O nas

 

 

Misja

 

effata... zapamiętajcie dobrze effata....otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość....

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA to niezależna organizacja pozarządowa łącząca ludzi, różne grupy i środowiska lokalne wokół działań: zdrowy i aktywny tryb życia, rozwój postaw obywatelskich, inicjatywy oddolne wzmacniające mechanizmy demokratyczne i zwiększenie udziału społeczeństwa w życiu publicznym, readaptacja społeczna, w tym szczególnie w środowiskach młodzieżowych, ochrona środowiska naturalnego i praw zwierząt, promocja kultury i sztuki.

 

Zapraszamy :)

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „EFFATA”

 

 

Postanowienia ogólne
§  1

 1. 1.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. 2.Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§  2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz krajowych jest miasto Piła.

§  3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§  4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

 

§  5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 6

 1. 1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, na zasadach pełnej autonomii.
 2. 2.O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną do najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
 3. 3.Stowarzyszenie może powoływać koła i sekcje. Kołem lub sekcją kierują pełnomocnicy od 1 do 3 osób.
 4. 4.Organami uprawnionymi do powoływania i rozwiązywania kół i sekcji jest Zarząd Stowarzyszenia.
 5. 5.Liczbę, rodzaj, przedmiot działania i skład osobowy wyżej wymienionych kół i sekcji określa Zarząd Stowarzyszenia w trybie uchwały.
 6. 6.Zarząd zawiadamia powstałe koło lub sekcję o powołaniu i rozwiązaniu w terminie jednego miesiąca od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.
 7. 7.Wyżej wymienione koła (jednostki organizacyjne) nie stanowią terenowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 10a ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 

Cele i sposoby działania

§  7

 1. 1.Cele Stowarzyszenia:
 2. 1)Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia i profilaktyka patologii społecznej.
 3. 2)Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich, działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym.
 4. 3)Wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne.
 5. 4)Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego przyrodniczego i jego ochrony i praw zwierząt, działania o charakterze interwencyjnym, poprzez działania kontrolne w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania przepisów ochrony środowiska, monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego.
 6. 5)Ochrony i praw zwierząt, zwalczanie przejaw znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
 7. 6)Działania na rzecz zachowania i poprawy ładu przestrzennego, promowania uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego oraz legalizacji (doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem) samowoli budowlanej, działania o charakterze interwencyjnym.
 8. 7)Promocja kultury i sztuki, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń artystycznych. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działań w dziedzinie sportu i turystyki. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 

 

 1. 2.Sposoby realizacji celów:
 2. 1)Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk – poprzez popularyzowanie kultury, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju nauki.
 3. 2)Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.
 4. 3)Udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej, tak, by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się; m.in. poprzez uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia.
 5. 4)Realizowanie programów readaptacji społecznej, włączających osoby zagrożone wykluczeniem, będące w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dzieci i młodzież z rodzin wielo problemowych. Profilaktyka problemów alkoholowych i narkomanii. Pomoc młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności wiedzy, kwalifikacji.
 6. 5)Pobudzanie, prowadzenie różnych form edukacji przez całe życie.
 7. 6)Działania na rzecz rozwiązywania realnych problemów i wyzwań społecznych, w zakresie dostępu do kultury, pomocy socjalnej, ochrony środowiska i praw zwierząt. Partycypacja obywatelska. Akcje charytatywne.
 8. 7)Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej. Ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
 9. 8)Badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, obszarów kultury, historii i tradycji.
 10. 9)Organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych i zbiorowych, w tym wypoczynku: (kolonii, biwaków, spływów kajakowych, pikników i innych).
 11. 10)Organizowanie wydarzeń, spotkań dyskusyjnych, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów kulturalnych, edukacyjnych oraz innych form wzmacniających efekty działań stowarzyszenia .
 12. 11)Tworzenie programów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych; działalność impresaryjna, pośrednictwo, reklama, wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki.
 13. 12)Animacje społeczne i kulturalne, współtworzone przez odbiorców oraz organizacja warsztatów artystycznych; literackich i fotograficznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów.
 14. 13)Promocję twórców kultury, sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów reklamy i biznesu.
 15. 14)Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym.
 16. 15)Działalność informacyjna przedsięwzięć stowarzyszenia, w tym własna działalność wydawnicza i kolportaż materiałózwiązanych z działalnością Stowarzyszenia.

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§  8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§  9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. 1.Członkózwyczajnych.
 2. 2.Członków wspierających.
 3. 3.Członków honorowych.

§ 10

 1. 1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. 2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. 3.Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przysłużyła się dla Stowarzyszenia.
  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. 4.Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 11

Członek zwyczajny  ma prawo do:

 1. 1.Czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. 2.Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
 3. 3.Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 4. 4.Noszenia odznaki organizacyjnej.
 5. 5.Zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władząrozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.

 

§ 12

Członek zwyczajny obowiązany jest do :

 1. 1.Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu.
 2. 2.Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. 3.Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§ 13

 1. 1.Członek wspierający i honorowy nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. 2.Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział (z głosem doradczym) w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. 3.Członek wspierający i honorowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
 4. 4.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

 1. I.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
 2. 1.Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi.
 3. 2.Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 4. 3.Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 5. 4.Wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 10 miesięcy.
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez 10 miesięcy.

 1. II.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Struktura organizacyjna władz
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. 1.Walne Zebranie Członków.
 2. 2.Zarząd.
 3. 3.Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. 1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.
 2. 2.Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

 

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia, w trakcie kadencji, ich skład osobowy uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć połowy członków pochodzących z wyborów. Funkcje pełnią tymczasowo do czasu zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków. Zwołane Nadzwyczajne Zebranie Członków zatwierdza ten wybór lub dokonuje nowego wyboru. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą a większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

Walne Zebranie Członków
§ 18

 1. 1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. 2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 1. 3.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. 4.Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba z Zarządu Stowarzyszenia.
 3. 5.Obrady Walnego Zebrania są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Prezesa Zarządu, przed rozpoczęciem obrad, spośród członków lub pracowników Stowarzyszenia.
 4. 6.Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności :

a. w pierwszym terminie –liczby 2/3 uprawnionych do głosowania członków

b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania członków.

 

§ 19

 1. 1.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. 2.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. 3.W przypadku nie zwołania przez Zarząd, Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jako sprawozdawczego, raz w roku, w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku kalendarzowego, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnego miesiąca spoczywa na Komisji Rewizyjnej.
 4. 4.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 5. a)z własnej inicjatywy,
 6. b)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. 5.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. 6.W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminie, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnych 30 dni spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. 1.Uchwalenie statutu i jego zmian.
 2. 2.Uchwalenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 3. 3.Podejmowanie uchwały w sprawie współpracy i bycia członkiem na zasadach pełnej autonomii krajowych i międzynarodowymi organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. 4.Wyznaczanie i powoływanie drogą uchwały pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu.
 5. 5.Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 6. 6.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 7. 7.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz uchwał Zarządu.
 8. 8.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 9. 9.Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
 10. 10.Podejmowanie uchwał w sprawach innych, ważnych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

 

Zarząd
§ 21

 1. 1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. 2.Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, wybieranych na pierwszym posiedzeniu. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 3. 3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. 4.W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes.


§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. 1.Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. 2.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 3. 3.Realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. 4.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 5. 5.Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 6. 6.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 7. 7.Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 8. 8.Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. 9.Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

 

Komisja Rewizyjna
§ 23

 1. 1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. 2.Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego.
 3. 3.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

§ 24

 1. I.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 2. 1.Kontrolowanie, całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 3. 2.Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w statucie.
 4. 3.Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 5. 4.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu:
 6. a)omówienia spraw wynikających z kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych,
 7. b)stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków.

 

§ 25

 1. 1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.
 2. 2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą spełniać innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Majątek i fundusze

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 27

 1. 1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
 2. 1)Składki członkowskie.
 3. 2)Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
 4. 3)Dotacje, subwencje, granty, lokaty.
 5. 4)Darowizny, zapisy i spadki.
 6. 5)Wpływy z działalności statutowej.
 7. 6)Dochody z ofiarności publicznej.
 8. 2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. 3.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes.

§ 29

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa.

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 30

 1. 1.statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. 2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne zebranie członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczania majątku Stowarzyszenia.
 3. 3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20,poz.104 z późniejszymi zmianami). 

 

Postanowienia końcowe

 § 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

 EFFATA Association of Social Initiatives

 64-920 Piła, ul. Wincentego Witosa 26 m. 5

 tel. 601970679

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 KRS: 0000162787

 Nip: 764 20 95 158

 Regon: 570764368

 

 

Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)