1.Cele Stowarzyszenia:
 2. 1)Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia i profilaktyka patologii społecznej.
 3. 2)Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich, działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym.
 4. 3)Wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne.
 5. 4)Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego przyrodniczego i jego ochrony i praw zwierząt, działania o charakterze interwencyjnym, poprzez działania kontrolne w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania przepisów ochrony środowiska, monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego.
 6. 5)Ochrony i praw zwierząt, zwalczanie przejaw znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
 7. 6)Działania na rzecz zachowania i poprawy ładu przestrzennego, promowania uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego oraz legalizacji (doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem) samowoli budowlanej, działania o charakterze interwencyjnym.
 8. 7)Promocja kultury i sztuki, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń artystycznych. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działań w dziedzinie sportu i turystyki. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 

 

 

 

 


Uprawnienia organizacji ekologicznych - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

 


Dziennik Ustaw
Dz.U.2021.247 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2021 r. do: 17 grudnia 2021 r.
Rozdział 4
Uprawnienia organizacji ekologicznych

 

Art. 44. [Uprawnienie do uczestniczenia w postępowaniu i wnoszenia środków odwoławczych]
1.
Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
2.
Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony.
3.
Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
4.
Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie.
Art. 45. [Współdziałanie w dziedzinie ochrony środowiska z organami administracji]
1.
Organizacje ekologiczne, jednostki pomocnicze samorządu gminnego, samorząd pracowniczy, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związki zawodowe mogą współdziałać w dziedzinie ochrony środowiska z organami administracji.
2.
Związki zawodowe i samorządy pracownicze mogą powoływać zakładowe komisje ochrony środowiska oraz społecznych inspektorów ochrony środowiska w celu organizowania i przeprowadzania społecznej kontroli ochrony środowiska na terenie zakładu pracy.
3.
Organy administracji mogą udzielać pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska.

 


Uprawnienia organizacji ekologicznej w postępowaniu administracyjnym jako uczestnik na prawach strony
ORGANIZACJA SPOŁECZNA może brac udział w postępowaniu administracyjnym jako uczestnik na prawach strony.

 

Organizacje społeczne biorące udział w postępowaniu administracyjnym jako uczestnik na prawach strony nie mogą reprezentować własnego interesu prawnego lub faktycznego.

 

Do udziału w postępowaniu na prawach strony może być dopuszczona wyłącznie organizacja społeczna, która wykaże, iż będzie w nim działać w interesie społecznym (publicznym).

 

Uprawnienia organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym określa art. 31 KPA.

 

UPRAWNIENIA ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ:

 

prawo dopuszczenia do udziału w toczącym się postępowaniu
prawo żądania zawiadomienia o postępowaniu, w którym organizacja chce wziąć udział
prawo przedstawienia poglądu w sprawie
prawo żądania wszczęcia postępowania
Skorzystanie z przysługujących uprawnień wymaga spełnienia określonych warunków.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z uprawnień przysługujących organizacji w postępowaniu administracyjnym?

 

Należy:

 

złożyć pisemny wniosek, który musi spełniać wymogi podania (zawierać nazwę i adres wnioskodawcy, wskazanie organu, określenie żądania (odpowiednio: wszczęcia, dopuszczenia do udziału w postępowaniu, zawiadomienia, zgody na przedstawienie poglądu w sprawie), podpis lub podpisy osób umocowanych do reprezentacji organizacji)
we wniosku należy wykazać interes społeczny oraz zgodność celów statutowych organizacji z przedmiotem postępowania (nie jest to wymóg konieczny przy wniosku o zgodę na wyrażenie poglądu w sprawie, ale warto te przesłanki wykazać)
do wniosku należy dołączyć odpis z KRS lub podać numer KRS i adres elektroniczny: http://krs.cors.gov.pl/ – umożliwiający organowi administracji weryfikację danych o organizacji, jej celach statutowych oraz o osobach umocowanych do podpisania wniosku
jeżeli w sprawie działa za nas pełnomocnik – do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

 

 

 

 

Przyjaciele ZIEMI

 

W imieniu Fundacji NASZA ZIEMIA z Warszawy oraz Stowarzyszenia EFFATA z Piły, zapraszam do działalności w Pilskim Patrolu Ekologicznym.

 

W Pilskim Patrolu Ekologicznym działa głównie młodzież pilskich szkół, którą wyposażona w czapeczkę, opaską odblaskową na ramię, identyfikator dba o bezpieczeństwo ekologiczne naszego regionu.

 

Społecznej Sieci Monitoringu Środowiska - Pogotowie Ekologiczne Stowarzyszenie EFFATA.

 

Każdy z nas może pomóc chronić naturę. Podstawą do tego jest informacja - jak to robić, ale przede wszystkim: gdzie występują problemy. I właśnie identyfikowanie zagrożeń dla środowiska jest celem działania naszej Sieci. Myśląc globalnie - działajmy lokalnie. Celem działania sieci jest zaangażowanie młodzieży w monitoring stanu środowiska. Zadaniem uczestników sieci jest lokalizowanie i opis dzikich wysypisk śmieci, a także innych zanieczyszczeń środowiska, występujących na naszym terenie.

 

Zainteresowany uczestnictwem w sieci rejestruje się u koordynatora projektu (e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Koordynator wpisuje uczestnika do bazy danych sieci. Urzędy gminne będą poproszone o informowanie Fundacji Nasza Ziemia o działania podejmowane w związku z dzikimi wysypiskami i zanieczyszczeniami zgłoszonymi przez uczestników sieci (ilość zlikwidowanych wysypisk, podjęte działania formalno-prawne, informacyjne, edukacyjne itp). Zarejestrowany uczestnik otrzymuje od Fundacji Nasza Ziemia potwierdzenie uczestnictwa w Społecznej Sieci Monitoringu Środowiska, mogące służyć do legitymowania się z działań prowadzonych w ramach Sieci.

 

Działania uczestnika Sieci: Uczestnik wyposażony jest w Kartę Monitoringu (do pobrania z serwisu internetowego sieci). Uczestnik informuje o znalezionych przez siebie dzikich wysypiskach i zauważonych innych zanieczyszczeniach Wydział Ochrony Środowiska swojego urzędu gminy (dostarcza także kartę monitoringu). Kopię informacji przesyła do koordynatora projektu. Raz na kwartał uczestnik pozyskuje od swojego urzędu informacje o działaniach podejmowanych w związku z raportowanymi zanieczyszczeniami i zlokalizowanymi dzikimi wysypiskami. Pozyskane informacje przekazuje do Fundacji Nasza Ziemia i lokalnym mediom.

 

Dane te posłużą do przygotowania raportu rocznego. Wyniki działania sieci monitoringu będą zestawiane na bieżąco wg województw i gmin, a raz w roku będzie przygotowywany raport, publikowany w Internecie i przesyłany do Urzędów Marszałkowskich z sugestią wykorzystania w służbowych rozliczeniach urzędów gmin. Raport będzie przekazywany także mediom.

 

Szczegółowych informacji na temat działalności Pilskiego PATROLU EKOLOGICZNEGO udziela Artur Łazowy, koordynator projektu Społecznej Sieci Monitoringu Środowiska - Pogotowie Ekologiczne EFFATA, pod telefonem 601970679, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

PRAWO A ZWIERZĘTA

 

Akty prawa dotyczące zwierząt.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. (zdjęcie 1zdjęcie 2)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

&#167 8

Celem jest ochrona zwierząt, a w szczególności:

 1. podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolnobytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności,
 2. zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt,
 3. kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad tymi zwierzętami,
 4. kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolnobytującym,
 5. krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich,
 6. propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.

 

Szukasz informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu?

 www.naszaziemia.pl – oficjalny serwis Fundacji Nasza Ziemia. Zawiera m.in. informacje o kampanii „Sprzątanie świata – Polska”, konkursie grantowym „Moja idea dla Ziemi”, serwis informacyjny dla mediów, bieżące informacje z dziedziny ochrony środowiska.

www.ekoedukacja.pl – internetowa baza materiałów edukacyjnych, zawiera ponad 500 konspektów zajęć, lekcji, wycieczek, happeningów, programów... Zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami – chętnie opublikujemy w EkoEdukacji również Wasze autorskie programy.

www.recykling.pl – wortal odpadowy, znajdziecie w nim informacje w zakresie prawa, standardów, technik i technologii, planów gospodarki odpadami i programów je wdrażających, dobrych praktyk, pomysłów, a także bieżące informacje z dziedziny gospodarki odpadami. W wortalu działa serwis Internetowego Konkursu Ekologicznego. Recykling.pl to także oficjalne strony Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej, realizowanego przez Koalicję na rzecz Edukacji Ekologicznej, tworzonej przez Fundację Nasza Ziemia i wiodące Organizacje Odzysku.

Serwisy największych Organizacji Odzysku:

·     www.biosystem.pl - Zakład Gospodarki Odpadami BIOSYSTEM Organizacja Odzysku SA

·     www.boosa.pl - Branzowa Organizacja Odzysku SA

·     www.czystesrodowisko.pl - Czyste Środowisko Organizacja Odzysku SA

·     www.eko-punkt.pl - EKO-PUNKT Organizacja Odzysku SA

·     www.ipoo.pl - I Polska Organizacja Odzysku STOLICA SA

·     www.koba.com.pl - Koba Organizacja Odzysku SA

·     www.psr-sa.pl - Polski System recyklingu Organizacja Odzysku SA

·     www.reba.pl - Reba Organizacja Odzysku SA

·     www.rekopol.pl - Rekopol Organizacja Odzysku SA

 

Zasady działania wolontariackiej sieci monitoringu stanu środowiska pod kątem występowania dzikich wysypisk i innych zanieczyszczeń

1. Celem działania sieci jest zaangażowanie społeczeństwa polskiego w monitoring stanu środowiska.

2. Zadaniem uczestników sieci jest lokalizowanie i opis dzikich wysypisk śmieci, a także innych zanieczyszczeń środowiska, występujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uczestnictwo w sieci jest dobrowolne.

4. Uczestnikiem sieci może być instytucja, organizacja, grupa formalna lub nieformalna.

5. Zainteresowany uczestnictwem w sieci rejestruje się u koordynatora projektu (e-mailem, faksem, listownie lub poprzez Internet).

6. Koordynator wpisuje uczestnika do bazy danych sieci i informuje Wydział (Referat) Ochrony Środowiska urzędu gminy właściwego dla miejsca działania uczestnika o fakcie rozpoczęcia przez danego uczestnika monitorowania stanu środowiska pod kątem występowania dzikich wysypisk i innych zanieczyszczeń na terenie danej gminy. Urzędy gminne będą poproszone o informowanie Fundacji Nasza Ziemia o działania podejmowane w związku z dzikimi wysypiskami i zanieczyszczeniami zgłoszonymi przez uczestników sieci (ilość zlikwidowanych wysypisk, podjęte działania formalno-prawne, informacyjne, edukacyjne itp).
Zarejestrowany uczestnik otrzymuje od Fundacji Nasza Ziemia potwierdzenie uczestnictwa w Społecznej Sieci Monitoringu Środowiska, mogące służyć do legitymowania się z działań prowadzonych w ramach Sieci.

7. Działania uczestnika Sieci:
a) Uczestnik wyposażony jest w Kartę Monitoringu (do pobrania z serwisu internetowego sieci, lub przesyłana faksem bądź listownie), w której nanosi informacje o znalezionym wysypisku (lokalizacja, możliwości dojazdu ciężkim sprzętem, wstępna morfologia wysypiska itp.).

b) Uczestnik informuje o znalezionych przez siebie dzikich wysypiskach i zauważonych innych zanieczyszczeniach Wydział (Referat) Ochrony Środowiska swojego urzędu gminy (dostarcza także kartę monitoringu). Kopię informacji przesyła do koordynatora projektu (Fundacja Nasza Ziemia) droga e-mailową, faksem lub listownie albo dopisuje do bazy w serwisie internetowym Sieci (pod linkiem „Dodaj raport”).

c) Raz na kwartał uczestnik pozyskuje od swojego urzędu informacje o działaniach podejmowanych w związku z raportowanymi zanieczyszczeniami i zlokalizowanymi dzikimi wysypiskami. Pozyskane informacje przekazuje do Fundacji Nasza Ziemia i np. lokalnym mediom. Dane te posłużą do przygotowania raportu rocznego.

8. Wyniki działania sieci monitoringu będą zestawiane na bieżąco wg województw i gmin, a raz w roku będzie przygotowywany raport, publikowany w Internecie i przesyłany do Urzędów Marszałkowskich z sugestią wykorzystania w służbowych rozliczeniach urzędów gmin. Raport będzie przekazywany także mediom.

9. Rejestrując się do Sieci, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie dostarczonych danych przez Fundację Nasza Ziemia w zakresie niezbędnym do realizacji Programu Publicznej Edukacji Ekologicznej, w tym szczególnie projektu „Społeczna Sieć Monitoringu Środowiska” oraz na publikację nazwy i namiarów kontaktowych do organizacji w serwisie Sieci.

 

 

  

 

 

Prawdy i mity o ogławianiu drzew

 

Prawdy i mity o ogławianiu drzew

 

Mimo, że niemal wszyscy specjaliści - zarówno teoretycy, jak i praktycy - zgodnie potępiają ogławianie drzew, wymieniając liczne powody, dla których należy bezwzględnie zaprzestać tej praktyki, to wciąż jesteśmy świadkami w naszym otoczeniu radykalnego cięcia, bez oglądania się na konsekwencje. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mimo oczywistego potępienia, a nawet zagrożenia karnego ogławianie drzew nie tylko nie ustaje, ale się wzmaga? Czyżby osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy sądziły, że nic strasznego się nie dzieje, że zabieg ten jest wprawdzie kłopotliwy, ale w niektórych sytuacjach konieczny? Ludzie ogławiają drzewa z wielu powodów. Wszystkie wiążą się z fałszywymi poglądami i nieporozumieniami. Wśród wielu błędnych opinii na ten temat najczęściej wymienia się trzy poglądy.

 

Mit pierwszy. W wyniku ogłowienia poprawia się stabilność statyczna drzew. Ogławianie redukuje niebezpieczeństwo.

Prawda: Wprost przeciwnie, ogławianie zwiększa niebezpieczeństwo - drzewo ogłowione stanowi większe zagrożenie niż drzewo niecięte, gdyż jest ono bardziej podatne na złamanie przez silny wiatr.

Powody: Mechanizm obronny powoduje, że drzewo wypuszcza mnóstwo pędów poniżej miejsca cięcia. Są to pędy przybyszowe (odroślowe), tzw. wilki. Odmienne od normalnych, gałęzie te rozwijają się w „gnieździe” leżącym na tkance drzewnej. Te nowe pędy są przytwierdzone do gałęzi macierzyste tylko w zewnętrznej warstwie, a zatem są bardzo słabo z nią zrośnięte i podatne na odłamanie. Nowe pędy przyrastają bardzo szybko. Ogłowione drzewa odzyskują rozmiary przed cięcia w ciągu dwóch do czterech lat. Wiele drzew staje się wyższa niż przed ogłowieniem. W miarę, jak gałęzie przybierają na wadze, słabe ich osadzenie powoduje, że są bardziej podatne na złamania i wyłamania. Ogławianie drzew prowadzi często do powstania zaburzeń w ich statyce. Najczęściej wiąże się to z podniesieniem lub bocznym przesunięciem ich środka ciężkości. Gałęzie przybyszowe tym łatwiej się rozłamują. Gęsto (ciasno) rozwijające się pędy przybyszowe, zwłaszcza w pierwszych latach po ogłowieniu powodują, że drzewo jest mniej odporne na wiatr niż wtedy, gdy rozwija się normalnie. Paradoks polega na tym, że zabieg który ma ograniczyć wysokości drzewa, aby stało się ono bezpieczniejsze, po pewnym czasie stwarza jeszcze większe zagrożenie.

Ale to nie wszystko. Pozbawione bocznych gałęzi ogłowione drzewa w razie upadku (złamania lub wykrotu) nie mają amortyzującej „poduszki”. Dlatego mogą czynić większe i groźniejsze szkody niż drzewa nieogłowione.

Drzewo ogłowione produkuje o wiele mniej asymilatów, przez co zaczynają zamierać korzenie, w których przechowywane są substancje pokarmowe, co powoduje zachwianie gospodarki energetycznej. To może spowodować osłabienie zakotwiczenia drzewa w podłożu, które staje się bardziej podatne na silne wiatry. Brak asymilatów potrzebnych do normalnego funkcjonowania innych części drzewa skutkuje także obumieraniem (zasychaniem) całych gałęzi, czyli pojawieniem się posuszu. Suche gałęzie stanowią spore zagrożenie w czasie silnych wiatrów.

 

Mit drugi. Ogławianie wzmacnia drzewo oraz wzmaga jego żywotność, na co dowodem mają być ogławiane przydrożne wierzby.

Prawda: Ogławianie natychmiast obniża zdrowotność drzewa. Usunięcie poważnej części aparatu asymilacyjnego skutkuje narastającym deficytem energetycznym, wywołującym zjawisko tzw. Diabelskiego kręgu lub „spirali śmierci”, prowadzące do całkowitego obumierania drzewa. Wierzby ogłowione wyglądają dobrze tylko na plakatach reklamujących międzynarodowy konkurs szopenowski. Jeśli przyjrzymy się tym drzewom z  bliska, to zauważymy, że ich pnie są całkowicie wypróchniałe, pokrzywione i porośnięte hubami, często wewnątrz całkowicie puste. Większość tych drzew żyje krótko, zaledwie kilkadziesiąt lat, choć najczęściej sadzona wierzba Salix alba może żyć 150 lat i dłużej.

Powody: W związku z tym, że liście są dla drzewa „fabryką żywności”, usunięcie 50-100% ulistnionej korony prowadzi do jego zagłodzenia w reakcji na ogławianie drzewo stara się jak najszybciej zastąpić utracone tkanki oraz asymilujące, przewodzące i magazynujące organy. Uruchamiane procesy wymagają jednak od niego dużych ilości materiałów energetycznych. W konsekwencji drzewo ulega poważnemu osłabieniu, a nawet obumarciu. Ale to dopiero początek nieszczęścia. Przy dużych, otwartych ranach narażone na infekcje są biel (podkorowa warstwa drzewa) i twardziel. Każda rana po usuniętej gałęzi to wrota dla infekcji patogenów (głównie grzybów). Warto uświadomić sobie, że tak zwane zabezpieczanie ran środkami grzybobójczymi jest fikcją i ma znaczenie jedynie kosmetyczne. Patogeny są tak powszechne, że po uszkodzeniu tkanek ochronnych drzewa natychmiast osiadają na świeżej ranie i – korzystając z jego zapasów- zaczynają się intensywnie rozwijać. Badania jednoznacznie dowiodły, że fungicyd (z reguły działający przez krótki czas) nie chroni drzew przed infekcją, a drzewo może mieć za mało energii, aby obronić się chemicznie przed zainfekowaniem rany. Ponadto niektóre szkodniki są przywabiane przez oleje, żywice i substancje barwnikowe wydzielane w ramach ochrony drzewa przed infekcją. Zaczyna się wtedy intensywny proces rozkładu drewna, który postępuję w głąb gałęzi. Wprawdzie drzewo jest biologicznie zdolne zalać powstałą po cięciu ranę, ale tylko wtedy, gdy jest ono wystarczająco zdrowe, a rana niezbyt duża. Odradza się wtedy drewnem ochronnym, tzw. twardzielą patologiczną, od zainfekowanej, chorej tkanki. Niestety, przed rozległymi i licznymi ranami spowodowanymi ogławianiem zdolne są bronić się tylko niektóre drzewa, a są i takie, które w ogóle tego nie tolerują i szybko umierają. Natomiast okres życia tych drzew, które przeżyją, znacznie się skraca.

W zależności od gatunku, wieku drzewa, warunków siedliskowych i drastyczności wykonania ogławiania drzewo po takim „zabiegu” żyje rok, kilka, kilkanaście lub w najlepszym wypadku kilkanaście lat. Nawet w tej ostatniej, najbardziej optymistycznej wersji nie jest z dużo, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre gatunki drzew mogą żyć kilkaset lat. Ale to nie wszystko. Gałęzie korony drzewa wytwarzają tysiące liści absorbujących światło słoneczne. Kiedy się je usunie, gałęzie i pień nagle zostają odsłonięte i narażone na silne działanie światła i ciepła, w wyniku czego może powstać poparzenie słoneczne tkanki pod korą. To z kolei może prowadzić do zrakowaceń, podłużnych spękań kory i obumierania niektórych gałęzi. Warto tutaj dodać, że odsłonięte gałęzie i konary są łatwo nagrzewane przez wiosenne słońce, nocą zaś, w czasie znacznych spadków temperatury, łatwo ulegają pęknięciom mrozowym.

 

Mit trzeci. Ogłowione drzewa są łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu i pielęgnowaniu.

Prawda: Pielęgnowanie drzew ogłowionych jest kosztowne. Sam zabieg jest drogi i kłopotliwy, a po nim corocznie drzewo trzeba przycinać oraz usuwać posusz i kontrolować stan bezpieczeństwa.

Powody: koszt ogławiania drzewa nie ogranicza się tylko do samego wykonania zabiegu. Jeśli drzewo przeżyje, to będzie wymagało cięcia co parę lat, jeśli zaś obumrze, trzeba będzie je usunąć. Są także pewne ukryte koszty ogławiania. Zdrowe, dobrze utrzymane drzewa (wg danych amerykańskich) podnieść wartość posesji o 10- 2-%. Zdeformowane, ogłowione drzewa nie tylko nie podnoszą wartości posesji, ale także większa skłonność do złamań pociąga za sobą dodatkowe koszty. Ponadto dochodzi do utraty wartości estetycznych i przyrodniczych. Ogłowione drzewo wygląda jak pokręcone i okaleczone i nigdy nie odzyska swojej naturalnej formy. Drzewo, które utraci niemal całą koronę, nie jest tak wydajne w wiązaniu dwutlenku węgla i innych substancji toksycznych zawartych w  powietrzu. Wytwarza o wiele mniej tlenu, a jego nieliczne liście zatrzymują zdecydowanie mniej kurzu i pyłu. Ponadto wytranspirowują o wiele mniej wody, a więc w dużo mniejszym stopniu obniżają temperaturę powietrza w otoczeniu. Nie tłumią już tak dobrze hałasu i dają o wiele mniejszy cień w upalne dni, a przede wszystkim przestają być siedliskiem dla wielu zwierząt. Dokonujący tak radykalnego cięcia rzadko myślą o losie zwierząt zamieszkujących te drzewa. Oblicza się , że na naszych drzewach żyje ponad 120 gatunków ptaków, 140 gatunków ssaków oraz 270 gatunków płazów i gadów. Jakże często zapomina się o ludowej przestrodze: „Drzewa nie ścinaj, gdy na nim ptak gniazdko ściele.”

 

Chuchać na zimne.

Prawdziwą przyczyną ogławiania drzew jest brak wyobraźni i wiedzy osób, które odpowiadają za posadzenie określonego drzewa w nieodpowiednim miejscu. Doświadczenie uczy, że najwięcej najbardziej istotnych błędów, które potem „mszczą się” całymi latami, popełnia się na etapie wybory drzewa i miejsca jego posadzenia. Trzeba pamiętać, że wiele drzew przeżyje nas i naszych wnuków. Dlatego największą wagę powinno się przykładać do profilaktyki. Wszystko zaczyna się od właściwego wyboru rośliny, która ma być posadzona w określonym miejscu. Amerykanie w takim wypadku radzą: „Posad odpowiednie drzewo w stosownym dla niego miejscu.”

 

Dr. Hab. Marek Kosmala, prof. SGGW

 

 

 

 

GMO. ŻYCIE WYMYKA SIĘ SPOD KONTROLI

 

„Życie wymyka się spod kontroli”, to dokument o tym, czym jest inżynieria genetyczna stosowana w rolnictwie i jakie są tego konsekwencje dla człowieka i przyrody. „Oficjalne” stanowisko naukowców i władz, każe nam wierzyć, że jest to technologia zupełnie bezpieczna. Należy wziąć jednak pod uwagę,że twierdzą tak naukowcy zatrudnieni w laboratoriach należących lub wynajętych przez korporacje sprzedające organizmy modyfikowane, lub wytworzone z nich produkty, niezależni naukowcy podają zaś dowody, że nie wszystko zostało jeszcze sprawdzone. Film opowiada o historii rozwoju bio-technologii oraz wpływie organizmów modyfikowanych genetycznie na nasze życie. Śmiertelne żniwo genetycznie modyfikowanej bawełny w Indiach zrujnowało wielu lokalnych rolników, niektórzy z nich w akcie rozpaczy sprzedali swoje gospodarstwa, inni popełnili samobójstwo. Parlament Islandii zdecydował się sprzedać całą pulę genów swojej populacji prywatnej firmie, która zamierza wykorzystać te dane dla dobra przemysłu farmaceutycznego oraz firm ubezpieczeniowych. Jedynie garstka idealistycznie nastawionych naukowców sprzeciwia się wielkiemu przemysłowi. Przeprowadzają oni niezależne, niefinansowane przez biznes badania, nad wpływem transgenicznych roślin i zwierząt, na środowisko oraz nasze zdrowie.

Film pokazany na 21 festiwalach filmowych, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony krytyków. Został również wysoko nagrodzony na 8 międzynarodowych festiwalach.

...Przerażające jest obserwowanie, jak niektórzy naukowcy i firmy zajmując się w genetyczną inżynierią – bez jakichkolwiek demokratycznych uzgodnień – próbują zmieniać cechy genetyczne wszystkich żywych istot, które tak bardzo kochamy. Te zmiany są stałe, zrobione w taki sposób, że nie będzie już od tego odwrotu! Wierzę, że jedyne, co można zrobić, to walczyć z tym...- Andrew Kimbrell (prawnik, USA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Posprzątaj po pupilu, to nie jest kupa roboty

 

 

W imieniu Stowarzyszenia EFFATA, uprzejmie proszę, władze naszego miasta, o wprowadzenie do korzystania przez właścicieli czworonożnych przyjaciół (piesków, kotków) woreczków higienicznych do uprzątania odchodów pozwierzęcych. Jednocześnie warto, poprzez ulotkę przypomnieć właścicielom zwierząt, o ich obowiązkach oraz informować o trybie postępowania w takim przypadku. Poprosić, aby mieszkańcy pamiętali w czasie spaceru, że: psów nie można wprowadzać na place zabaw; pies agresywny musi być prowadzony na smyczy i w kagańcu oraz, że do obowiązków właściciela należy posprzątanie po swoim czworonożnym pupilu. Apeluje do właścicieli psów, o większą kulturę i zrozumienie wagi problemu. Człowiek czuje się nieswojo schylając po psia kupę, ale tylko przez pierwsze dwa, trzy dni. Potem wchodzi to w nawyk. Pozytywny nawyk.

Kampania "Posprzątaj po swoim czworonogu" ma na celu przede wszystkim edukować, informować oraz wskazać rozwiązania. Realizacja tego przedsięwzięcia wynika nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim z powodów sanitarnych, do których należą: niebezpieczeństwo zachorowań człowieka na choroby,

a także wtórne zakażenie innych zdrowych zwierząt.

Jeżeli będziemy przestrzegać zasad higieny tj. sprzątać po swoich czworonogach oraz odrobaczać je raz na kwartał, nie musimy się martwić o nasze zdrowie. Będziemy dążyć by na skwerach i ulicach naszego miasta pojawiły się oznakowane kosze na nieczystości po czworonogach.

 

Kalendarz ekologiczny

 

Ekolodzy co roku w ten sam dzień przypominają o środowisku - organizują happeningi, demonstracje, spotykają się z mediami na konferencjach prasowych, rozmawiają z politykami - wszystko po to, by promować ekorozwój w Polsce i na świecie.

2 lutego/February Światowy dzień obszarów wodno-błotnych/World Wetland Day

Tego dnia w 1971 roku podpisana została Konwencja Ramsarska www.ramsar.org, której Polska jest stroną od 1978 roku. W Polsce działa Porozumienie na rzecz ochrony mokradeł www.wwf.org.pl

14 marca/March Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam/International Anti-Dam Day

Tamy mają wiele szkodliwych skutków społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. W Polsce tą tematyką zajmuje się Klub Gaja www.klubgaja.pl

22 marca/March Dzień Wody, Dzień Bałtyku/ World Water Day www.worldwaterday.org

Woda to życie - choć brzmi to trywialnie codziennie w różnych miejscach na świecie giną ludzie, którzy nie mają dostępu do tego podstawowego zasobu przyrody. W Polsce problematyką wodną zajmuje się wiele organizacji: Kampania "Teraz Wisła" www.klubgaja.pl, Kampania "Czas na Odrę" www.odra.org.pl, Światowy Fundusz Ochrony Przyrody www.wwf.org.pl

22 marca/March Dzień Bałtyku/ Baltic Day

23 marca/March Dzień Meteorologii i Pogody/World Meteorological Day

Pogoda coraz częściej płata nam figle - rosnąca liczba powodzi, huraganów to efekt zmian klimatycznych wynikających z emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Polskie organizacje ekologiczne także włączają się w międzynarodową dyskusję na temat stabilizowania klimatu na ziemi - Instytut na rzecz Ekorozwoju www.ine-isd.org.pl

1 kwietnia/April Dzień Ptaków

Ptakami w Polsce zajmuje się duża liczba organizacji - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Komitet Ochrony Orłów

1 - 7 kwietnia/April Tydzień Czystości Wód

Jakość wody w rzekach i jeziorach poprawia się z roku na rok. W Polsce problematyką wodną zajmuje się wiele organizacji: Kampania "Teraz Wisła" www.klubgaja.pl, Kampania "Czas na Odrę" www.odra.org.pl, Światowy Fundusz Ochrony Przyrody www.wwf.org.pl

7 kwietnia/April Światowy Dzień Zdrowia/World Health Day

Nie można być zdrowym w zanieczyszczonym środowisku - wie o tym Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumenta www.halat.pl/stowarzyszenie.html

22 kwietnia/April Dzień Ziemi/Earth Day

Dzień Ziemi obchodzony po raz pierwszy w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Obecnie trudno wskazać kraj, w którym w tym dniu nie mówi się o matce Ziemi www.dzienziemi.pl, www.earthday.net

12 maj/May Światowy Dzień Ptaków Wędrownych/International Migratory Bird Day

31 maja/May Dzień Bez Papierosa/Anti Tobacco Day

Palenie papierosów nie jest plagą wśród ekologów. Dzięki temu mogą skutecznie bronić środowiska! Przyłącz do nas!!

1 czerwca/June Dzień Lasu i Zadrzewień

Lasy to nie tylko surowiec na meble czy wykałaczki. Lasy są ostoją dzikiej przyrody, producentem tlenu i magazynem wody. Ratują przed powodzią, neutralizują zanieczyszczenia produkowane przez człowieka. No i cóż piękniejszego niż spacer po lesie. Jeśli jednak to Ci jeszcze nie wystarcza odwiedź Światowy Fundusz Ochrony Przyrody www.wwf.org.pl

5 czerwca/June Dzień Ochrony Środowiska/World Environment Day www.unep.org

Tego dnia w 1972 roku odbyła się w Sztokholmie pierwsza globalna Konferencja nt. Środowiska - zgromadziła tysiące osób zaniepokojonych negatywnymi zmianami zachodzącymi w środowisku. Ekolodzy często mówią "Niech każdy dzień stanie się dniem ochrony środowiska" ale od czegoś trzeba przecież zacząć

5 czerwca/June Dzień bez Samochodu/Car-free Day in Poland Światowy Dzień Ochrony Środowiska/

Jeśli bez samochodu to albo na piechotę, rowerem www.rowery.org.pl albo transportem zbiorowym (autobus, tramwaj, metro)

11 lipca/July Światowy Dzień Ludnościowy/World Population Day

Na świecie liczba ludzi nadal dość szybko rośnie ale jeszcze szybciej rośnie nasz masowy szkodliwy wpływ na środowisko. Co jest jednak większym problemem liczba ludności czy promowany model konsumpcji? Relacjami pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem przyrodniczym - czyli ekorozwojem zajmuje się Instytut na rzecz Ekorozwoju www.ine-isd.org.pl

wrzesień/September Sprzątanie świata Clean Up the World

Świat sprzątamy także w Polsce www.sprzatanieswiata-polska.pl

16 września/September Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej/ World Ozone Day

Dziury ozonowej nie da się zakleić kremem z filtrem... konieczne są działania ograniczające niszczenie warstwy ozonowej, chroniącej życie na Ziemi

18 września/September Dzień Geologii/International Geology Day

19 września/September Dzień dzikiej fauny, flory i naturalnych siedlisk

22 września/September Europejski Dzień bez Samochodu/European Car-free Day www.september22.org

27 września/September Dzień Turystyki

28 września/September Dzień Morza

3 października/October Światowy Dzień Siedlisk/World Habitat Day

4-11 października/October Światowy Tydzień Zwierząt

13 października/October Dzień zapobiegania klęskom żywiołowym/International Day for Natural Disaster Reduction

Zmiany klimatu, powodzie, susze, huragany - wiele z tych zjawisk przybiera na sile i wynika ze szkodliwej działalności człowieka w środowisku.

16 października/October Światowy Dzień Żywności/World Food Day www.world-food-day.org, www.fao.org/wfd/wfd2000-e.htm

17 października/October Międzynarodowy Dzień Likwidowania Nędzy/ International Day for the Eradication of Poverty

25 października/October Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

17 listopada/November Światowy Dzień Pokoju/World Peace Day

25 listopada/November Dzień Bez Futra/No Fur Day

28 listopada/November Dzień Bez Zakupów/No Shop Day=Buy Nothing Day www.adbusters.org/campaigns/bnd

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)