Fundacja 1% Dobra to niezależna organizacja typu non-profit.

 

Misją Fundacji 1% Dobra jest tworzenie szans i możliwości na poprawę życia osób w trudnych sytuacjach poprzez współpracę ludzi z różnych środowisk.

 

Misją Fundacji 1% Dobra jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednostkom organizacyjnym, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym, a także upowszechnianie wiedzy o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjowanie i współtworzenie ruchu partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

 

Głównymi celami Fundacji są:

 1. opomoc społeczna,
 2. odziałalność charytatywna,
 3. oochrona i promocja zdrowia,
 4. onauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 5. okultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 6. oupowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

 

 

Fundacja 1% Dobra

Artur Łazowy

Prezes Zarządu

 

ul. W. Witosa 26/5, 64-920 Piła,

Tel.: 601970679

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

web: www.jedenprocentdobra.org.pl

 

KRS: 0000757615

Nip: 7642695504

Regon: 381817817

 

Konto bankowe Nest Bank: 61253000082023104761670001

Konto Walutowe: 07 2530 0008 2023 1047 6167 000

Powiązany rachunek VAT: 34 2530 0008 2023 1047 6167 0002

 

Data dokonania wpisu do KRS: 16.11.2018, Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/24202/18/327

SAD REJONOWY POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

 

Skład pierwszej Rady Fundacji 1% Dobra:

Paweł Ładziński, Piotr Grześ, Sławomir Czerniel, Elżbieta Białęska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Fundacji pn. Fundacja 1% Dobra

z siedzibą w Pile

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1


Fundacja pn. Fundacja 1%Dobra, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Artura Łazowego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 30-10-2018 r., sporządzonym przez notariusza KRYGIER ANNA w Kancelarii Notarialnej w PIŁA, numer repertorium A 4856/2018, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

 

§ 2

 

 1. 1.Fundacja działa pod firmą: Fundacja 1%Dobra.
 2. 2.Siedzibą Fundacji jest miasto Piła.
 3. 3.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. 4.Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może działać w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 5. 5.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 6. 6.Fundacja ma osobowość prawną, może tworzyć ośrodki, biura, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także nawiązywać współpracę i kontakty z podmiotami zagranicznymi. Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
 7. 7.Fundacja może także przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni. Decyzję w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 3

 

 1. 1.Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. 2.Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. 3.Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja 1%Dobra.
 4. 4.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. 5.Fundacja może używać odpowiednika jej nazwy skróconej w obcych językach.

 

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

ORAZ SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

 

§ 4

 

 1. 1.Celami działania Fundacji są:

1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywnej;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15) działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

18) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

20) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

23) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocja i organizacji wolontariatu;

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie określonym w pkt 1-32.

 

 1. 2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych,

2) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,

3) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego,

4) rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,

5) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce,

6) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,

7) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;

8) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.

 

 1. 3.Fundacja nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. 4.Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i instytucji oraz współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
 2. 5.Fundacja prowadzi działalność w interesie ogólnym.
 3. 6.Fundacja w zakresie celów i sposobów ich realizacji określonych odpowiednio w § 4 ust. 1 i 2 powyżej, może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego określa Zarząd w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej poowy członków uprawnionych do głosowania


ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 5

 1. 1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), stanowiący rzeczy ruchome, wniesione przez Fundatora do Fundacji wymienione w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. 2.Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 6

 1. 1.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 2. a.darowizn, spadków, zapisów,
 3. b.dotacji, subwencji oraz grantów,
 4. c.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. d.dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 6. e.odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,,
 7. f.działalności gospodarczej Fundacji,
 8. g.innych wpływów dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa.
 9. 2.Nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami jej działalności przeznaczana jest w całości na rzecz prowadzonej działalności, przy czym nadwyżka bilansowa Fundacji nie może być dystrybuowana pomiędzy członków Zarządu, Rady Fundacji, a także pracowników Fundacji, ale musi być przeznaczana na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja. Zakres nadwyżki bilansowej Fundacji przeznaczanej na cele Fundacji związane z reintegracją zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, określa Zarząd w formie uchwały.
 10. 3.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.
 11. 4.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
 12. 5.W skład majątku Fundacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 Statutu, wchodzi kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) przeznaczona na działalność gospodarczą.
 13. 6.Dochody z działalności gospodarczej zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.
 14. 7.Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:

L.p

Rodzaj działalności

PKD

1

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z

2

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.14.Z

3

Pozostała działalność wydawnicza

58.19.Z

4

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.20.Z

5

Opieka dzienna nad dziećmi

88.91.Z

6

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

94.99.Z

7

Działalność paramedyczna

86.90.D

 1. 8.Jeżeli do prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie wymagane jest pozwolenie Fundacja podejmie działalność w tym zakresie po jego uzyskaniu.
 2. 9.Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji należy do kompetencji Zarządu Fundacji.

 

§ 7

 1. 1.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie, Zarząd.
 2. 2.Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 3. 3.Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

 

§ 8

 1. 1.Organami Fundacji jest Zarząd, Rada Fundacji oraz Zgromadzenie Fundatorów, przy czym Zgromadzenie Fundatorów jest organem fakultatywnym. Decyzję w przedmiocie powołania Zgromadzenia Fundatorów podejmuje Fundator.
 2. 2.Wyboru oraz odwołania pierwszych i kolejnych członków Zarządu oraz Rady Fundacji dokonuje Fundator.
 3. 3.Fundator może być członkiem Zarządu albo członkiem Rady
 4. 4.Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. 5.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
 6. 6.Członkowie Rady Fundacji:
 7. a.nie mogą być członkami Zarządu;
 8. b.mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 zdanie drugie poniżej.
 9. 7.Zarząd składa się z członków w liczbie od 1 do 3, w tym każdorazowo Prezesa Zarządu.
 10. 8.Rada Fundacji składa się z członków w liczbie od 2 do 3 w tym każdorazowo Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 11. 9.Członkostwo w Zarządzie oraz Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
 12. a.odwołania przez Fundatora,
 13. b.śmierci członka Zarządu lub członka Rady Fundacji,
 14. c.rezygnacji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji.
 15. 10.Rezygnacja z funkcji członka Zarządu lub członka Rady Fundacji powinna być złożona w formie pisemnej. W przypadku Zarządu, członek Zarządu składa rezygnację na ręce Prezesa Zarządu, a gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu na ręce Fundatora. W przypadku Rady Fundacji członek Rady Fundacji składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji, a gdy rezygnacja dotyczy Przewodniczącego Rady Fundacji na ręce Fundatora.

 

§ 9

 1. 1.W przypadku Zarządu jednoosobowego - do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 2. 2.W przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. 3.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 4. 4.Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. 5.Do kompetencji Zarządu Fundacji należy kierowanie działalnością i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a także podejmowanie uchwał w innych sprawach, w szczególności:
 6. a.realizowanie celów statutowych Fundacji,
 7. b.organizowanie działań służących realizacji celów Fundacji,
 8. c.opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 9. d.sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 10. e.przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
 11. f.przyjmowanie subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 12. g.ustalanie wielkości zatrudnienia, warunków pracy, zasad wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji niebędących członkami Zarządu,
 13. h.podejmowanie inicjatywy w zakresie zmian statutu Fundacji,
 14. i.podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 15. j.podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji.
 16. 6.Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
 17. a.kontrola działalności Fundacji pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
 18. b.badanie gospodarki finansowej Fundacji;
 19. c.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
 20. d.dokonywanie wyboru pełnomocnika do reprezentacji Fundacji w sprawach zawierania umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu, lub w sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu,
 21. e.badanie i zatwierdzenie sprawozdań Fundacji, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego sporządzanego przez Zarząd Fundacji.
 22. 7.Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
 23. a.żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
 24. b.żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

§ 10

 1. 1.Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
 2. 2.Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie któregokolwiek członka Zarządu.
 3. 3.Posiedzenie Zarządu może się odbywać w formie telekonferencji.
 4. 4.Posiedzenie Rady Fundacji jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
 5. 5.Przewodniczący Rady Fundacji jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Fundacji także na żądanie któregokolwiek członka Rady Fundacji.
 6. 6.Posiedzenie Rady Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.
 7. 7.Przebieg posiedzenia Rady Fundacji musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Rady Fundacji.
 8. 8.W celu urzeczywistnienia zasad demokratycznego zarządzania Fundacją, Zarząd może powołać Radę Konsultacyjno-Doradczą Pracowników Fundacji. Szczegółowy zakres działania Rady Konsultacyjno-Doradczej Pracowników Fundacji zostanie uregulowany w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Fundacji.

 

§ 11

 1. 1.Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swojej funkcji lub wykonywania innych działań na rzecz Fundacji. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji, w tym członków Zarządu i Rady Fundacji, nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. 2.Poszczególni członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach ich dotyczących a w szczególności opisanych w ust. 1 powyżej.
 3. 3.Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub wykonywać ją jako wolontariusze.
 4. 4.Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.
 5. 5.Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z wypracowanych środków Fundacji.

 

§ 12

 1. 1.Zgromadzenie Fundatorów jest organem konsultacyjno-doradczym Fundacji.
 2. 2.Zgromadzenie Fundatorów składa się z członków w liczbie od 1 do 5.
 3. 3.W przypadku powołania Zgromadzenia Fundatorów, w skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi Fundator oraz członkowie powoływani przez Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora członków Zgromadzenia Fundatorów powołuje urzędujące Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków Zgromadzenia Fundatorów uprawnionych do głosowania.
 4. 4.Członkowie Zgromadzenia Fundatorów są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. 5.Członkami Zgromadzenia Fundatorów mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoby prawne działają w pracach Zgromadzenia Fundatorów przez swoich przedstawicieli.
 6. 6.Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów ustaje z chwilą:
 7. a)odwołania przez Fundatora – w przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, odwołania członka Zgromadzania Fundatorów mogą dokonać urzędujący członkowie Zgromadzenia Fundatorów w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
 8. b)śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka Zgromadzenia Fundatorów,
 9. c)rezygnacji członka Zgromadzenia Fundatorów.
 10. 7.Rezygnacja z funkcji członka Zgromadzenia Fundatorów powinna być złożona w formie pisemnej.
 11. 8.Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 12. 9.Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 13. a)opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 14. b)opiniowanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym sprawozdań merytorycznych z działalności Zarządu oraz Rady Fundacji,
 15. c)wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Radę Fundacji,
 16. d)udział w konsultacjach wewnętrznych dotyczących działalności Fundacji.
 17. 10.Pracami Zgromadzenia Fundatorów przewodniczy Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów wybierany przez członków urzędującego Zgromadzenia Fundatorów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 18. 11.Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów są zwoływane przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów co najmniej raz w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się (listem poleconym, e-mailem, telefonicznie itd.).
 19. 12.Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów jest zobowiązany zwołać posiedzenie także na żądanie któregokolwiek członka Zgromadzenia Fundatorów.
 20. 13.Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów może się odbywać w formie telekonferencji.
 21. 14.Przebieg posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów musi zostać utrwalony w protokole podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zgromadzenia Fundatorów.
 22. 15.W przypadku śmierci Fundatora lub utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, kompetencje zastrzeżone w niniejszym statucie dla Fundatora, będą wykonywane przez Zgromadzenie Fundatorów (z wyjątkiem kompetencji do zasiadania w organach Fundacji).

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 13

 1. 1.Zmiany Statutu mogą być dokonane przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały, podjętej jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 2. 2.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, bądź w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. 3.Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
 4. 4.Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, lub innym placówkom wskazanym przez Zarząd Fundacji.
 5. 5.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako minister właściwy ze względu na cele Fundacji. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd je pozyskujemy.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś nam wypełniając jeden z elektronicznych formularzy (“Formularz”), dostępnych w naszym serwisie Fundacja 1% Dobra („Serwis”) lub które zostały przekazane nam za Twoją zgodą przez podmioty zewnętrzne - np. Google lub Facebooka (w szczególności Twoje dane uwierzytelniające stosowane w tych aplikacjach). Przy czym ogólnie rzecz biorąc istnieją dwie kategorie danych, jakie zbieramy: te które zbieramy, abyś mógł korzystać z Serwisu oraz te, które podajesz nam dobrowolnie. Do pierwszej kategorii będą należeć, w zależności od rodzaju Formularza oraz Twojej dalszej aktywności w Serwisie, takie dane osobowe, jak: Twoje imię i nazwisko, Twój adres email, Twój numer telefonu, adres IP lub inne identyfikatory internetowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, a także logi systemowe. Druga kategoria danych osobowych będzie obejmowała takie dane osobowe, jak np. Twoja płeć, Twoja data urodzenia, Twój wizerunek. Dane podawane dobrowolnie możesz w każdej chwili usunąć. Jeżeli dokonałeś darowizny poprzez wpłatę na rachunek bankowy Fundacji 1% Dobra, wówczas przetwarzamy Twoje dane, takie jak: numer Twojego konta, Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres, konieczne, m.in. do zidentyfikowania Twojej wpłaty oraz wystawienia zaświadczenia.

 

Jeśli przekazałeś nam dane osobowe osoby trzeciej, w szczególności Potrzebującego lub Firmy - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zakładamy, że uczyniłeś to za jej zgodą. Ze swej strony zobowiązujemy się wypełnić wobec tej osoby obowiązek informacyjny o zasadach przetwarzania jej danych osobowych, a w razie takiej konieczności - uzyskać od tej osoby zgodę na przetwarzanie jej danych.

 

Kto jest administratorem danych?

 

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Fundacja 1% Dobra z siedzibą w Pile (Polska), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Jak się z nami skontaktować?

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

 

- przesyłając email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 601970679

 

Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Ciebie i Fundację 1% Dobra (“Umowa”), do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez Ciebie Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, oznaczonych przez nas jako obowiązkowe oraz Twojego adresu email, jest niezbędne.

 

Jeśli zdecydujesz się przekazać nam w Formularzu lub poprzez aplikacje stron trzecich - np. Facebook lub Google więcej danych o Tobie, podstawą prawną przetwarzania przez nas takich danych jest Twoja zgoda. Jeżeli jesteś osobą potrzebującą i podałeś nam szczególne kategorie danych osobowych, w szczególności dane dotyczące Twojego zdrowia, przetwarzamy je na podstawie Twojej wyraźnej zgody i w celach wskazanych w odpowiedniej klauzuli zgody umieszczonej na właściwym Formularzu. Przy czym masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli wyrazisz chęć otrzymywania naszego Newslettera, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będą Twoja zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundacja 1% Dobra.

 

Nadto, Fundacja 1% Dobra jest zobowiązana przetwarzać Twoje wybrane dane osobowe przez okres wskazany we właściwych przepisach, zwłaszcza z zakresu rachunkowości i podatków.

 

Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie danych oznaczonych w Formularzu jako obowiązkowe lub Twojego adresu email może spowodować, że Formularz nie zostanie wysłany i tym samym zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe albo niemożliwe stanie się zapisanie do newslettera Fundacja 1% Dobra.

 

Zob. treść art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO.

 

Jaki jest cel, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonania. W szczególności bez przetwarzania Twoich danych nie moglibyśmy stworzyć dla Ciebie konta w Serwisie, otrzymać od Ciebie darowizny, ani przekazać jej Potrzebującym, jak również nie moglibyśmy umożliwić Tobie dostępu do szeregu świadczonych przez nas w ramach Serwisu usług. Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać także w celu kontaktów związanych z realizacją Umowy.

 

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, Twój adres email będzie wykorzystywany do przesyłania newslettera zawierającego informacje o rezultatach najważniejszych zbiórek, apelami Potrzebujących oraz najciekawszymi akcjami Fundacji 1% Dobra.

 

Nadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe celem dokonywania pomiarów i analiz statystycznych celem lepszego dopasowywania Serwisu do Twoich potrzeb.

 

Dane przekazane nam poprzez Formularz lub udostępnione za Twoją zgodą przez Google lub Facebook mogą być przez nas przetwarzane w celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków wynikających z Umowy oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Fundacji 1% Dobra. Przetwarzając Twoje dane osobowe w tym celu Fundacja będzie kierować się, m.in. zasadą minimalizacji, tj. by przetwarzane dane były stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne dla osiągnięcia wspomnianego celu.

 

Twoje dane osobowe, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych, po wykonaniu albo rozwiązaniu umowy, przetwarzamy w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych. Podstawę prawną dla przetwarzania tych danych stanowią przepisy prawa podatkowego oraz dotyczące rachunkowości.

 

Jeżeli jesteś osobą potrzebującą i podałeś nam szczególne kategorie danych osobowych, w szczególności dane dotyczące Twojego zdrowia, przetwarzamy je w celach wskazanych w odpowiedniej klauzuli zgody umieszczonej na właściwym Formularzu.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach dzierżawionych przez Fundację 1% Dobra od zaufanego partnera. Twoje dane osobowe są przetwarzane przy pomocy innych podmiotów, zwłaszcza zaufanych dostawców systemów, sprzętu i usług IT, które to podmioty świadczą na nasze zlecenie usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi analizy i przygotowania statystyk Serwisu.

 

Ponieważ część rozwiązań informatycznych, z jakich korzystamy jest oferowana przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie przez firmy z USA, w określonych przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG zapewniając jednak odpowiedni poziom ich ochrony. W szczególności, w przypadku przekazywania Twoich danych do USA, współpracujemy z podmiotami, które uczestniczą w programie “Tarcza Prywatności UE-USA” (Privacy Shield). Tu możesz sprawdzić, czy dany podmiot z USA uczestniczy w tym programie: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Możemy też zostać zobowiązani do przekazania Twoich danych właściwym organom lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie udzielenia takich informacji będzie miało swoją podstawę prawną.

 

Twoje dane przekazujemy również naszym Partnerom (tym organizacjom, które zgodnie z Regulaminem Serwisu mogą ogłaszać na Twoją rzecz zbiórki w Serwisie), których wskazałeś w zgłoszeniu, jako organizacje, które działają na Twoją rzecz.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

 

Twoje dane, jeżeli zostały podane w Formularzu lub przekazane nam za Twoją zgodą przez Facebook lub Google, przetwarzane są tak długo, jak długo wiąże nas z Tobą umowa. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy Twoje dane przez okres, w jakim Ty mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my moglibyśmy dochodzić takich roszczeń od Ciebie.

 

Co do danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez nas przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.

 

Jeżeli przetwarzamy twój adres email w związku z przesyłką newslettera lub inne Twoje dane za Twoją zgodą, Twoje dane przetwarzamy dopóki nie cofniesz udzielonej nam zgody albo nie zakażesz nam ich przetwarzania. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jakie masz prawa?

 

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 

 1. 1.prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. 2.prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 3. 3.prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. 4.prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. 5.prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 6. 6.prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. 7.prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 8. 8.prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 9. 9.Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

 

Poniżej omawiamy szerzej wybrane kategorie Twoich uprawnień:

 

Prawo do potwierdzenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

 

Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

 

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

 

Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”)

 

Masz “prawo do bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli, m.in.:

 

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,

jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,

zdarzyło się, pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, że są one przetwarzane niezgodnie z prawem, przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

 

kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego jakim jest dla nas od dnia 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Na podstawie danych o Twojej aktywności w Serwisie (w tym m.in. plików cookies oraz innych podobnych identyfikatorów internetowych, a także logów systemowych) tworzymy na własne potrzeby Twój profil. Dzięki temu możemy dostosowywać do Twoich preferencji treść newslettera, który otrzymujesz, gdy wyraziłeś na to swą zgodę.

 

Wyjaśniamy, że pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie), gdy przeglądasz nasz serwis siepomaga.pl niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie. Pliki cookies zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer.

 

W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Prosimy byś miał na uwadze, że blokowanie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszego Serwisu, np. nie będziesz mógł w takim przypadku dokonać darowizny w ramach serwisu Fundacja 1% Dobra.

 

Ponadto korzystamy z wybranych narzędzi biznesowych oferowanych przez Facebooka w postaci Piksela oraz funkcji grup niestandardowych odbiorców. Szczegółowe informacje na temat zasad działania tych narzędzi znajdziesz na stronie www.facebook.com. Na temat działania Piksela zostałeś poinformowany także odrębnie przez Facebooka. Dzięki tym narzędziom, jeśli jesteś jednocześnie użytkownikiem Facebooka, Facebook może wyświetlać Tobie sugestie na temat zbiórek, w których udział może Cię najbardziej zainteresować (treści spersonalizowane). Więcej informacji na temat ustawień i preferencji dotyczących wyświetlanych Tobie treści na Facebooku znajdziesz tutaj.

 

Korzystamy także z narzędzia Google Analytics oferowanego przez Google, by obserwować Twoją aktywność w Serwisie, w oparciu, m.in. o mechanizm plików cookies. Te działania podejmujemy w celach analitycznych i statystycznych po to, by stale ulepszać Serwis.

 

Masz prawo w każdej chwili wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec profilowania, o jakim mowa powyżej. Poinformuj nas o tym niezwłocznie w razie potrzeby.

 

Jednakże w oparciu o Twoje dane osobowe Fundacja 1% Dobra nie będzie podejmowała wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.

 

 

 

 

Polityka prywatności serwisu Fundacja 1% Dobra

 

W trosce o użytkowników serwisu Fundacja 1% Dobra przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników serwisu gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.

 

Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja 1% Dobra z siedzibą w Pile, ul. W. Witosa 26/5, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: KRS: 0000757615, Nip: 7642695504, Regon: 381817817, określana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.

 

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Fundacji 1% Dobra, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom Fundacji 1% Dobra realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil użytkownika lub wysłanie emaila do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z adresu email podanego podczas rejestracji w serwisie Fundacja 1% Dobra.

 

W związku z korzystaniem z serwisu Fundacja 1% Dobra Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres email, login, hasło – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w serwisie. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu Fundacja 1% Dobra.

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez serwis Fundacja 1% Dobra.

 

Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http: www.jedenprocentdobra.org.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.

Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników witryny. Robimy to jedynie w celach informacyjnych, głównie przez wzgląd na naszych partnerów i oferentów. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił w serwisie.

 

Fundacja 1% Dobra z siedzibą w Pile jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, poszczególnych użytkowników serwisu poprzez umieszczenie ich w profilach użytkowników w ramach serwisu lub w inny sposób w serwisie, Fundacja 1% Dobra zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. aktem prawnym środki zmierzające do zabezpieczenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności:

 

1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;

3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Fundacja 1% Dobra;

4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;

5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

Osoba, której dane osobowe są gromadzone przez Fundacja 1% Dobra ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

 

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email.

 

W imieniu Administratora Danych (Fundacja 1% Dobra)

Artur Łazowy, prezes Zarządu

 

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Fundacja 1% Dobra

 

 

§ 1 Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 

1) „Fundacja” – Fundacja 1% Dobra z siedzibą w Pile, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000757615, Nip: 7642695504, Regon: 381817817, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy.

 

2) „Własność Intelektualna” – przysługujące Fundacji autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej, w tym w szczególności prawa ochronne na znakach towarowych oraz prawo do nazwy „Fundacja 1% Dobra”,

 

3) „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady korzystania przez osoby trzecie z Własności Intelektualnej Fundacji,

 

4) „Serwis” – prowadzony przez Fundację serwis internetowy Fundacja 1% Dobra, stanowiący platformę informatyczną wspomagającą gromadzenie funduszy na cele charytatywne.

 

§ 2 Bannery

 

1. Fundacja udostępnia w ramach Serwisu bannery - w formie kodu umożliwiającego wyświetlanie banneru na stronie internetowej, które osoby trzecie, na zasadach określonych w Regulaminie, mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych, na zasadach określonych poniżej.

 

2. Podmiot, który zamierza korzystać z bannerów, przed rozpoczęciem korzystania z nich zobowiązany jest pobrać (skopiować) z Serwisu kod o jakim mowa w ust. 1 powyżej.

 

3. Korzystanie z bannerów jest dozwolone bez zgody Fundacji, a także bez powiadomienia Fundacji, pod warunkiem, że banner jest wyświetlany wskutek umieszczenia w kodzie strony internetowej kodu pobranego z Serwisu, a korzystanie:

 

1) nie sugeruje partnerstwa, sponsoringu, wsparcia czy współpracy z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym,

 

2) nie sprawia, że banner stanowi najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element materiału korzystającego,

 

3) nie wiąże się z zamieszczeniem banneru na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

 

4) nie narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy, nie stawia Fundacji w negatywnym świetle.

 

4. Zabronione jest korzystanie z bannerów innych niż udostępnione aktualnie przez Fundację (w formie kodu), dotyczy to również wersji, które były przez Fundację udostępniane w przeszłości.

 

5. Zabronione jest modyfikowanie bannerów, w tym w szczególności zmiana kolorów, usuwanie lub przerabiania ich elementów graficznych lub słownych.

 

6. Zabronione jest używanie elementów bannerów, w tym w szczególności ich elementów graficznych.

 

7. Zabronione jest używanie bannerów w taki sposób, że stanowią one najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element strony internetowej.

 

8. Fundacja może w każdej chwili zażądać zaniechania korzystania z banerów, bez podania przyczyny.

 

9. W przypadku korzystania z banerów w inny sposób, niż opisany w ustępach poprzedzających, lub z naruszeniem postanowień ustępów poprzedzających, podmiot który zamierza korzystać z bannerów lub z nich korzysta zobowiącany jest do uzyskania zgody Fundacji i uiszczenia na rzecz opłaty licencyjnej w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty dzień korzystania.

 

10. Fundacja w indywidualnych przypadkach może, według swobodnego uznania, zaakceptować inne warunki korzystania z bannerów, niż opisane w ustępach poprzedzających.

 

11. W przypadku korzystania z bannerów po uiszczeniu opłaty licencyjnej, o jakiej mowa w ust. 9 Fundacja może w każdej chwili zażądać zaniechania korzystanie z bannerów, wypowiadając tym samym udzieloną licencję.

 

 

 

§ 3 Znaki towarowe

 

1. Zabronione jest korzystanie ze znaków towarowych Fundacji bez jej wyraźnej, zgody, wyrażonej co najmniej w formie wiadomości email. Przy czym dozwolone jest korzystanie ze znaków towarowych Fundacja 1% Dobra w ramach udostępnianych przez Fundację bannerów na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu oraz w przypadkach dozwolonych przez przepisy prawa.

 

2. Zabronione jest korzystanie ze znaków podobnych do znaków Fundacji, w tym w szczególności znaków zmodyfikowanych lub o zmienionym kolorze.

 

3. Fundacja może wyrazić zgodę na korzystanie ze jej znaków towarowych, pod warunkiem, że korzystanie:

 

1) nie sugeruje partnerstwa, sponsoringu, wsparcia czy współpracy z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym,

 

2) nie sprawia, że znaki towarowe stanowią najbardziej eksponowany lub najbardziej charakterystyczny element materiału korzystającego,

 

3) nie wiąże się z zamieszczeniem znaków towarowych na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

 

4) nie narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy, nie stawia Fundacji w negatywnym świetle.

 

4. Znakami towarowymi Fundacji są w szczególności:

 

1) znak towarowy słowny „Fundacja 1% Dobra” zgłoszony do ochrony w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, nr zgłoszenia ---------------------------------------------------------------------------------------------,

 

2) znak towarowy słowno-graficzny „Fundacja 1% Dobra” zgłoszony do ochrony w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej, nr zgłoszenia -------------------------------------------------------------------------------.

 

3) znak towarowy „Razem wielką mamy moc!” - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego: ------------------------------------------------------------------------------,

 

4) znak towarowy „Ratujemy zwierzaki” - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego: -------------------------------------------------------------------------------------,

 

5) znak towarowy - logo serwisu Fundacja 1% Dobra, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego ----------------------------------------------------------------------------,

 

6) znak towarowy „Fundacja 1% Dobra” - zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego:-------------------------------------------------------------.

 

5. W przypadku korzystania z znaków towarowych Fundacji w inny sposób, niż opisany w ustępach poprzedających, lub z naruszeniem postanowień ustępów poprzedzających, podmiot który zamierza korzystać ze znaków, a także znaków podobnych, lub z nich korzysta, zobowiązany jest do uzyskania zgody Fundacji i uiszczenia na rzecz Fundacji opłaty licencyjnej w kwocie 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty dzień korzystania z jednego znaku.

 

6. Fundacja w indywidualnych przypadkach może, według swobodnego uznania, zaakceptować inne warunki korzystania ze znaków, niż opisane w ustępach poprzedzających.

 

7. Fundacja może w każdej chwili, bez podania przyczyny, wycofać udzielną zgodę na korzystanie ze znaków co jest równoznaczne z wypowiedzeniem licencji na korzystanie ze znaków.

 

 

 

§ 4 Serwis Fundacja 1% Dobra

 

1. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne.

 

2. Jakiekolwiek korzystanie, w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów graficznych Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji jest zabronione, za wyjątkiem korzystania z Serwisu w celu w jakim został stworzony oraz za wyjątkiem korzystania na zasadach określonych w § 2 Regulaminu z udostępnionych przez Fundację bannerów.

 

3. Fundacja może, według swobodnego uznania, udzielić zgody na korzystanie z elementów Serwisu a także jego wyglądu jako całości, pod warunkiem uiszczenia opłaty licencyjnej wynoszącej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy 00/100) złotych za każdy, rozpoczęty dzień korzystania.

 

 

 

§ 5 Nazwa Fundacji

 

1. Nazwa „Fundacja 1% Dobra”, jest chroniona prawem.

 

2. Zakazane jest korzystanie z nazwy „Fundacja 1% Dobra” poza przypadkami dozwolonymi przepisami prawa. W szczególności nie jest dozwolone korzystanie z nazwy „Fundacja 1% Dobra” w sposób, który:

 

1) sugeruje nieistniejące: partnerstwo, sponsoring, wsparcie czy współpracę z Fundacją, o ile nie jest to zgodne ze stanem faktycznym,

 

2) wiąże się z zamieszczeniem nazwy Fundacji na materiałach związanych z pornografią lub działalnością niezgodną z prawem,

 

3) narusza w jakikolwiek sposób praw Fundacji, w tym w szczególności jej renomy, nie stawia Fundacji w negatywnym świetle.

 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wymieniania nazwy „Fundacja 1% Dobra” w np. w celu omówienia kwestii związanej z jej działalnością, w tym w szczególności z działalnością Serwisu lub poinformowania o współpracy z Fundacją należy stosować się do poniższych zasad:

 

1) słowa „Fundacja 1% Dobra” powinny być zapisane wielkimi literami,

 

2) słowa „Fundacja 1% Dobra” powinny być zapisane taką samą czcionką, jak pozostała część tekstu,

 

3) zakazane jest używania logo Fundacji zamiast jej nazwy.

 

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 31.11.2018 roku.

 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w siedzibie Fundacji.

 

 

W imieniu Fundacji 1% Dobra

Artur Łazowy, prezes Zarządu

 

 

Jak przekazać donację

 

 

Fundacja 1% Dobra

KRS: 0000757615

Nip: 7642695504

Regon: 381817817

 

Nest Bank:

 

Konto złotówkowe: 61253000082023104761670001

 

Konto Walutowe: 07 2530 0008 2023 1047 6167 000

 

Powiązany rachunek VAT: 34 2530 0008 2023 1047 6167 0002

 

TYTUŁ WPŁATY: „darowizna na cele statutowe”

Dziękujemy!

 

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku:

 

– Jako osoba fizyczna:

 

Odpis od podstawy podatku 6%

Każdy obywatel może przekazać kwotę pieniężną w formie darowizny. Darczyńca może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, t.j.Dz. U. Nr 14, poz. 176 z roku 2000 z późn. zm.).

 

– Jako osoba prawna:

 

Odpis od podstawy podatku 10%

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na Fundację – do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm.). Z możliwości odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby płacące podatek liniowy.

 

Aby darowiznę można było odliczyć należy spełniać następujące warunki:

 

– wpłaty należy dokonać w roku podatkowym, z którego się rozliczamy

– wpłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy fundacji, w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele statutowe

– należy zachować dowód wpłaty darowizny

– przy odliczeniu należy podać dokładne dane fundacji:

 

 

 

Fundacja 1% Dobra

ul. W. Witosa 26/5, 64-920 Piła,

Tel.: 601970679

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

web: www.jedenprocentdobra.org.pl

 

KRS: 0000757615

Nip: 7642695504

Regon: 381817817

 

Konto bankowe Nest Bank: 61253000082023104761670001

Powiązany rachunek VAT: 34 2530 0008 2023 1047 6167 0002

 

Data dokonania wpisu do KRS: 16.11.2018, Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/24202/18/327

SAD REJONOWY POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

 

 

 

Wszystkie donacje przeznaczamy na realizację naszych celów statutowych,

m.in. na rozwój nowych metod poprawy jakości życia.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszych programach.

 

druga-debata-prezydencka   Zadaj pytanie kandydatom na Prezydenta Piły.  Zapraszamy do udziału w debacie w Pile. Niech nasz wybór będzie świadomy. Poznajcie...
gwda-operacja-czysta-rzeka Gwda - operacja czysta rzeka. Piła 2024. Zapraszamy Mieszkańców Piły do społecznej akcji sprzątania brzegów rzeki Gwdy oraz terenów leśnych...
bronimy-parowozowni-w-pile  Bronimy Parowozowni w Pile! W ostatnich dniach pojawiły się informację, że pilski Okrąglak przejdzie na własność Gminy Piła. Jak poinformowała...
debata-prezydencka-w-pile  Zapraszamy do udziału w przedwyborczej debacie prezydenckiej w Pile.   Społeczna debata prezydencka w Pile odbędzie się w dniu 28 marca...
dolacz-do-akcji-sprzatanie-swiata    Piła, Jezioro Piaszczyste i okoliczne lasy! W dniu 3 marca 2024 roku odbył się Bieg Tropem Wilczym, którego trasa biegła lasami przy...
20-dni-w-mariupolu-w-2-rocznice-agresji-na-ukraine   20 dni w Mariupolu - w 2. rocznicę agresji na Ukrainę Zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu pt. 20 dni w Mariupolu, reż. Mstyslav...
42-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce    Zapraszamy na uroczystości upamiętniające 42 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.   13 grudnia 2023 roku (środa) -...
siec-forum-dialogu  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA przystąpiło do Sieć Forum Dialogu. Sieć osób połączonych głębokim zaangażowaniem we wspólną...
116-rocznicy-urodzin-swietej-pamieci-siostry-anny-tekli-budnowskiej   W imieniu organizatorów i patronów honorowych zapraszamy na uroczystość 116 rocznicy urodzin Świętej Pamięci Siostry Anny Tekli Budnowskiej,...
gdziekolwiek-cie-posla-pojdziesz      "Gdziekolwiek cię poślą, pójdziesz…"   - wystawa poświęcona kapelanom wojskowym ofiarom zbrodni...
siostry-franciszkanki-rodziny-maryi    Mamy zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi...
rozliczmy-zbrodnie-wojenne-w-ukrainie   Sprawiedliwość dla ofiar wojny. Rozliczmy zbrodnie wojenne w Ukrainie! Prawnicy walczą o sprawiedliwość.Project Sunflowers.   Zapraszamy...
rezim-lukaszenki   Niezależne związki zawodowe w Białorusi są traktowane przez reżim Łukaszenki jako zagrożenie dla tamtejszej dyktatury. Przed sfałszowanymi...
film-pt-matusia    Zapraszamy na pokaz filmu pt. „Matusia” – fabularyzowany film dokumentalny, produkcji Instytutu Pamięci Narodowej oraz wystawy pt....
podaruj-swiateczna-paczke-osobie-bezdomnej   Podaruj Świąteczną paczkę Osobie bezdomnej. Wigilia Bożego Narodzenia w Pile. Kiedy: 24 grudnia 2022 roku, godz. 12.oo. Gdzie: Piła, plac...
historia-polski-w-formie-rapowanej-niezwykla-plyta-od-stryju   Pochodzący z Piły raper Stryju stworzył nietypową płytę, na której opowiada całą historię Polski… rapując.Historia Polski w formie rapowanej....
wigilia-dla-osob-bezdomnych-i-samotnych-w-pile   Wigilia dla Osób bezdomnych i samotnych w Pile! Zapraszamy do współpracy przy organizacji Wigilii Bożego Narodzenia dla Osób...
agata-urbanska-kalendarza-kurza-chata-na-2023-rok   Pani Agata Urbańska - kalendarza Kurza Chata na 2023 rok. Wykonany z ukłonem w stronę matki natury - drukowany na papierze z odzysku....
historia-zydow-w-pile-wystawa-fotografii  Historia Żydów w Pile – wystawa.   Salezjańska Szkoła im. Jana Pawła II w Pile oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA,...
przemyslowy-chow-zwierzat-a-srodowisko-raport    Przemysłowy chów zwierząt a środowisko Polski Klub Ekologiczny Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają do...
w-starym-kinie      Zapraszamy na spotkanie pt. „W Starym Kinie”którego gościem będzie dr Stanisław Janicki Prowadzenie: dr Wiesław Kot 29...
wymagania-weterynaryjne-dla-prowadzenia-schronisk-dla-zwierzat Szanowni Państwo!   Zapraszamy na spotkanie z Panem Wojciechem Kurkowskim, pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Spraw...
chcesz-zostac-dziennikarzem   Chcesz zostać lokalnym dziennikarzem czasopisma EFFATA? Chcesz pisać o ważnych sprawach z naszej okolicy, aktualności, wiadomości, wywiady i...
w-czasach-kiedy-na-wielka-skale-wycina-sie-w-pile-drzewa     W czasach kiedy na wielką skalę wycina się w Pile drzewa, proszę zgłaszać drzewa jako pomnik przyrody - ratujmy drzewa dla przyszłych...
modlitwa-o-dar-pokoju   Zapraszamy Mieszkańców Piły do wspólnej modlitwy o POKÓJ.   Kiedy: 27 lutego 2022, g. 20.oo Miejsce: Piła, Pl. Zwycięstwa, przy pomniku...
nie-dla-likwidacji-centrum-tarczy-w-pile      Pani Maria Kubica Przewodnicząca Rady Miasta Radna   Biuro Rady Miasta Piły pl. Staszica 10, 64-920 Piła e-mail:...
walne-zebranie-stowarzyszenia-inicjatyw-spolecznych-effata-w-pile       KRAJOWY REJESTR SĄDOWYStan na dzień 09.11.2021 godz. 12:42:28Numer KRS: 0000162787 Informacja odpowiadająca odpisowi...
40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-1981-2021        Śladami stanu wojennego 40. rocznica pamięci o zamordowanych i prześladowanych w stanie...
28-akcja-sprzatanie-swiata-w-pile     Akcja sprzątanie świata w Pile. RAPORT z akcji w liczbach. J   W tym roku posprzątaliśmy okolicę Zalewu koszyckiego oraz...
cztery-pory-milowania-koncert-w-pile   Cztery Pory Miłowania - koncert w Pile! :) Pub ClassicPiła, 17 września 2021, godz. 20.oo Wstęp wolny. Zaprasza Pani Wioletta Lesińska, Pub...
spotkanie-z-pania-maria-staniszewska    Zapraszamy na spotkanie z Panią Marią Staniszewską, Prezeską Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE). Spotkanie odbędzie się w dniu 16...
zakleta-w-kamien   Zapraszamy na promocję książki Zbigniewa Noski, pt. „Zaklęta w kamień".   W imieniu autorów i wydawcy mamy zaszczyt zaprosić Państwa na...
nie-dla-likwidacji-tarczy      Pan Piotr GłowskiPrezydent Miasta PiłyUrząd Miasta PiłyPlac Staszica 10, 64-920 Piłae-mail: prezydent@um.pila.pl   Pani...
historia-zydow-w-pile-wystawa       Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii pt.: Historia Żydów w Pile. „History of the Jewish Community of Schneidemühl - 1641...
nie-zapomnijcie-tamtych-dni   Zapraszamy na pokaz fotografii Ryszarda Janickiego   Nie zapomnijcie tamtych dni   40 rocznica podpisania porozumienia w Gdańsku...
przyjaciele-zwierzat     Program pt. "Przyjaciele Zwierząt w Powiecie Pilskim" Program adresowany jest do mieszkańców Powiatu Pilskiego, którego celem...
problemy-w-schronisku-w-pile   Projekt wstępny – do dyskusji – do zbiorowej pracy – Przyjaciele zwierząt w Pile. Wstępne zbiorcze zestawienie problemów jakie są obecnie w...
bank-karmy-dla-bezdomnych-zwierzat-w-pile   Bank karmy dla bezdomnych zwierząt w Pile.   Projekt non - profit, dotyczący bezpłatnej dystrybucji karmy dla bezdomnych psów i kotów...
warsztaty-fotograficzno-dokumentalne   19 czerwca 2020 Warsztaty fotograficzno-dokumentalne, Piła, lipiec 2020   Zapraszamy do udziału w warsztatach fotograficznych dla...
zapomniane-historie-film-autorstwa-zbyslawa-kaczmarka   Powstał film, zrealizowany przez Pana Zbysława Kaczmarka w TVP3 Poznań o życiu Siostry Anny Budnowskiej urodzonej zakonnicy z...
nie-bedzie-lak-kwietnych-w-pile Nie będzie łąk kwietnych w Pile!   Co z łąkami kwietnymi w Pile? - Pan Piotr Głowski, prezydent Miasta Piły wycofuje się ze wcześniejszych...
pokaz-filmow-z-festiwalu-niepokorni-niezlomni-wykleci     NSZZ „Solidarność” Starostwo Powiatowe w Pile I Liceum Ogólnokształcące w Pile Stowarzyszenia EFFATA   zapraszają na...
140-lat-linii-kolejowej-poznan-pila   140 lat linii kolejowej Poznań - Piła.   Zapraszamy na promocję książki (albumu) pt. 140 lat linii kolejowej Poznań – Piła, autorstwa...
odsloniecie-tablicy-przy-cmentarzu-jenieckim-w-leszkowie     Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA Firma Interlok i Agencja Cameleon zapraszają na...
30-100-pl-30-lat-wolnosci   Piotr Wójcik 30/100_PL. 30 lat wolności   Rodzinna pamięć, indywidualne losy, różnorodne miejsca zamieszkania bohaterów układają się w...
1989-musimy-wygrac   Wystawa fotografii, pt. „1989. Musimy wygrać!”,  Jarosława Macieja Goliszewskiego.   Wystawa „1989. Musimy wygrać!”....
8883-oo-zlotych-dla-angeli-nygi  8883,oo złotych dla ANGELI NYGI :)   Fundacja 1 % Dobra oraz Agencja Reklamy OPUS Pana Pawła Ładzińskiego zebrała kwotę...
laki-kwietne-w-pile   Pan Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły Urząd Miasta Piły Plac S. Staszica 10, 64-920 Piła Tel. 67 212 62 10 e-mail:...
historia-zydow-w-ujsciu   Ujski Dom KulturyStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATAZwiązek Gmin Wyznaniowych ŻydowskichBiuro Filii w Poznaniu zapraszają na otwarcie...
dla-angeli-nygi  Galeria 1 % dobra  Zdarzyło się nad Gwdą – dyskretna ulotność krajobrazu.   Kup zdjęcie i pomóż Angeli pokonać chorobę!...
macierzynstwo   Odsłonięcie pomnika pt. „Macierzyństwo – Rodzina”     Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA NSZZ SOLIDARNOŚĆ w...
cmentarz-jeniecki-w-pile Pomóż zbudować nową tablicę informacyjną na cmentarzu jenieckim w Pile-Leszkowie    Prosimy o wsparcie wykonania i zamontowanie nowej...
zdarzylo-sie-nad-gwda  Zdarzyło się nad Gwdą – dyskretna ulotność krajobrazu   Wystawa fotografii Piotra Grzesia i Krzysztofa Tollasa, poświęcona walorom...
dobre-bo-dobre-w-pile-pomoc-dla-angeli-nyga   DOBRE BO DOBRE w Pile J POMOC dla Angeli Nyga J   Zapraszamy na koncert DOBRE BO DOBRE. Kiedy: 30 maja (czwartek) 2019, g. 20.oo Gdzie:...
no-more-chernobyls   No more Chernobyls   Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii oraz promocję książki pt. CZARNOBYL INSTRUKCJE PRZETRWANIA - KATE...
oswiadczenie   Oświadczenie w kwestii Apelu w sprawie obserwacji i rozwiązania VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – opublikowanego w dniu 27...
znaki-dobra-2019   REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO ZNAKI DOBRA 2019   1. Organizator    Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie...
pilski-informator-kulturalny-pik   Witamy na stronie internetowego czasopisma pt. Pilski Informator Kulturalny. Pilski Informator Kulturalny dostępny jest pod...
fundacja-1-dobra   Fundacja 1% Dobra to niezależna organizacja typu non-profit.   Misją Fundacji 1% Dobra jest tworzenie szans i możliwości na poprawę życia...
aleksandra-bogdan-tomik-niepodlegla     MOJE WIERSZE   Aleksandra Bogdan z domu Snadna Niepodległa     TOMIK w pliku PDF jest dostępny pod...
52-swiatowy-dzien-pokoju   O podejmowanie zdecydowanych działań na rzecz pokoju zaapelował Ojciec Święty. 1 stycznia 2019 roku 52. Światowy Dzień Pokoju. Jego hasło...
bol-egzystencji           Ból egzystencji Rahma Ali, palestynka z Jerozolimy   Urodziłam się w palestyńskim obozie dla...
1oo-lat-wolnosci Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Starostwo Powiatowe w Pile Młodzieżowy Dom Kultury w...
stoimy-tutaj-razem-w-celu-zachowania-pamieci-zydow-z-pily  foto: Przemysław Grabiński - Życie Piły     Stoimy tutaj razem w celu zachowania pamięci Żydów z Piły. Nie możemy zmienić...
macierzynstwo-rodzina     W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ w Pile oraz...
sprzatanie-swiata-w-pile   Sprzątanie świata w Pile :) razem z jej inicjatorką Mirą Stanisławską - Meysztowicz :) Zróbmy w Pile porządek! :)   Piła, 8...
80-rocznica-spalenia-synagogi-w-pile     80. rocznica spalenia przez Niemców Synagogi w Pile   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Poznańska Filia Związku Gmin...
wielkopolska-jakiej-nie-znamy    Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w...
list-otwarty-dotyczacy-wycinek-drzew-w-pile List otwarty dotyczący wycinek drzew w PilePiła – sierpień 2018 Szanowni decydenci, wykonawcy, mieszkańcy! Miasto jest delikatnym organizmem, w którym...
od-b-do-a-opowiesc-o-przyrodzie   Wernisaż wystawy fotografii pt. od B do A, opowieść o przyrodzie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Galeria Spichlerz "Wacek"Stowarzyszenie...
nagroda-publicznosci   „Wielkopolska, jakiej NIE znamy” - konkurs fotograficzny.   Nagroda publiczności! J   Proszę ze wszystkich zamieszczonych zdjęć...
tekla-anna-budnowska   Rodziny Budnowskich i Kabatów Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zgromadzenie Sióstr...
pani-doktor-dorota-suminska-w-pile   Pani doktor Dorota Sumińska w Pile J   Lekarz weterynarii z wykształcenia, współpracownik Najwyższej Izby Kontroli, z zamiłowania...
noc-muzeow-w-bialosliwiu   Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w ramach I NOCY MUZEÓW zapraszają na promocję książki oraz...
czy-w-nowej-wsi-ujskiej-moze-dzialac-ferma-trzody-chlewnej   Czy w Nowej Wsi Ujskiej może działać ferma trzody chlewnej?   Dzisiaj na zaproszenie Rady Sołeckiej Nowej Wsi Ujskiej oraz Stowarzyszenia...
ferma-trzody-chlewnej Czy w Nowej Wsi Ujskiej może działać ferma trzody chlewnej?   Rada Sołecka Nowej Wsi Ujskiej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
pan-profesor-pawel-spiewak-w-pile     Pan Profesor Paweł Śpiewak w Pile! J   Biblioteka w Pile zaprasza na spotkanie z Panem Profesorem Pawłem...
oswiadczenie-w-sprawie-pana-zenona-jazdzewskiegoeffata... zapamiętajcie dobrze effata.... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i...
schronisko-w-pile Czy współczesne schroniska dla zwierząt spełniają swoją rolę? Czy są azylem dla nieszczęśliwych istot, czy sposobem na biznes? Do jakich czynów może...
pt-1-dobra     pt. 1 % dobra :)     Zapraszamy do udziału w festiwalu pt. 1 % dobra :) Trudno jest wybrać jedną ogranizację lub osobę,...
siostra-anna-budnowska-z-pily   Siostra Anna Tekla Budnowska z Piły ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, otrzymała pośmiertnie Medal Sprawiedliwi wśród Narodów...
51-swiatowy-dzien-pokoju   ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU – 1 STYCZNIA 2018 R. Danie osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom, migrantom i...
wsa-uchyla-decyzje-prezydenta-pily   Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla decyzję Prezydenta Piły       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu...
scenariusze-lekcji-dla-nauczycieli   Mariusz Frankowski HISTORIA ŻYDÓW W PILE – SCENARIUSZE LEKCJI DLA NAUCZYCIELI PIŁA 2017/5777 Starszym braciom w wierze poświęcam SPIS...
wernisaz-wystawy-fotografii-pt-bialo-czerwona Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATAoraz Autor Marek Lapiszapraszają na wernisaż wystawy fotografii pt. Biało-czerwona 14 grudnia 2017 r., godz....
spotkanie-z-joanna-i-andrzejem-gwiazdami Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność"Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w PileSalezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w PilePilscy...
dolacz-do-maratonu-pisania-listow-w-pile   DOŁĄCZ DO MARATONU PISANIA LISTÓW w Pile! W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10...
koncert-charytatywny-dla-miry         Koncert charytatywny dla Miry :) Zapraszamy na koncert charytatywny,   który odbędzie się w SALI MIEJSKIEJ...
jedziemy-do-ksiaznicy-pomorskiej-w-szczecinie   Książka i wystawa pod wspólnym tytułem Historia Żydów w Pile zagości w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz....
ilona-dworak-cousin-w-pile     Witam!   Proszę o przyjęcie zaproszenia do programu pobytu w Pile pani dr Ilony Dworak Cousin - przewodniczącej Towarzystwa...
spalenia-synagogi-w-pile    Rocznica spalenia przez Niemców Synagogi w Pile Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Grupa Niebanalni Medialni z Zespołu...
wielkopolska-jakiej-nieznamy     „Wielkopolska, jakiej NIEznamy” - konkurs...
happy-olo-pogodna-ballada-o-olku-dobie       Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile Stowarzyszenie Koneserzy...
otwarcie-wystawy-w-poznaniu   Dzisiaj w Rosz Haszana, Nowy Rok 5778, w siedzibie Gminy Żydowskiej w Poznaniu, odbyło się otwarcie wystawy i promocja książki pod wspólnym...
110-rocznica-remontu-pierwszego-parowozu-w-pile   Patronat honorowy: Pan Marcin Porzucek Poseł na Sejm RP Pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski Pani Maria Bochan Towarzystwo Miłośników...
ksiazka-pt-historia-zydow-w-pile  Książka pt. Historia Gminy Żydowskiej z Piły od roku 1641 do Holokaustu/510 stron, twarda okładka, Wydanie I, czerwiec 2017/   Autor:...
historia-zydow-w-pile          Zapraszamy na promocję książki oraz otwarcie wystawy fotografii pod wspólnym tytułem Historia Żydów w...
rabin-polski-w-pile   W imieniu Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego oraz Artura Łazowego, prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zapraszamy na...
chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu   Za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu, czy też szukanie chrześcijańskiego...
ochrona-przyrody-w-miescie   Ochrona przyrody w mieście Człowiek wydziera przyrodzie coraz więcej przestrzeni i przystosowuje ją do własnych potrzeb. Zwykle tak modyfikuje...
siedem-aniolow   Festiwal Siedem Aniołów Jarocin 2017    Udostępnij tę stronę na Facebooku    Udostępnij tę stronę na...
finisaz-pokonkursowej-wystawy-fotografii   Zbigniew Hoffman Wojewoda Wielkopolski Eligiusz Komarowski Starosta Pilski Artur Łazowy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
raport-nik    Przedstawiamy prezentację pana Andrzeja Aleksandrowicza - dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu...
jakosc-powietrza      Petycja w sprawie jakości powietrza oraz przygotowania dyrektywy dotyczącej oceny poziomu zapach w środowisku i zarządzania...
bezdomnosci-zwierzat    ZAPROSZENIE na konferencję dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt oraz sytuacji w schronisku Piła Leszków.   Konferencja...
wystawa-w-szydlowie foto: Krzysztof Bogdanowicz   Dariusz Chrobak Wójt Gminy Szydłowo Grażyna Bednarek  Dyrektor Centrum Upowszechniania Kultury Artur...
jozef-skrzek Koncert Józefa Skrzeka w Pile!   Józef Skrzek dla Kingi Żołędziewskiej, ośmioletniej dziewczynki, która na całym ciele naznaczona jest bliznami...
wystawa-w-wysokiej   Marek Madej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Czesław Pająk Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Artur Łazowy...
zmiany-w-ksiegowosci Jakie zmiany w księgowości dla NGO w 2017 roku? autor(ka): Krzysztof Śliwiński, współpr. AG, RK  2017-01-09, 03:04   Pod koniec...
swiatowy-dzien-pokoju-2017   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2017 ROKU     Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki...
swiat-chrystusa  „Świat Chrystusa”.   Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy...
obywatelski-marsz-dla-pokoju   Obywatelski Marsz dla Pokoju Berlin – Aleppo  #CivilMarchForAleppo Manifest Nadszedł czas, aby działać. Nie możemy już dłużej siedzieć...
laureaci-konkursu-pt-sladami-stanu-wojennego   Laureat konkursu pt. „Śladami STANU WOJENNEGO”. 35 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego, 1981 – 2016. Nagroda – Eligiusza Komarowski,...
skladamy-2648-podpisow        Pan Piotr GłowskiPrezydent Miasta Piły Pan Rafał ZdzierelaPrzewodniczący Rady Miasta URZĄD MIASTA PIŁYPlac...
marek-kaminski-w-pile        Marek Kamiński w Pile? Marek Kamiński, ur. 24 marca 1964 w Gdańsku, – polski polarnik, podróżnik, przedsiębiorca. Jako...
35-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego  Zapraszamy na otwarcie rocznicowej wystawy pt.: NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990, przygotowanej przez...
ojciec-leon-w-pile   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zaprasza na spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem OSB   kiedy: 10 listopad 2016 /czwartek/...
miasteczko-krajenskie Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy...
maraton-pisania-listow-w-pile   Maraton Pisania Listów w Pile! - szukamy ochotników do współpracy! :)   kontakt:Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
nie-dla-cyrku-ze-zwierzetami-w-pile   Nie dla cyrku ze zwierzętami w Pile! Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na...
sladami-stanu-wojennego   Śladami STANU WOJENNEGO 35. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 1981 - 2016. Konkurs na pracę pisemną i grafikę /malarstwo,...
lobzenica-wystawa-fotografii   Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy...
co-sie-dzieje-rujnuje-w-pile   foto: Barbara Podlecka   Co się dzieje /rujnuje/ w Pile?   Inwestycja pod nazwą: rewitalizacja przestrzeni publicznej w ramach...
jozef-pyrz-prorok "Prorok" Nie żyje , współtwórca polskiego ruchu hipisów W Gawłówku pod Bochnią w wieku 70 lat zmarł Józef Pyrz, współzałożyciel ruchu hipisowskiego w...
w-obronie-zwierzat   Petycja w sprawie złego traktowania zwierząt w schronisku Piła Leszków.   Petycję tę kierujemy do wszystkich osób, którym los zwierząt...
spalarna-odpadow      Czy w Pile planowana jest budowa spalarni odpadów?   Prosimy o udział w konsultacjach społecznych, poprzez wpisy do...
wyrzysk-wystawa-fotografii   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   Wernisaż: 30 wrzesień 2016, g. 17.00...
zbieramy-opinie   Zbieramy opinie na temat działalności pilskiego schroniska dla zwierząt!   Od kilku tygodni wrze na linii władze schroniska dla...
laudato-si   Laudato Si - widowisko plenerowe   Siedem dni stwarzania świata - ŚWIĘTO. Taniec – Światło – Muzyka - Ogień Ponad 70 aktorów....
wystawa-w-bialosliwiu   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   16 sierpnia 2016 /wtorek/, godz....
ujscie-wystawa-fotografii   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   15 lipca 2016 /piątek/, godz....
stan-wojenny-35-rocznica                  35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 1981 –...
zygmunt-selwat    W imieniu Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Pilskiego, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych...
zaproszenie-na-wystawe   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy Pt.:...
wyniki-konkursu-pt-powiat-pilski-jakiego-nie-znamy        I wszystko stało się jasne!       31 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji...
adam-wajrak   Ujski Dom Kultury Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają na spotkanie z Adamem Wajrakiem, który opowie o swojej najnowszej...
poznanski-czerwiec-56   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu NSZZ Solidarność Oddział w Pile oraz honorowy...
konkurs-fotograficzny-powiat-jakiego-nie „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy” - Konkurs fotograficzny.   Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas...
relacja-z-koncertu-raz-dwa-trzy   6216,20 złotych – taką kwotę uzbierano podczas koncertu zespołu Raz Dwa Trzy, który odbył się w dniu 10 marca 2016 w sali Państwowej Wyższej...
historia-spolecznosci-zydowskiej   Wstęp do: Historia społeczności żydowskiej w Pile - od 1641 roku do Holokaustu Dobre monografie łączą dwie podstawowe cechy. Dają ogólny,...
60-rocznica-poznanskiego-czerwca   W czerwcu będziemy obchodzić 60 rocznicę POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956.   Wystawa prezentowana jest z okazji 60 rocznicy przebiegu...
konkurs-fotograficzny Jeszcze kilka dni i ogłaszamy nowy konkurs fotograficzny pt. „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”     Celem konkursu jest dzielenie się...
30-rocznica-katastrofy-w-czarnobylu   30 rocznica katastrofy w Czarnobylu Europejski Tydzień dla Przyszłości 30 lat po Czarnobylu i 5 lat po Fukushimie   Zapraszamy 7...
raz-dwa-trzy-koncert     Raz Dwa Trzy     – HOSPICJUM W PILE         Koncert zespołu Raz Dwa Trzy   Koncert...
rachunkowosc-w-ngo Szanowni Państwo! Organizacje Pozarządowe!    W imieniu Błażeja Pardy Posła na Sejm RP oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA,...
swiatowy-dzien-pokoju-2016   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016 1 STYCZNIA 2016 ROKU Przezwycięż obojętność i zyskaj...
aleksander-doba-polski-podroznik   Aleksander Doba - polski podróżnik, kajakarz i odkrywca Zapraszamy na spotkanie w Pile 15 grudnia 2015, godz. 17.00...
maraton-pisania-listow-2015 Bohaterowie Maratonu Pisania Listów 2015   MARATON PISANIA LISTÓW zbliża się wielkimi krokami. W tym roku odbędzie się w dniach 12/13...
13-grudnia-1981   Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie   NSZZ "Solidarność" Oddział w Pile   Parafia Świętej Rodziny w...
masz-glos-masz-wybor Masz Głos, Masz Wybór Ruszyła społeczna kampania informacyjna przed wyborami parlamentarnymi. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja...
solidarnosci-z-uchodzcami Akcja społeczna   Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą....
pan-wypig   Pan Wypig   - Miałem być fotografem. Dogadałem się ze znajomym, że będę się u niego szkolił. Ale postawiłem warunek: tylko nic nie mów...
miasto-podzielone Miasto podzielone Scenariusz filmowy Klaudia Rogowicz Na podstawie książki Petera Simonsteina Cullmana History of the Jewish Community of...
energetyka-obywatelska Energetyka obywatelska. Modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii. Energetyka obywatelska to...
120-lat-temu  120 lat Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 1895-2015       120 lat temu kolejka wąskotorowa wspięła się jarem ze stacji w...
nepal-potrzebuje-naszej-pomocy     3962,64 zł., taką kwotę mieszkańcy Piły zebrali dla nepalczyków, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi podczas wczorajszego...
rdos-w-poznaniu-w-sprawie-bobra Artur Łazowy - prezesStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA W związku z Pana wiadomością z 16 kwietnia 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony...
25-lecie-transformacji W tym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej, pierwszych demokratycznych wyborów do SAMORZĄDU...
cmentarz-zydowski-w-pile Uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego XVII-wieczny Cmentarz Żydowski w Pile, będzie miała miejsce w dniu 2 czerwca (wtorek) o godz. 10.00 w...
jadwiga-maria-staniszkis          Historia idei, jako sposób do zrozumienia RosjiZapraszamy na otwarte spotkanie z panią profesor Jadwigą Marią...
koncert-zespolu-reportaz   Koncert zespołu Reportaż14 kwietnia /wtorek/ 2015 r. godz. 19.25   Klub Muzyczny ScenaPiła, al. Piastów...
najdluzsza-w-europie  Powiat pilski posiada najdłuższą w Europie sieć linii kolejowej o rozstawie 600 mm. Dzisiaj mija 120 lat od pierwszego kursu. W 1890 roku...
25-lecie-samorzadu-lokalnego   W tym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej, pierwszych demokratycznych wyborów do SAMORZĄDU LOKALNEGO. Będąc...
dzien-wody 23 marca 2015 roku zapraszamy do obchodów Dnia Wody   Z tej pięknej okazji nasze miasto odwiedzi Ks. Stanisław Jaromi, prezes Ruchu...
ks-jan-kaczkowski-w-pile     Zapraszamy na otwarte spotkanie z ks. dr Janem Kaczkowskim - prezesem Zarządu Puckiego Hospicjum   Termin: 28 kwietnia 2015...
henryk-palczewski-spotkanie   Zapraszamy na spotkanie z twórcą "ARS"2 - Radio Broadcast Henrykiem Palczewskim 3 lutego /wtorek/ 2015 r. godz. 19.oo Klub Muzyczny Scena,...
swieto-stworzenia-swiata   Rekolekcje naukowo - artystyczne Sacrosongu święta stworzenia świata i człowieka pod patronatem św. Jana Pawła II Łódź,  Kościół...
swiatowy-dzien-pokoju   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2015 ROKU Już nie niewolnicy, lecz bracia 1. Na początku nowego roku,...
swieta-bozego-narodzenia Chwała Bogu, który Dzieckiem do nas przychodzi i pokój ludziom, którzy przyjmują Jego miłość. Radosnych dni świętowania Narodzenia Pańskiego, niosących...
maraton-pisania-listow 270 listów napisali pilanie podczas Maratonu pisania listów Amnesty International.   W Pile w obronie więźniów sumienia i innych osób...
spotkanie-z-jerzym-stepniem Zapraszamy na spotkanie otwarte z panem Jerzym Stępniem   - prezesem Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, sędzią Trybunału...
otwarcie-wystawy-rysunkow-jacka-fedorowicza NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska Oddział w Pile Parafia Świętej Rodziny w Pile Instytut Pamięci Narodowej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
masz-glos-masz-wybor-w-pile        W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zapraszam do uczestnictwa w akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR, której...
wyniki-raportu-biznes-i-samorzad-wzajemne-relacje   Witam!   W ramach akcji społecznej MASZ GŁOS MASZ WYBÓR, planujemy zorganizować w Pile, debatę i przedstawić wyniki raportu BIZNES I...
historia-gminy-zydowskiej-z-pily   Zapraszamy do współpracy przy wydaniu w polskim tłumaczeniu książki pt. „History of the Jewish Community of Schneidemuhl - 1641 to the...
rocznica-obalenia-muru-berlinskiego  rocznica obalenia MURU BERLIŃSKIEGO Witam!   Planuje organizacje wyjazdu do Berlina, w dniach od 7 do 9 listopada 2014 roku /jeden dzień...
podroz-do-pily-dla-upamietnienia-rodziny-piller Podróż do Piły dla upamiętnienia rodziny Piller „Prawdziwie umarli Ci, którzy zostali zapomniani” Żydowskie przysłowie   Wstęp Książeczka ta...
lancuch-ludzi-stop-odkrywceŁańcuch Ludzi – STOP ODKRYWCE!  23 SIERPNIA OŚMIOKILOMETROWY ŁAŃCUCH LUDZI POŁĄCZY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W GRABICACH (POLSKA) Z KOŚCIOŁEM W KERKWITZ...
niewinne-oko-nie-istnieje   Wojciech Wilczyk NIEWINNE OKO NIE ISTNIEJE Wernisaż: 25.10.2014 /sobota/ godz. 18.00 miejsce: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w...
kontener-wolnosciKontener Wolności na pilskim deptaku. Wystawa pt. „Polskie Wolności - w rocznicę przemian 1989.   Wystawa odbędzie się w dniach 3/4.08.2014 od...
zapytaj-radnego-co-zrobil-w-twojej-sprawie   zapytaj radnego co zrobił w twojej sprawie http://www.bip.pila.pl/content.php?cms_id=34||menu=p1     Rada...
debata-spoleczna-inicjatywy-razem-1989        Debata społeczna Inicjatywy Razem 1989 – podejmiemy próbę oceny minionego ćwierćwiecza. Zaproszenie do publicznej...
inicjatywa-razem-1989   W związku z przypadającą w 2014 r. 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., w imieniu INICJATYWY RAZEM 1989...
otwarcie-wystawy-pila-jakiej-nie-znamy  ZAPRASZAMY na otwarcie wystawy „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz...
wystawa-fotografii-anny-bohdziewicz   Wystawa fotografii Anny Bohdziewicz pt. „1989 – wszystko od nowa”,  – fotografka niezależna z Warszawy, kuratorka wystaw i autorka tekstów...
przeglad-filmow-andrzeja-wajdy   Przegląd filmów Andrzeja Wajdy pt. „DROGI DO WOLNOŚCI”. Każdy seans poprzedzony będzie prelekcją wprowadzającą w tematykę filmu....
drogi-do-wolnosci-inicjatywy-1989W związku z przypadającą w 2014 r. 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., w imieniu INICJATYWY 1989 oraz...
lightroom-5-obrobka-cyfrowa-fotografiiLightroom 5 – Obróbka cyfrowa fotografii - warsztaty   Piła, 7-8 czerwca 2014   Warsztaty są skierowane nie tylko do osób rozpoczynających...
dolina-noteci-gdy-wisla-krolowa-to-ksiezniczka-notec   W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, proszę o przyjęcia zaproszenia do współorganizacji Międzynarodowego DNIA ZIEMI w powiecie...
forum-inicjatyw-pozarzadowych-2014 Forum Inicjatyw Pozarządowych Piła, 8 kwiecień /wtorek/ 2014 Piła, sala sesyjna w Starostwie Powiatowym, al. Niepodległości 33/35   Planowany...
piotr-ikonowicz-w-pilePIOTR  IKONOWICZ 12 kwietnia 2014 w Pile - spotkanie otwarte sala widowiskowa, godz. 12.00 PSM, ul. Sikorskiego 33     Kancelaria...
bitwa-pod-grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem  Jana Matejki Zapraszamy do obejrzenia haftowanej repliki obrazu pt. "Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki. Replika do obejrzenia w...
najlepsza-inicjatywe-spoleczna-za-2013  Czy Wiesz o jakiejś ciekawej inicjatywie społecznej z powiatu pilskiego?   Czy Chcesz, aby dowiedzieli się o niej także inni?   Czy...
pila-jakiej-nie-znamy Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. kliknij i ściągnij...
konsultacje-spoleczne pan Grzegorz Idziak   Witam Pana!   Uprzejmie proszę o konsultacje Zarządzenie Nr 964(12)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r. w...
another-pink-floyd-w-pile  Another PINK FLOYD oraz B4 Musical Magic zagrają w dniu 30 marca 2014 /niedziela/ o godz. 18.00, bilet: 25pln, Koncert w Pile, Club SEVEN, ul....
filip-springer-wanna-z-kolumnada WANNA Z KOLUMNADĄ reportaż o polskiej przestrzeni Filip Springer   26 luty 2014 rok, g. 18.00 /środa/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul....
historia-spolecznosci-zydowskiej-w-pile History of the Jewish Community of Schneidemuhl– 1641 to the Holocaust   Historia społeczności żydowskiej w Pile –od 1641 roku do...
nie-zgadzamy-sie-na-uchwalanie-zlego-prawa   Nie zgadzamy się na uchwalanie złego prawa FOR: L. Balcerowicz i J. Stępień wzywają do sprzeciwu wobec uchwalania złego prawa   Szanowni...
maraton-pisania-listow-ai   W niedzielę 8 grudnia 2013 roku w Pile rusza Maraton Pisania Listów Amnesty International.   Akcja rozpocznie się projekcją filmu dokumentalnego...
smierdzacy-problem-odorow W Polsce brak jest uregulowań prawnych dotyczących ODORÓW /smrodów wywołanych głównie działalnością rolno przemysłową/. Od 1993 roku trwają prace...
pussy-riot-modlitwa-punkaPussy Riot w Pile Film dokumentalny, Rosja, Wielka Brytania 2013 Pussy Riot. Modlitwa punka Piła, 8.12.2013, g. 17.00 – Kino KORAL   weź...
parade-psow-w-pile   Parada na czterech i dwóch nogach   Po raz siódmy mieszkańcy Piły mieli okazję uczestniczyć w paradzie psów - imprezie organizowanej z okazji...
nowy-adres-www-effata-of-pl   Mamy nowy adres internetowy   Zapraszamy do zaglądania   www.effata.of.pl                          
camino-de-santiago-to-droga-dla-kazdego    Camino de Santiago to droga dla każdego.   O tyle niezwykła, że każdy przeżywa ją na inny sposób. Warto przejść te kilometry, żeby zrozumieć coś...
slot-art-festival-2013    O slocie dowiedziałam się już zeszłego roku od mojego wuja Piotra. Niestety nie mogłam wtedy jechać z powodu innego wyjazdu w tym samym...
kurs-przewodnikow-po-pile     Stowarzyszenie EFFATA przygotowuje KURS PRZEWODNIKÓW PO PILE. Szukamy osób chętnych do współpracy!   Kurs przewodników miejskich edycja...
przedstawiamy-kolejnych-bohaterow-spolecznej-akcji-500-dobrych-uczynkow-na-urodziny-pily     Kolejne dobre uczynki dla Piły   Przedstawiamy kolejnych bohaterów społecznej akcji „500 dobrych uczynków na urodziny Piły”. Dzieci z Grupy...
konkurs-fotografii-pt-pila-jakiej-nie-znacieFoto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”.   Celem konkursu jest...
wspolnie-na-rzecz-eliminacji-broni-nuklearnej  Jarosław Wałęsa i Jej Wysokość Królowa Jordanii Noor - wspólnie na rzecz eliminacji broni nuklearnej.   W Parlamencie Europejskim odbyła się...
miedzy-niebem-a-ziemia    Galeria PIACHY Foto Grupa Twórcza Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA   oraz Autorka   zapraszają na wystawę fotografii   pt.:...
komunizm-la-belle-epoque  Komunizm – la belle époque     Zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej pt.: Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX...
v-konkurs-ekologiczny Z okazji Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych witamy Państwa na finale V Konkursu ekologicznym pt. „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody”,...
500-dobrych-uczynkow-pila  500 dobrych uczynków na 500 lat Piły.   Każdy  może zrobić prezent dla naszego Miasta.   500 dobrych uczynków na urodziny Piły, to społeczna...
sluga-bozy-ks-j-popieluszko     Wystawa pt.: Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)  Wystawa przedstawia życie i działalność duszpasterską ks. Jerzego Popiełuszki, jego...
tsa-koncert     Podczas koncertu charytatywnego pt. TSA dla HOSPICJUM, w dniu 26 stycznia 2013, w Klubie BROWAR w Pile na rzecz budowy pilskiego Hospicjum...
wolny-tybet   Wywieś flagę tybetańską u siebie w domu! Działania z okazji rocznicy tybetańskiego powstania narodowego - propozycje działań, informacje, przydatne...
pt-twarze-bezpieki-1944-1990     W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Stowarzyszenia...
program-wizyty-rodziny-piller-w-pile       „Dlaczego nie poznać wszystkich?”   Ludzi można dzielić na wiele sposobów. Są introwertycy i ekstrawertycy, szaleńcy i asekuranci, esteci...
forum-inicjatyw-pozarzadowych       Centrum Informacyjno-Doradcze przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Marian Martenka, przewodniczący Rady Powiatu...
cykl-portretow-amazonki   Cykl portretów AMAZONKI 2011 ukazuje Amazonki, które wygrały z rakiem dzięki pomyślnemu leczeniu, którego nieuniknioną częścią są zabiegi amputacji...
empatia   DZIEŃ BEZ FUTRA – DEMONSTRACJA W WARSZAWIE   Zapraszamy na ogólnopolską demonstrację z okazji Dnia Bez Futra zorganizowaną przez Koalicję na...
inicjatywa-tato-net   Zapraszamy do serwisu http://www.tato.net   Biuletyn w formacie tekstowym publikujemy co kilka tygodni i rozsyłamy e-mailem na adresy osób...
dzialania-godne-uwagi         Protokół z Konkursu „Działania godne uwagi” w Pile, sporządzony w dniu 8 listopada 2012       Organizatorem Konkursu jest Centrum...
ekonomia-spoleczna   Zapraszamy do serwisu   www.ekonomiaspoleczna.pl   Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej lektury. Redakcja Portalu...
serwis-edukacji-antykorupcyjnej    zapraszamy na stronie serwisu   www.antykorupcja.edu.pl     Szanowni Państwo,   poniżej przesyłamy przegląd najnowszych informacji, które...
chronmy-klimat      zapraszamy na stronę www.chronmyklimat.pl  O portalu Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku jako projekt Instytutu na...
cyrk-nie-dziekuje   "Gdyby ludzie wiedzieli, co kryje się za kulisami tego kolorowego, cyrkowego świata ze zwierzętami, nigdy więcej nie poszliby do...
czasopismo-effata  Czasopismo EFFATA –pismo wydawane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA. Witamy na stronie internetowego czasopisma EFFATA, poświęconego...

Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)