Przyjaciele Zwierząt

piesek

 

 

Program pt. "Przyjaciele Zwierząt w Powiecie Pilskim"
Program adresowany jest do mieszkańców Powiatu Pilskiego, którego celem jest kształtowanie odpowiedzialności za losy zwierząt.
Jesteśmy nowo utworzoną grupą dla zwierząt, choć nasza działalność pro-zwierzęca trwa już kilka lat.
Celami jakie sobie stawiamy to: 1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom. 2. udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym. 3. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. 4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt. 5. integracja społeczności lokalnej Powiatu Pilskiego i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.
Nasz działania zmierzają do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację, organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt, organizowanie szkoleń dla wolontariuszy, udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt, współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt, współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami, współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt, organizowanie opieki weterynaryjnej, organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych, kontakty i współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych, podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt, zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt, współpraca z władzami państwowymi w zakresie wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt, reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt.
Zapraszamy do współpracy!
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)