Sprawiedliwość dla ofiar wojny.
Rozliczmy zbrodnie wojenne w Ukrainie! Prawnicy walczą o sprawiedliwość.
Project Sunflowers.
 
Zapraszamy na spotkanie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim, współzałożycielem Projektu Sunflowers - sieć podmiotów gromadzących informacje dotyczących przestępstw popełnionych w Ukrainie od 24 lutego 2022.
Kiedy: 25 lutego 2023 roku o godzinie 18.00, (w rocznice napadu Rosji na Ukrainę).
Gdzie: Centrum Powiatowe ISKRA, przy ul. Kilińskiego 12 w Pile.
 
Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. nie ustają doniesienia o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zbrodniach prawa międzynarodowego. Ruszyła zbiórka na wsparcie Projektu Sunflowers – walki o sprawiedliwość dla ofiar wojny.
Prelegent: PROF. PAWEŁ WILIŃSKI
profesor prawa, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Sędzia Sądu Najwyższego RP. Sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (2010-2012, 2015-2016). Ekspert w zakresie procedury karnej, międzynarodowego prawa karnego, systemu ochrony pokrzywdzonych i świadków, ochrony małoletnich w prawie karnym, wykłada także prawo praw człowieka, konstytucyjne aspekty prawa karnego. Autor ponad 200 publikacji z zakresu procedury karnej, prawa karnego, międzynarodowego prawa i procedury karnej, m.in. Poprawa ochrony praw ofiar: dostęp do pomocy prawnej, 2015, Procedura karna z perspektywy konstytucyjnej, 2011; Standard rzetelnego procesu sądowego w orzecznictwie polskim i międzynarodowym, 2009; Zasady międzynarodowego prawa karnego, 2008; Międzynarodowy Trybunał Karny, 2004.
 
NASZ PRIORYTET
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo powierzonych nam informacji. Uzyskujemy i przechowujemy je w celu przekazania ich właściwym organom uprawnionym do ścigania przestępstw popełnionych w Ukrainie od 24 lutego 2022 r. oraz organom, które w przyszłości opracują programy reparacyjne dla ofiar tych przestępstw. Żadne powierzone nam informacje nie będą wykorzystywane w innych celach.
OPIS PROJEKTU
Koncepcja sieci podmiotów gromadzących informacje dotyczące przestępstw popełnionych w Ukrainie od 24 lutego 2022 r., przy jednoczesnej ochronie poufności źródeł, opiera się na następujących założeniach:
Od czasu ostatniej inwazji Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. pojawiają się liczne doniesienia o potencjalnych naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego i innych zbrodniach prawa międzynarodowego. W obliczu tych wydarzeń ponad 13 milionów Ukraińców opuściło swoją ojczyznę, szukając schronienia w krajach sąsiednich, z czego ponad 4 000 000 osób przybyło do Polski.
Wielu z tych przesiedleńców było świadkami najokrutniejszych zbrodni, jakie można sobie wyobrazić we współczesnym świecie, a skala ich cierpienia jest porażająca. Nie można tego zignorować ani o tym zapomnieć. Zrozumiała jest ich potrzeba dzielenia się własnymi doświadczeniami i świadectwami. Bycie wysłuchanym pomogłoby im odzyskać godność i nadać sens ich cierpieniom.
Istnieje potrzeba identyfikacji potencjalnych świadków na potrzeby toczącego się śledztwa w sprawie sytuacji w Ukrainie prowadzonego przez Biuro Prokuratora (OTP) Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, a także obecnych i przyszłych śledztw prowadzonych przez prokuratury krajowe państw w sprawie zbrodni popełnionych w Ukrainie. Jednocześnie istnieje również potrzeba identyfikacji ofiar na potrzeby przyszłych postępowań reparacyjnych, zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym.
Liczba potencjalnych świadków przestępstw popełnionych w Ukrainie jest ogromna i żaden system wymiaru sprawiedliwości nie jest w stanie poradzić sobie z ogromem informacji, jakie posiadają. Dotychczasowe doświadczenia z międzynarodowych i krajowych postępowań karnych dotyczących takich przestępstw wskazują, że tylko nieliczne ofiary będą zeznawać przed prokuratorami, a jeszcze mniejsza ich liczba będzie zeznawać na rozprawie sądowej. Dlatego tak ważne jest gromadzenie informacji o dowodach takich przestępstw. Celem tego Projektu jest uzupełnienie działań władz państwowych lub ewentualnie trybunałów międzynarodowych powołanych do ścigania i orzekania w sprawach zbrodni wojennych, wojny przeciwko ludzkości, ludobójstwa, agresji lub innych poważnych naruszeń praw człowieka związanych z niedawną inwazją Rosji na Ukrainę.
Technologia cyfrowa stwarza nowe możliwości jakościowej i ilościowej analizy dużych ilości informacji. Każda osoba, która zechce podzielić się swoją historią wojenną, może być pewna, że wszelkie przekazane informacje będą bezpiecznie przechowywane i wykorzystane w celu zachowania prawdy historycznej, nawet jeśli nie zostaną wykorzystane w postępowaniu karnym. Naszym priorytetem jest zbieranie takich informacji w tym celu i zapewnienie poufności danych każdej osoby przekazującej takie informacje dotyczące zbrodni popełnionych w Ukrainie.
Przekazywanie informacji będzie odbywało się na zasadzie dobrowolności, przy zapewnieniu możliwości późniejszego uzupełniania przekazywanych informacji na każdym etapie ich gromadzenia.
Projekt Sunflowers jest odpowiedzią na potrzebę gromadzenia informacji o dowodach i ofiarach zbrodni popełnionych w Ukrainie, które mogą być wykorzystane w przyszłych postępowaniach karnych przeciwko osobom odpowiedzialnym za te zbrodnie. Jednocześnie umożliwia on wysłuchanie wojennych historii uchodźców ukraińskich, którzy być może nigdy nie zostaną wezwani do złożenia zeznań przed prokuratorem lub sądem.
Założycielami Projektu Sunflowers są: Peace and Justice Initiative, polska grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP), ukraińska grupa AIDP, Pravo Justice Project, Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice, Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Ewa Hofmańska. Inicjatorzy Projektu pragną rozpowszechniać informacje o Projekcie wśród organizacji pozarządowych i podmiotów profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług, a także włączyć do istniejącego Projektu inicjatywy unijne i międzynarodowe jako partnerów lub współpracowników. Im więcej podmiotów zaangażuje się w Projekt, także w krajach, które przyjęły uchodźców, tym skuteczniej zostanie osiągnięty jego cel.
Celem tej współpracy jest stworzenie sieci prawników, którzy będą zbierać od uchodźców informacje o dowodach i krzywdach doznanych w wyniku zbrodni popełnionych w Ukrainie, chroniąc ich prywatność. Będzie to potencjalne źródło informacji dla postępowań karnych i dla zachowania prawdy historycznej.
POCHODZENIE NAZWY PROJEKTU
Słoneczniki były ukochanym symbolem ukraińskiej tożsamości narodowej. Obecnie, w związku z trwającą od 24 lutego 2022 r. inwazją Rosji na Ukrainę, kwiat ten jest postrzegany przez wielu jako "globalny symbol oporu, jedności i nadziei".
Swoją odrodzoną sławę zawdzięcza przede wszystkim odważnej Ukraince z miasteczka Henychesk, która widząc rosyjskich żołnierzy, podeszła do nich, mówiąc im, że są okupantami, faszystami i wrogami. Następnie chciała im dać ziarna słonecznika, nakazując im włożyć je do kieszeni, aby przynajmniej coś ładnego z nich wyrosło, gdy wszyscy się położą (zostaną pokonani/umrą).
Słoneczniki są silnie obecne w ukraińskim folklorze i kulturze, od wielu lat pojawiają się w kuchni, legendach, literaturze i malarstwie. W przeszłości słonecznik rósł praktycznie w każdym ogrodzie, a ogromne pola słoneczników można było zobaczyć na tle nieba, co silnie nawiązywało do żółto-niebieskiej flagi Ukrainy. Obecnie słoneczniki są kluczowym elementem ukraińskiej gospodarki, a Ukraina i Rosja odpowiadają za 70-80% światowego eksportu oleju słonecznikowego.
 
ZESPÓŁ Projekt Sunflowers
PROF. PAWEŁ WILIŃSKI
jest profesorem prawa, kierownikiem Zakładu Postępowania Karnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; sędzią Sądu Najwyższego RP, orzekającym w Izbie Karnej. Był sędzią ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (2010-2012, 2015-2016). Jest ekspertem w zakresie postępowania karnego, prawa karnego międzynarodowego, systemu ochrony ofiar i świadków, ochrony nieletnich w prawie karnym, konstytucyjnych aspektów prawa karnego. Autor ponad 200 publikacji z zakresu procedury karnej, prawa karnego, prawa i procedury karnej międzynarodowej, m.in. Zarys teorii konfliktu w prawie karnym, 2020; Improving Protection of Victims' Rights: Access to Legal Aid, 2015, Proces karny w świetle Konstytucji, 2011; Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, 2009; Zasada Prawa do obrony w polskim procesie karnym, 2004.
 
MYKHAYLO SHEPITKO
jest doktorem prawa, profesorem Katedry Prawa Karnego Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mudryja. W trakcie swojej kariery zawodowej profesor Shepitko zajmował się problematyką prawa karnego w wyrokach i decyzjach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatnio szczególną uwagę poświęca implementacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Ukrainie. Działalność dydaktyczną łączy z pracą naukową w Instytucie Naukowo-Badawczym Badań Problemów Przestępczości im. A. Staszisa, gdzie pracował nad doktryną prawa karnego i poprawą ustawodawstwa karnego w Ukrainie. Jest członkiem grupy opracowującej i przygotowującej nowy projekt Kodeksu Karnego Ukrainy, działalność ta związana jest ze ścisłą współpracą z Misją Doradczą Unii Europejskiej w Ukrainie. Profesor Shepitko jest sekretarzem Ukraińskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, doradcą-sekretarzem Międzynarodowego Kongresu Kryminalistów oraz członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia Prawa Karnego.
 
 
MIKOŁAJ PIETRZAK
jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada Cambridge University Certificate in English and European Law. W latach 2010-2016 był przewodniczącym Rady Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od listopada 2016 r. pełni funkcję Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2016 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na jednego z pięciu członków Rady Powierniczej Voluntary Funds for Victims of Torture ONZ, a w okresie od maja 2018 r. do października 2019 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powierniczej. W latach 2016-2021 był członkiem komitetu ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce. Jest laureatem nagrody im. Edwarda Wende, przyznawanej prawnikom, którzy poświęcają się walce o sprawiedliwość i obronie dobra publicznego. W 2018 r. otrzymał Nagrodę Praw Człowieka przyznawaną przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W 2021 r. został laureatem Scott Crosby Human Rights Award, przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników Karnistów. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie konstytucyjnym i ochronie praw człowieka. Jego doświadczenie obejmuje reprezentację prawną w sprawach karnych oraz obronę w sprawach dotyczących terroryzmu, szpiegostwa, zabójstw, przestępstw gospodarczych, korupcji i przestępstw skarbowych. Regularnie występuje przed Sądem Najwyższym RP oraz został wpisany na Listę Adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze oraz przy Specjalnym Trybunale dla Libanu.
OKSANA SENATOROVA
jest doktorem nauk prawnych, założycielka i dyrektorką organizacji pozarządowej "Centre for International Humanitarian Law and Transitional Justice" (CIHLTJ), dyrektorką Research Centre for Transitional Justice (RCTJ) oraz zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mudryja i stanowisko profesora nadzwyczajnego NaUKMA. Ma prawie 20-letnie doświadczenie jako wykładowca prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, praw człowieka i sprawiedliwości okresu przejściowego w Ukrainie i za granicą. W 2005 r. obroniła pracę doktorską "Proceduralne aspekty działalności międzynarodowych sądów karnych". W latach 2007-2009 kierowała modułem w programie studiów magisterskich (LLM) we współpracy z Uniwersytetem Hertfordshire. Od 2014 do 2020 r. była współdyrektorką programu studiów magisterskich (LLM) "International Law", Dual Diploma Programme z Mykolas Romeris University. W 2020 r. założyła i kierowała organizacją pozarządową "Centre for IHL and Transitional Justice", której celem jest ochrona i promowanie praw ofiar konfliktów zbrojnych. Obecnie jest członkinią Komisji ds. Reformy Prawa Ukrainy przy Prezydencie Ukrainy, koordynatorką Grupy Roboczej ds. Ochrony Ofiar Konfliktów Zbrojnych Międzywydziałowej Komisji ds. Implementacji MPH na Ukrainie, ekspertem Międzynarodowej Rady ds. Przestępstw Popełnionych w Konfliktach Zbrojnych przy Prokuraturze Generalnej Ukrainy. Od 2005 r. jest ekspertką Delegacji Regionalnych MKCK; od 2021 r. jest recenzentką Komentarza MKCK do IV Konwencji Genewskiej z 1949 r. Od 2021 r. jest ekspertką Delegacji Regionalnych MKCK. Od 2021 r. jest ekspertką Rady Europy ds. przesiedleńców wewnętrznych na Ukrainie.
MARINA LOSTAL
jest starszym wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Essex (Wielka Brytania) i Dyrektorką Studiów Podyplomowych z Zakresu Praw Człowieka na Uniwersytecie w Essex oraz zastępczyni Dyrektora w Uniwersyteckim Centrum Praw Człowieka . Uzyskała tytuł doktora w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim oraz tytuł magistra prawa (LLM) na Uniwersytecie Cambridge. Jest dopuszczona do wykonywania zawodu adwokata w Hiszpanii, a także jest akredytowanym mediatorem. Specjalizuje się w prawach ofiar w międzynarodowym prawie karnym, ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych oraz prawie zwierząt. W latach 2017-2020 pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym (Haga) w sferze ofiar, najpierw jako ekspert wyznaczony przez Trybunał do spraw reparacji w sprawie Al Mahdi, a następnie doradzając Trust Fund for Victims w różnych sprawach reparacyjnych. Pracowała jako konsultant dla kilku organizacji, w tym UNESCO i Geneva Call, oraz prowadziła szkolenia dla różnych grup odbiorców, w tym sędziów, urzędników sądowych, sił pokojowych i uzbrojonych podmiotów niepaństwowych.
MATTHEW GILLETT
jest doświadczonym prawnikiem międzynarodowym, który przez ponad 15 lat prowadził dochodzenia i postępowania w sprawach zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Posiadacz specjalnego mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie praw człowieka. Pracował w Międzynarodowym Trybunale Karnym oraz Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii, a także w innych instytucjach. Był członkiem nowozelandzkiej delegacji negocjującej kwestię zbrodni agresji na konferencji przeglądowej Międzynarodowego Trybunału Karnego w 2010 roku. Obecnie pracuje jako starszy wykładowca (profesor nadzwyczajny) na Uniwersytecie w Essex. Współprowadzi również uniwersytecką jednostkę Digital Verification Unit, która gromadzi otwarte dowody naruszeń praw człowieka.
ANNA ADAMSKA – GALLANT
jest polskim prawnikiem z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie międzynarodowego prawa karnego. Przez 17 lat pełniła funkcję sędziego, z czego prawie 6 lat pracowała w międzynarodowym wymiarze sprawiedliwości w Kosowie, gdzie rozpoznawała sprawy dotyczące zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w pierwszej instancji oraz jako sędzia Sądu Najwyższego. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa europejskiego na Uniwersytecie w Cambridge. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych cum laude na Uniwersytecie Wrocławskim za rozprawę "The Vulnerable Witnesses in Practice of International and Hybrid Courts". Od 2018 roku Anna Adamska-Gallant jest zaangażowana we wzmacnianie praworządności na Ukrainie, pracując jako kluczowy międzynarodowy ekspert ds. sądownictwa w ramach Pravo Justice, największego projektu UE wspierającego reformę sądownictwa w tym kraju. Została powołana przez Prezydenta Zelyensky'ego na międzynarodowego członka Rady Ekspertów ds. Reformy Sądownictwa w Ukrainie. W 2019 r. wstąpiła do polskiej adwokatury. Specjalizuje się w prawie karnym, międzynarodowym prawie humanitarnym i prawach człowieka.
NATALIA KLIMA-PIOTROWSKA
od 2006 r. adwokatka, od 2020 r. mediatorka. Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, przewodnicząca Komisji ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, członek Zespołu ds. Praw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Za swoje zaangażowanie w obronę wolnych sądów i osób represjonowanych za udział w Czarnym Proteście otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie Kobieta Adwokat w 2017 r. W sierpniu 2020 r. otrzymała wyróżnienie w plebiscycie Stowarzyszenia "Defensor Iuris" na adwokata-działacza społecznego. Obrońca pro bono represjonowanych sędziów i prokuratorów, osób represjonowanych za udział w Czarnym Proteście, protestach kobiet, pikietach antyfaszystowskich, a także organizatorka i koordynatorka grupy adwokatów i radców prawnych, świadczących pomoc prawną pro bono uczestniczkom protestów kobiet w miastach Śląska i Zagłębia w 2020 r.
 
EWA HOFMAŃSKA
jest doktorem nauk prawnych, specjalistką w zakresie prawa pracy; pracownikiem naukowym z krajowym i międzynarodowym doświadczeniem praktycznym, m.in. w Trust Fund for Victims Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Wykładała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W 2002 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii w Sydney (Australia). Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy.
 
WITOLD KLAUS
jest profesorem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (kierownik Zakładu Kryminologii i Ośrodka Badań nad Prawem Migracyjnym) oraz pracownikiem naukowym Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prawnikiem, kryminologiem, badaczem migracji i działaczem organizacji pozarządowych. Jest jednym z założycieli, a obecnie członkiem zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (w latach 2005-2019 pełnił funkcję prezesa) oraz jednym z liderów i współzałożycieli Konsorcjum Migracyjnego - koalicji 9 organizacji non-profit pomagających imigrantom w całej Polsce. W 2009 roku otrzymał Społecznego Nobla przyznawanego przez Fundację Ashoka - Innowatorzy dla Społeczeństwa.
 
więcej na stronie:
https://projectsunflowers.org/pl/home
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. nie ustają doniesienia o naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zbrodniach prawa międzynarodowego.
W obliczu tych wydarzeń ponad 14 milionów Ukraińców opuściło swoją ojczyznę, aby szukać schronienia w innych krajach. Wielu z nich było świadkami najokrutniejszych zbrodni, jakie można sobie wyobrazić we współczesnym świecie, a skala ich cierpienia jest porażająca. Liczba osób pokrzywdzonych wskutek tych zbrodni oraz potencjalnych świadków jest ogromna. Żaden system wymiaru sprawiedliwości nie jest w stanie poradzić sobie z tak wielką ilością informacji, jakimi osoby te dysponują.
Tylko nieliczni świadkowie konfliktów zbrojnych i nieliczne osoby pokrzywdzone wskutek takich przestępstw, będą zeznawać przed śledczymi, a jeszcze mniej będzie zeznawać przed sądami. Ważne jest jednak zgromadzenie jak największej ilości informacji o dowodach tych przestępstw oraz o ich ofiarach.
 
 
Projekt Sunflowers ma stanowić uzupełnienie działań organów krajowych oraz trybunałów międzynarodowych powołanych do ścigania i orzekania w sprawach zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstwa, agresji lub innych poważnych naruszeń praw człowieka związanych z inwazją Rosji na Ukrainę, oraz wesprzeć organy uczestniczące w postępowaniach reparacyjnych.
Projekt Sunflowers powstał z inicjatywy osób fizycznych i prawnych, reprezentujących międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe, (polską) Naczelną Radę Adwokacką oraz unijny projekt dedykowany transformacji wymiaru sprawiedliwości w Ukrainie. Wszystkie te podmioty zjednoczyły siły w celu wspólnego działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony praw człowieka. Głównym celem Projektu Sunflowers jest gromadzenie informacji o ofiarach zbrodni popełnionych w Ukrainie od dnia 24 lutego 2022 roku oraz informacji o dowodach tych zbrodni. W tym celu zespół Projektu opracował formularz, który każda osoba, będąca świadkiem czy osobą poszkodowaną wskutek tych zdarzeń będzie mogła wypełnić, aby podzielić się posiadanymi informacjami, w tym przesłać zdjęcia czy filmy.
W ten sposób powstanie baza danych, z której będą mogły skorzystać wyłącznie międzynarodowe i krajowe organy ścigania, które prowadzą śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w Ukrainie, a następnie międzynarodowe i krajowe organy wymiaru sprawiedliwości, które w wyniku tych śledztw będą prowadziły postępowania karne, jak też organy uczestniczące w postępowaniach reparacyjnych.
Aby informacje były bezpiecznie przekazywane i przechowywane, konieczne jest specjalne acz kosztowne oprogramowanie. Projekt Sunflowers jednocześnie rozbudowuje siatkę wolontariuszy w krajach, w których obecnie przebywają uchodźcy z Ukrainy. Do tej pory Zespół Projektu nawiązał kontakty z prawnikami i organizacjami pozarządowymi z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Włoch, Holandii oraz Stanów Zjednoczonych.
 
więcej na stronie:
https://projectsunflowers.org/pl/home
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

 

Перша річниця війни.
Справедливість для жертв війни. Проект Sunflowers.
Запрошуємо всіх охочих на зустріч з професором Pawłem Wilińskim (Павлом Віліньським), співзасновником проекту Sunflowers- інформаційна мережа відносно правопорушень скоєних в Україні від 24 лютого 2022.
Розкриємо військові злочини в Україні. Юристи борються за справедливість.
Коли: 25 лютого 2023 року о 18.00 (день після річниці нападу Росії на Україну).
Де: Centrum Powiatowe ISKRA, на вулиці ul. Kilińskiego 12 в Пілі.
Від моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року звіти про порушення міжнародного права гуманітарного і злочинах права міжнародного не припиняються. Розпочався збір коштів для підтримки проекту Sunflowers- боротьба за справедливість для жертв війни.
Спікер: Професор Paweł Wiliński
- Професор права, керівник Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu (Кафедри Кримінального Провадження Університету імені Адама Міцкевича в Познані), Суддя Найвижчого Суду в Польщі. Експерт в діапазоні кримінального провадження, міжнародного права карного, системі охорони потерпілих та свідків, охорони малолітніх в кримінальному провадженні. Викладає також лекції прав людини та конституційні аспекти кримінального провадження. Професор також є автором більше ніж 200 публікацій з діапазону кримінального провадження, права карного, міжнародного права. Наприклад Poprawa ochrony praw ofiar: dostęp do pomocy prawnej, 2015,(Поправа охорони прав потерпілих: доступ до допомоги, 2015); Procedura karna z perspektywy konstytucyjnej, 2011;( Процедура карна з конституційної перспективи, 2011); Standard rzetelnego procesu sądowego w orzecznictwie polskim i międzynarodowym, 2009;(Стандарт справедливого суду в польській та міжнародній юриспруденції, 2009); Zasady międzynarodowego prawa karnego, 2008;(Правила міжнародного карного права, 2008); Międzynarodowy Trybunał Karny, 2004.
Більше інформації про проект https://pomagam.pl/sunflowers
Aleksander Dołgov z Charkowa (Олександр Долгов з Харкова(Україна))
Блюз концерт в Пілі!!
Запрошуємо всіх охочих на концерт Олександра Долгова, одного з творців блюзу в Україні. Визнаний артист гітари блюзової в Україні, а також в США.
Концерт відбудеться 25 лютого 2023 року о 18.30 в концертному залі в Centum Powiatowym ISKRA в Пілі, вулиця ul. Kilińskiego 12.
Вхід безкоштовний.
Концерт після першої річниці нападу Росії на Україну. Перед концертом відбудеться дебата з професором Pawłem Wilińskim, співзасновником проекту Sunflowers.
Запрошуємо до співпраці і участі.
В 1985 року в Харкові заснував гурт "Rain". Гурт складався з підлітків і дуже швидко ним зацікавилися по всій Україні. Гуртом зацікавилися також продюсери з деяких країн Європи. В 1886-1992 Rain зробити тур концертів в Польщі, Чехії, Німеччині та Голландії.
ps.
link do wydarzenia (посилання на подію):
Debata (Дебата):
Koncert (Концерт):
Організатор, Артур Лазовий
 
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
64-920 Piła, ul. Wincentego Witosa 26 m. 5
KRS: 0000162787
tel.: 601970679
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 
Tłumaczenie: Katia Malkut.
 
 
 
 
rocznica-katastrofy-kolejowej-w-pile   Rocznica katastrofy kolejowej w Pile Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
druga-debata-prezydencka   Zadaj pytanie kandydatom na Prezydenta Piły.  Zapraszamy do udziału w debacie w Pile. Niech nasz wybór będzie świadomy. Poznajcie...
gwda-operacja-czysta-rzeka Gwda - operacja czysta rzeka. Piła 2024. Zapraszamy Mieszkańców Piły do społecznej akcji sprzątania brzegów rzeki Gwdy oraz terenów leśnych...
bronimy-parowozowni-w-pile  Bronimy Parowozowni w Pile! W ostatnich dniach pojawiły się informację, że pilski Okrąglak przejdzie na własność Gminy Piła. Jak poinformowała...
debata-prezydencka-w-pile  Zapraszamy do udziału w przedwyborczej debacie prezydenckiej w Pile.   Społeczna debata prezydencka w Pile odbędzie się w dniu 28 marca...
dolacz-do-akcji-sprzatanie-swiata    Piła, Jezioro Piaszczyste i okoliczne lasy! W dniu 3 marca 2024 roku odbył się Bieg Tropem Wilczym, którego trasa biegła lasami przy...
20-dni-w-mariupolu-w-2-rocznice-agresji-na-ukraine   20 dni w Mariupolu - w 2. rocznicę agresji na Ukrainę Zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu pt. 20 dni w Mariupolu, reż. Mstyslav...
42-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce    Zapraszamy na uroczystości upamiętniające 42 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.   13 grudnia 2023 roku (środa) -...
siec-forum-dialogu  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA przystąpiło do Sieć Forum Dialogu. Sieć osób połączonych głębokim zaangażowaniem we wspólną...
116-rocznicy-urodzin-swietej-pamieci-siostry-anny-tekli-budnowskiej   W imieniu organizatorów i patronów honorowych zapraszamy na uroczystość 116 rocznicy urodzin Świętej Pamięci Siostry Anny Tekli Budnowskiej,...
gdziekolwiek-cie-posla-pojdziesz      "Gdziekolwiek cię poślą, pójdziesz…"   - wystawa poświęcona kapelanom wojskowym ofiarom zbrodni...
siostry-franciszkanki-rodziny-maryi    Mamy zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi...
rozliczmy-zbrodnie-wojenne-w-ukrainie   Sprawiedliwość dla ofiar wojny. Rozliczmy zbrodnie wojenne w Ukrainie! Prawnicy walczą o sprawiedliwość.Project Sunflowers.   Zapraszamy...
rezim-lukaszenki   Niezależne związki zawodowe w Białorusi są traktowane przez reżim Łukaszenki jako zagrożenie dla tamtejszej dyktatury. Przed sfałszowanymi...
film-pt-matusia    Zapraszamy na pokaz filmu pt. „Matusia” – fabularyzowany film dokumentalny, produkcji Instytutu Pamięci Narodowej oraz wystawy pt....
podaruj-swiateczna-paczke-osobie-bezdomnej   Podaruj Świąteczną paczkę Osobie bezdomnej. Wigilia Bożego Narodzenia w Pile. Kiedy: 24 grudnia 2022 roku, godz. 12.oo. Gdzie: Piła, plac...
historia-polski-w-formie-rapowanej-niezwykla-plyta-od-stryju   Pochodzący z Piły raper Stryju stworzył nietypową płytę, na której opowiada całą historię Polski… rapując.Historia Polski w formie rapowanej....
wigilia-dla-osob-bezdomnych-i-samotnych-w-pile   Wigilia dla Osób bezdomnych i samotnych w Pile! Zapraszamy do współpracy przy organizacji Wigilii Bożego Narodzenia dla Osób...
agata-urbanska-kalendarza-kurza-chata-na-2023-rok   Pani Agata Urbańska - kalendarza Kurza Chata na 2023 rok. Wykonany z ukłonem w stronę matki natury - drukowany na papierze z odzysku....
historia-zydow-w-pile-wystawa-fotografii  Historia Żydów w Pile – wystawa.   Salezjańska Szkoła im. Jana Pawła II w Pile oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA,...
przemyslowy-chow-zwierzat-a-srodowisko-raport    Przemysłowy chów zwierząt a środowisko Polski Klub Ekologiczny Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają do...
w-starym-kinie      Zapraszamy na spotkanie pt. „W Starym Kinie”którego gościem będzie dr Stanisław Janicki Prowadzenie: dr Wiesław Kot 29...
wymagania-weterynaryjne-dla-prowadzenia-schronisk-dla-zwierzat Szanowni Państwo!   Zapraszamy na spotkanie z Panem Wojciechem Kurkowskim, pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Spraw...
chcesz-zostac-dziennikarzem   Chcesz zostać lokalnym dziennikarzem czasopisma EFFATA? Chcesz pisać o ważnych sprawach z naszej okolicy, aktualności, wiadomości, wywiady i...
w-czasach-kiedy-na-wielka-skale-wycina-sie-w-pile-drzewa     W czasach kiedy na wielką skalę wycina się w Pile drzewa, proszę zgłaszać drzewa jako pomnik przyrody - ratujmy drzewa dla przyszłych...
modlitwa-o-dar-pokoju   Zapraszamy Mieszkańców Piły do wspólnej modlitwy o POKÓJ.   Kiedy: 27 lutego 2022, g. 20.oo Miejsce: Piła, Pl. Zwycięstwa, przy pomniku...
nie-dla-likwidacji-centrum-tarczy-w-pile      Pani Maria Kubica Przewodnicząca Rady Miasta Radna   Biuro Rady Miasta Piły pl. Staszica 10, 64-920 Piła e-mail:...
walne-zebranie-stowarzyszenia-inicjatyw-spolecznych-effata-w-pile       KRAJOWY REJESTR SĄDOWYStan na dzień 09.11.2021 godz. 12:42:28Numer KRS: 0000162787 Informacja odpowiadająca odpisowi...
40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-1981-2021        Śladami stanu wojennego 40. rocznica pamięci o zamordowanych i prześladowanych w stanie...
28-akcja-sprzatanie-swiata-w-pile     Akcja sprzątanie świata w Pile. RAPORT z akcji w liczbach. J   W tym roku posprzątaliśmy okolicę Zalewu koszyckiego oraz...
cztery-pory-milowania-koncert-w-pile   Cztery Pory Miłowania - koncert w Pile! :) Pub ClassicPiła, 17 września 2021, godz. 20.oo Wstęp wolny. Zaprasza Pani Wioletta Lesińska, Pub...
spotkanie-z-pania-maria-staniszewska    Zapraszamy na spotkanie z Panią Marią Staniszewską, Prezeską Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE). Spotkanie odbędzie się w dniu 16...
zakleta-w-kamien   Zapraszamy na promocję książki Zbigniewa Noski, pt. „Zaklęta w kamień".   W imieniu autorów i wydawcy mamy zaszczyt zaprosić Państwa na...
nie-dla-likwidacji-tarczy      Pan Piotr GłowskiPrezydent Miasta PiłyUrząd Miasta PiłyPlac Staszica 10, 64-920 Piłae-mail: prezydent@um.pila.pl   Pani...
historia-zydow-w-pile-wystawa       Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii pt.: Historia Żydów w Pile. „History of the Jewish Community of Schneidemühl - 1641...
nie-zapomnijcie-tamtych-dni   Zapraszamy na pokaz fotografii Ryszarda Janickiego   Nie zapomnijcie tamtych dni   40 rocznica podpisania porozumienia w Gdańsku...
przyjaciele-zwierzat     Program pt. "Przyjaciele Zwierząt w Powiecie Pilskim" Program adresowany jest do mieszkańców Powiatu Pilskiego, którego celem...
problemy-w-schronisku-w-pile   Projekt wstępny – do dyskusji – do zbiorowej pracy – Przyjaciele zwierząt w Pile. Wstępne zbiorcze zestawienie problemów jakie są obecnie w...
bank-karmy-dla-bezdomnych-zwierzat-w-pile   Bank karmy dla bezdomnych zwierząt w Pile.   Projekt non - profit, dotyczący bezpłatnej dystrybucji karmy dla bezdomnych psów i kotów...
warsztaty-fotograficzno-dokumentalne   19 czerwca 2020 Warsztaty fotograficzno-dokumentalne, Piła, lipiec 2020   Zapraszamy do udziału w warsztatach fotograficznych dla...
zapomniane-historie-film-autorstwa-zbyslawa-kaczmarka   Powstał film, zrealizowany przez Pana Zbysława Kaczmarka w TVP3 Poznań o życiu Siostry Anny Budnowskiej urodzonej zakonnicy z...
nie-bedzie-lak-kwietnych-w-pile Nie będzie łąk kwietnych w Pile!   Co z łąkami kwietnymi w Pile? - Pan Piotr Głowski, prezydent Miasta Piły wycofuje się ze wcześniejszych...
pokaz-filmow-z-festiwalu-niepokorni-niezlomni-wykleci     NSZZ „Solidarność” Starostwo Powiatowe w Pile I Liceum Ogólnokształcące w Pile Stowarzyszenia EFFATA   zapraszają na...
140-lat-linii-kolejowej-poznan-pila   140 lat linii kolejowej Poznań - Piła.   Zapraszamy na promocję książki (albumu) pt. 140 lat linii kolejowej Poznań – Piła, autorstwa...
odsloniecie-tablicy-przy-cmentarzu-jenieckim-w-leszkowie     Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA Firma Interlok i Agencja Cameleon zapraszają na...
30-100-pl-30-lat-wolnosci   Piotr Wójcik 30/100_PL. 30 lat wolności   Rodzinna pamięć, indywidualne losy, różnorodne miejsca zamieszkania bohaterów układają się w...
1989-musimy-wygrac   Wystawa fotografii, pt. „1989. Musimy wygrać!”,  Jarosława Macieja Goliszewskiego.   Wystawa „1989. Musimy wygrać!”....
8883-oo-zlotych-dla-angeli-nygi  8883,oo złotych dla ANGELI NYGI :)   Fundacja 1 % Dobra oraz Agencja Reklamy OPUS Pana Pawła Ładzińskiego zebrała kwotę...
laki-kwietne-w-pile   Pan Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły Urząd Miasta Piły Plac S. Staszica 10, 64-920 Piła Tel. 67 212 62 10 e-mail:...
historia-zydow-w-ujsciu   Ujski Dom KulturyStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATAZwiązek Gmin Wyznaniowych ŻydowskichBiuro Filii w Poznaniu zapraszają na otwarcie...
dla-angeli-nygi  Galeria 1 % dobra  Zdarzyło się nad Gwdą – dyskretna ulotność krajobrazu.   Kup zdjęcie i pomóż Angeli pokonać chorobę!...
macierzynstwo   Odsłonięcie pomnika pt. „Macierzyństwo – Rodzina”     Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA NSZZ SOLIDARNOŚĆ w...
cmentarz-jeniecki-w-pile Pomóż zbudować nową tablicę informacyjną na cmentarzu jenieckim w Pile-Leszkowie    Prosimy o wsparcie wykonania i zamontowanie nowej...
zdarzylo-sie-nad-gwda  Zdarzyło się nad Gwdą – dyskretna ulotność krajobrazu   Wystawa fotografii Piotra Grzesia i Krzysztofa Tollasa, poświęcona walorom...
dobre-bo-dobre-w-pile-pomoc-dla-angeli-nyga   DOBRE BO DOBRE w Pile J POMOC dla Angeli Nyga J   Zapraszamy na koncert DOBRE BO DOBRE. Kiedy: 30 maja (czwartek) 2019, g. 20.oo Gdzie:...
no-more-chernobyls   No more Chernobyls   Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii oraz promocję książki pt. CZARNOBYL INSTRUKCJE PRZETRWANIA - KATE...
oswiadczenie   Oświadczenie w kwestii Apelu w sprawie obserwacji i rozwiązania VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – opublikowanego w dniu 27...
znaki-dobra-2019   REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO ZNAKI DOBRA 2019   1. Organizator    Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie...
pilski-informator-kulturalny-pik   Witamy na stronie internetowego czasopisma pt. Pilski Informator Kulturalny. Pilski Informator Kulturalny dostępny jest pod...
fundacja-1-dobra   Fundacja 1% Dobra to niezależna organizacja typu non-profit.   Misją Fundacji 1% Dobra jest tworzenie szans i możliwości na poprawę życia...
aleksandra-bogdan-tomik-niepodlegla     MOJE WIERSZE   Aleksandra Bogdan z domu Snadna Niepodległa     TOMIK w pliku PDF jest dostępny pod...
52-swiatowy-dzien-pokoju   O podejmowanie zdecydowanych działań na rzecz pokoju zaapelował Ojciec Święty. 1 stycznia 2019 roku 52. Światowy Dzień Pokoju. Jego hasło...
bol-egzystencji           Ból egzystencji Rahma Ali, palestynka z Jerozolimy   Urodziłam się w palestyńskim obozie dla...
1oo-lat-wolnosci Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Starostwo Powiatowe w Pile Młodzieżowy Dom Kultury w...
stoimy-tutaj-razem-w-celu-zachowania-pamieci-zydow-z-pily  foto: Przemysław Grabiński - Życie Piły     Stoimy tutaj razem w celu zachowania pamięci Żydów z Piły. Nie możemy zmienić...
macierzynstwo-rodzina     W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ w Pile oraz...
sprzatanie-swiata-w-pile   Sprzątanie świata w Pile :) razem z jej inicjatorką Mirą Stanisławską - Meysztowicz :) Zróbmy w Pile porządek! :)   Piła, 8...
80-rocznica-spalenia-synagogi-w-pile     80. rocznica spalenia przez Niemców Synagogi w Pile   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Poznańska Filia Związku Gmin...
wielkopolska-jakiej-nie-znamy    Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w...
list-otwarty-dotyczacy-wycinek-drzew-w-pile List otwarty dotyczący wycinek drzew w PilePiła – sierpień 2018 Szanowni decydenci, wykonawcy, mieszkańcy! Miasto jest delikatnym organizmem, w którym...
od-b-do-a-opowiesc-o-przyrodzie   Wernisaż wystawy fotografii pt. od B do A, opowieść o przyrodzie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Galeria Spichlerz "Wacek"Stowarzyszenie...
nagroda-publicznosci   „Wielkopolska, jakiej NIE znamy” - konkurs fotograficzny.   Nagroda publiczności! J   Proszę ze wszystkich zamieszczonych zdjęć...
tekla-anna-budnowska   Rodziny Budnowskich i Kabatów Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zgromadzenie Sióstr...
pani-doktor-dorota-suminska-w-pile   Pani doktor Dorota Sumińska w Pile J   Lekarz weterynarii z wykształcenia, współpracownik Najwyższej Izby Kontroli, z zamiłowania...
noc-muzeow-w-bialosliwiu   Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w ramach I NOCY MUZEÓW zapraszają na promocję książki oraz...
czy-w-nowej-wsi-ujskiej-moze-dzialac-ferma-trzody-chlewnej   Czy w Nowej Wsi Ujskiej może działać ferma trzody chlewnej?   Dzisiaj na zaproszenie Rady Sołeckiej Nowej Wsi Ujskiej oraz Stowarzyszenia...
ferma-trzody-chlewnej Czy w Nowej Wsi Ujskiej może działać ferma trzody chlewnej?   Rada Sołecka Nowej Wsi Ujskiej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
pan-profesor-pawel-spiewak-w-pile     Pan Profesor Paweł Śpiewak w Pile! J   Biblioteka w Pile zaprasza na spotkanie z Panem Profesorem Pawłem...
oswiadczenie-w-sprawie-pana-zenona-jazdzewskiegoeffata... zapamiętajcie dobrze effata.... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i...
schronisko-w-pile Czy współczesne schroniska dla zwierząt spełniają swoją rolę? Czy są azylem dla nieszczęśliwych istot, czy sposobem na biznes? Do jakich czynów może...
pt-1-dobra     pt. 1 % dobra :)     Zapraszamy do udziału w festiwalu pt. 1 % dobra :) Trudno jest wybrać jedną ogranizację lub osobę,...
siostra-anna-budnowska-z-pily   Siostra Anna Tekla Budnowska z Piły ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, otrzymała pośmiertnie Medal Sprawiedliwi wśród Narodów...
51-swiatowy-dzien-pokoju   ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU – 1 STYCZNIA 2018 R. Danie osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom, migrantom i...
wsa-uchyla-decyzje-prezydenta-pily   Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla decyzję Prezydenta Piły       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu...
scenariusze-lekcji-dla-nauczycieli   Mariusz Frankowski HISTORIA ŻYDÓW W PILE – SCENARIUSZE LEKCJI DLA NAUCZYCIELI PIŁA 2017/5777 Starszym braciom w wierze poświęcam SPIS...
wernisaz-wystawy-fotografii-pt-bialo-czerwona Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATAoraz Autor Marek Lapiszapraszają na wernisaż wystawy fotografii pt. Biało-czerwona 14 grudnia 2017 r., godz....
spotkanie-z-joanna-i-andrzejem-gwiazdami Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność"Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w PileSalezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w PilePilscy...
dolacz-do-maratonu-pisania-listow-w-pile   DOŁĄCZ DO MARATONU PISANIA LISTÓW w Pile! W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10...
koncert-charytatywny-dla-miry         Koncert charytatywny dla Miry :) Zapraszamy na koncert charytatywny,   który odbędzie się w SALI MIEJSKIEJ...
jedziemy-do-ksiaznicy-pomorskiej-w-szczecinie   Książka i wystawa pod wspólnym tytułem Historia Żydów w Pile zagości w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz....
ilona-dworak-cousin-w-pile     Witam!   Proszę o przyjęcie zaproszenia do programu pobytu w Pile pani dr Ilony Dworak Cousin - przewodniczącej Towarzystwa...
spalenia-synagogi-w-pile    Rocznica spalenia przez Niemców Synagogi w Pile Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Grupa Niebanalni Medialni z Zespołu...
wielkopolska-jakiej-nieznamy     „Wielkopolska, jakiej NIEznamy” - konkurs...
happy-olo-pogodna-ballada-o-olku-dobie       Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile Stowarzyszenie Koneserzy...
otwarcie-wystawy-w-poznaniu   Dzisiaj w Rosz Haszana, Nowy Rok 5778, w siedzibie Gminy Żydowskiej w Poznaniu, odbyło się otwarcie wystawy i promocja książki pod wspólnym...
110-rocznica-remontu-pierwszego-parowozu-w-pile   Patronat honorowy: Pan Marcin Porzucek Poseł na Sejm RP Pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski Pani Maria Bochan Towarzystwo Miłośników...
ksiazka-pt-historia-zydow-w-pile  Książka pt. Historia Gminy Żydowskiej z Piły od roku 1641 do Holokaustu/510 stron, twarda okładka, Wydanie I, czerwiec 2017/   Autor:...
historia-zydow-w-pile          Zapraszamy na promocję książki oraz otwarcie wystawy fotografii pod wspólnym tytułem Historia Żydów w...
rabin-polski-w-pile   W imieniu Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego oraz Artura Łazowego, prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zapraszamy na...
chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu   Za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu, czy też szukanie chrześcijańskiego...
ochrona-przyrody-w-miescie   Ochrona przyrody w mieście Człowiek wydziera przyrodzie coraz więcej przestrzeni i przystosowuje ją do własnych potrzeb. Zwykle tak modyfikuje...
siedem-aniolow   Festiwal Siedem Aniołów Jarocin 2017    Udostępnij tę stronę na Facebooku    Udostępnij tę stronę na...
finisaz-pokonkursowej-wystawy-fotografii   Zbigniew Hoffman Wojewoda Wielkopolski Eligiusz Komarowski Starosta Pilski Artur Łazowy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
raport-nik    Przedstawiamy prezentację pana Andrzeja Aleksandrowicza - dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu...
jakosc-powietrza      Petycja w sprawie jakości powietrza oraz przygotowania dyrektywy dotyczącej oceny poziomu zapach w środowisku i zarządzania...
bezdomnosci-zwierzat    ZAPROSZENIE na konferencję dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt oraz sytuacji w schronisku Piła Leszków.   Konferencja...
wystawa-w-szydlowie foto: Krzysztof Bogdanowicz   Dariusz Chrobak Wójt Gminy Szydłowo Grażyna Bednarek  Dyrektor Centrum Upowszechniania Kultury Artur...
jozef-skrzek Koncert Józefa Skrzeka w Pile!   Józef Skrzek dla Kingi Żołędziewskiej, ośmioletniej dziewczynki, która na całym ciele naznaczona jest bliznami...
wystawa-w-wysokiej   Marek Madej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Czesław Pająk Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Artur Łazowy...
zmiany-w-ksiegowosci Jakie zmiany w księgowości dla NGO w 2017 roku? autor(ka): Krzysztof Śliwiński, współpr. AG, RK  2017-01-09, 03:04   Pod koniec...
swiatowy-dzien-pokoju-2017   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2017 ROKU     Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki...
swiat-chrystusa  „Świat Chrystusa”.   Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy...
obywatelski-marsz-dla-pokoju   Obywatelski Marsz dla Pokoju Berlin – Aleppo  #CivilMarchForAleppo Manifest Nadszedł czas, aby działać. Nie możemy już dłużej siedzieć...
laureaci-konkursu-pt-sladami-stanu-wojennego   Laureat konkursu pt. „Śladami STANU WOJENNEGO”. 35 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego, 1981 – 2016. Nagroda – Eligiusza Komarowski,...
skladamy-2648-podpisow        Pan Piotr GłowskiPrezydent Miasta Piły Pan Rafał ZdzierelaPrzewodniczący Rady Miasta URZĄD MIASTA PIŁYPlac...
marek-kaminski-w-pile        Marek Kamiński w Pile? Marek Kamiński, ur. 24 marca 1964 w Gdańsku, – polski polarnik, podróżnik, przedsiębiorca. Jako...
35-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego  Zapraszamy na otwarcie rocznicowej wystawy pt.: NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990, przygotowanej przez...
ojciec-leon-w-pile   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zaprasza na spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem OSB   kiedy: 10 listopad 2016 /czwartek/...
miasteczko-krajenskie Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy...
maraton-pisania-listow-w-pile   Maraton Pisania Listów w Pile! - szukamy ochotników do współpracy! :)   kontakt:Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
nie-dla-cyrku-ze-zwierzetami-w-pile   Nie dla cyrku ze zwierzętami w Pile! Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na...
sladami-stanu-wojennego   Śladami STANU WOJENNEGO 35. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 1981 - 2016. Konkurs na pracę pisemną i grafikę /malarstwo,...
lobzenica-wystawa-fotografii   Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy...
co-sie-dzieje-rujnuje-w-pile   foto: Barbara Podlecka   Co się dzieje /rujnuje/ w Pile?   Inwestycja pod nazwą: rewitalizacja przestrzeni publicznej w ramach...
jozef-pyrz-prorok "Prorok" Nie żyje , współtwórca polskiego ruchu hipisów W Gawłówku pod Bochnią w wieku 70 lat zmarł Józef Pyrz, współzałożyciel ruchu hipisowskiego w...
w-obronie-zwierzat   Petycja w sprawie złego traktowania zwierząt w schronisku Piła Leszków.   Petycję tę kierujemy do wszystkich osób, którym los zwierząt...
spalarna-odpadow      Czy w Pile planowana jest budowa spalarni odpadów?   Prosimy o udział w konsultacjach społecznych, poprzez wpisy do...
wyrzysk-wystawa-fotografii   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   Wernisaż: 30 wrzesień 2016, g. 17.00...
zbieramy-opinie   Zbieramy opinie na temat działalności pilskiego schroniska dla zwierząt!   Od kilku tygodni wrze na linii władze schroniska dla...
laudato-si   Laudato Si - widowisko plenerowe   Siedem dni stwarzania świata - ŚWIĘTO. Taniec – Światło – Muzyka - Ogień Ponad 70 aktorów....
wystawa-w-bialosliwiu   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   16 sierpnia 2016 /wtorek/, godz....
ujscie-wystawa-fotografii   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   15 lipca 2016 /piątek/, godz....
stan-wojenny-35-rocznica                  35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 1981 –...
zygmunt-selwat    W imieniu Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Pilskiego, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych...
zaproszenie-na-wystawe   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy Pt.:...
wyniki-konkursu-pt-powiat-pilski-jakiego-nie-znamy        I wszystko stało się jasne!       31 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji...
adam-wajrak   Ujski Dom Kultury Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają na spotkanie z Adamem Wajrakiem, który opowie o swojej najnowszej...
poznanski-czerwiec-56   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu NSZZ Solidarność Oddział w Pile oraz honorowy...
konkurs-fotograficzny-powiat-jakiego-nie „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy” - Konkurs fotograficzny.   Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas...
relacja-z-koncertu-raz-dwa-trzy   6216,20 złotych – taką kwotę uzbierano podczas koncertu zespołu Raz Dwa Trzy, który odbył się w dniu 10 marca 2016 w sali Państwowej Wyższej...
historia-spolecznosci-zydowskiej   Wstęp do: Historia społeczności żydowskiej w Pile - od 1641 roku do Holokaustu Dobre monografie łączą dwie podstawowe cechy. Dają ogólny,...
60-rocznica-poznanskiego-czerwca   W czerwcu będziemy obchodzić 60 rocznicę POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956.   Wystawa prezentowana jest z okazji 60 rocznicy przebiegu...
konkurs-fotograficzny Jeszcze kilka dni i ogłaszamy nowy konkurs fotograficzny pt. „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”     Celem konkursu jest dzielenie się...
30-rocznica-katastrofy-w-czarnobylu   30 rocznica katastrofy w Czarnobylu Europejski Tydzień dla Przyszłości 30 lat po Czarnobylu i 5 lat po Fukushimie   Zapraszamy 7...
raz-dwa-trzy-koncert     Raz Dwa Trzy     – HOSPICJUM W PILE         Koncert zespołu Raz Dwa Trzy   Koncert...
rachunkowosc-w-ngo Szanowni Państwo! Organizacje Pozarządowe!    W imieniu Błażeja Pardy Posła na Sejm RP oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA,...
swiatowy-dzien-pokoju-2016   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016 1 STYCZNIA 2016 ROKU Przezwycięż obojętność i zyskaj...
aleksander-doba-polski-podroznik   Aleksander Doba - polski podróżnik, kajakarz i odkrywca Zapraszamy na spotkanie w Pile 15 grudnia 2015, godz. 17.00...
maraton-pisania-listow-2015 Bohaterowie Maratonu Pisania Listów 2015   MARATON PISANIA LISTÓW zbliża się wielkimi krokami. W tym roku odbędzie się w dniach 12/13...
13-grudnia-1981   Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie   NSZZ "Solidarność" Oddział w Pile   Parafia Świętej Rodziny w...
masz-glos-masz-wybor Masz Głos, Masz Wybór Ruszyła społeczna kampania informacyjna przed wyborami parlamentarnymi. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja...
solidarnosci-z-uchodzcami Akcja społeczna   Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą....
pan-wypig   Pan Wypig   - Miałem być fotografem. Dogadałem się ze znajomym, że będę się u niego szkolił. Ale postawiłem warunek: tylko nic nie mów...
miasto-podzielone Miasto podzielone Scenariusz filmowy Klaudia Rogowicz Na podstawie książki Petera Simonsteina Cullmana History of the Jewish Community of...
energetyka-obywatelska Energetyka obywatelska. Modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii. Energetyka obywatelska to...
120-lat-temu  120 lat Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 1895-2015       120 lat temu kolejka wąskotorowa wspięła się jarem ze stacji w...
nepal-potrzebuje-naszej-pomocy     3962,64 zł., taką kwotę mieszkańcy Piły zebrali dla nepalczyków, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi podczas wczorajszego...
rdos-w-poznaniu-w-sprawie-bobra Artur Łazowy - prezesStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA W związku z Pana wiadomością z 16 kwietnia 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony...
25-lecie-transformacji W tym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej, pierwszych demokratycznych wyborów do SAMORZĄDU...
cmentarz-zydowski-w-pile Uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego XVII-wieczny Cmentarz Żydowski w Pile, będzie miała miejsce w dniu 2 czerwca (wtorek) o godz. 10.00 w...
jadwiga-maria-staniszkis          Historia idei, jako sposób do zrozumienia RosjiZapraszamy na otwarte spotkanie z panią profesor Jadwigą Marią...
koncert-zespolu-reportaz   Koncert zespołu Reportaż14 kwietnia /wtorek/ 2015 r. godz. 19.25   Klub Muzyczny ScenaPiła, al. Piastów...
najdluzsza-w-europie  Powiat pilski posiada najdłuższą w Europie sieć linii kolejowej o rozstawie 600 mm. Dzisiaj mija 120 lat od pierwszego kursu. W 1890 roku...
25-lecie-samorzadu-lokalnego   W tym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej, pierwszych demokratycznych wyborów do SAMORZĄDU LOKALNEGO. Będąc...
dzien-wody 23 marca 2015 roku zapraszamy do obchodów Dnia Wody   Z tej pięknej okazji nasze miasto odwiedzi Ks. Stanisław Jaromi, prezes Ruchu...
ks-jan-kaczkowski-w-pile     Zapraszamy na otwarte spotkanie z ks. dr Janem Kaczkowskim - prezesem Zarządu Puckiego Hospicjum   Termin: 28 kwietnia 2015...
henryk-palczewski-spotkanie   Zapraszamy na spotkanie z twórcą "ARS"2 - Radio Broadcast Henrykiem Palczewskim 3 lutego /wtorek/ 2015 r. godz. 19.oo Klub Muzyczny Scena,...
swieto-stworzenia-swiata   Rekolekcje naukowo - artystyczne Sacrosongu święta stworzenia świata i człowieka pod patronatem św. Jana Pawła II Łódź,  Kościół...
swiatowy-dzien-pokoju   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2015 ROKU Już nie niewolnicy, lecz bracia 1. Na początku nowego roku,...
swieta-bozego-narodzenia Chwała Bogu, który Dzieckiem do nas przychodzi i pokój ludziom, którzy przyjmują Jego miłość. Radosnych dni świętowania Narodzenia Pańskiego, niosących...
maraton-pisania-listow 270 listów napisali pilanie podczas Maratonu pisania listów Amnesty International.   W Pile w obronie więźniów sumienia i innych osób...
spotkanie-z-jerzym-stepniem Zapraszamy na spotkanie otwarte z panem Jerzym Stępniem   - prezesem Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, sędzią Trybunału...
otwarcie-wystawy-rysunkow-jacka-fedorowicza NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska Oddział w Pile Parafia Świętej Rodziny w Pile Instytut Pamięci Narodowej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
masz-glos-masz-wybor-w-pile        W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zapraszam do uczestnictwa w akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR, której...
wyniki-raportu-biznes-i-samorzad-wzajemne-relacje   Witam!   W ramach akcji społecznej MASZ GŁOS MASZ WYBÓR, planujemy zorganizować w Pile, debatę i przedstawić wyniki raportu BIZNES I...
historia-gminy-zydowskiej-z-pily   Zapraszamy do współpracy przy wydaniu w polskim tłumaczeniu książki pt. „History of the Jewish Community of Schneidemuhl - 1641 to the...
rocznica-obalenia-muru-berlinskiego  rocznica obalenia MURU BERLIŃSKIEGO Witam!   Planuje organizacje wyjazdu do Berlina, w dniach od 7 do 9 listopada 2014 roku /jeden dzień...
podroz-do-pily-dla-upamietnienia-rodziny-piller Podróż do Piły dla upamiętnienia rodziny Piller „Prawdziwie umarli Ci, którzy zostali zapomniani” Żydowskie przysłowie   Wstęp Książeczka ta...
lancuch-ludzi-stop-odkrywceŁańcuch Ludzi – STOP ODKRYWCE!  23 SIERPNIA OŚMIOKILOMETROWY ŁAŃCUCH LUDZI POŁĄCZY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W GRABICACH (POLSKA) Z KOŚCIOŁEM W KERKWITZ...
niewinne-oko-nie-istnieje   Wojciech Wilczyk NIEWINNE OKO NIE ISTNIEJE Wernisaż: 25.10.2014 /sobota/ godz. 18.00 miejsce: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w...
kontener-wolnosciKontener Wolności na pilskim deptaku. Wystawa pt. „Polskie Wolności - w rocznicę przemian 1989.   Wystawa odbędzie się w dniach 3/4.08.2014 od...
zapytaj-radnego-co-zrobil-w-twojej-sprawie   zapytaj radnego co zrobił w twojej sprawie http://www.bip.pila.pl/content.php?cms_id=34||menu=p1     Rada...
debata-spoleczna-inicjatywy-razem-1989        Debata społeczna Inicjatywy Razem 1989 – podejmiemy próbę oceny minionego ćwierćwiecza. Zaproszenie do publicznej...
inicjatywa-razem-1989   W związku z przypadającą w 2014 r. 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., w imieniu INICJATYWY RAZEM 1989...
otwarcie-wystawy-pila-jakiej-nie-znamy  ZAPRASZAMY na otwarcie wystawy „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz...
wystawa-fotografii-anny-bohdziewicz   Wystawa fotografii Anny Bohdziewicz pt. „1989 – wszystko od nowa”,  – fotografka niezależna z Warszawy, kuratorka wystaw i autorka tekstów...
przeglad-filmow-andrzeja-wajdy   Przegląd filmów Andrzeja Wajdy pt. „DROGI DO WOLNOŚCI”. Każdy seans poprzedzony będzie prelekcją wprowadzającą w tematykę filmu....
drogi-do-wolnosci-inicjatywy-1989W związku z przypadającą w 2014 r. 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., w imieniu INICJATYWY 1989 oraz...
lightroom-5-obrobka-cyfrowa-fotografiiLightroom 5 – Obróbka cyfrowa fotografii - warsztaty   Piła, 7-8 czerwca 2014   Warsztaty są skierowane nie tylko do osób rozpoczynających...
dolina-noteci-gdy-wisla-krolowa-to-ksiezniczka-notec   W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, proszę o przyjęcia zaproszenia do współorganizacji Międzynarodowego DNIA ZIEMI w powiecie...
forum-inicjatyw-pozarzadowych-2014 Forum Inicjatyw Pozarządowych Piła, 8 kwiecień /wtorek/ 2014 Piła, sala sesyjna w Starostwie Powiatowym, al. Niepodległości 33/35   Planowany...
piotr-ikonowicz-w-pilePIOTR  IKONOWICZ 12 kwietnia 2014 w Pile - spotkanie otwarte sala widowiskowa, godz. 12.00 PSM, ul. Sikorskiego 33     Kancelaria...
bitwa-pod-grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem  Jana Matejki Zapraszamy do obejrzenia haftowanej repliki obrazu pt. "Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki. Replika do obejrzenia w...
najlepsza-inicjatywe-spoleczna-za-2013  Czy Wiesz o jakiejś ciekawej inicjatywie społecznej z powiatu pilskiego?   Czy Chcesz, aby dowiedzieli się o niej także inni?   Czy...
pila-jakiej-nie-znamy Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. kliknij i ściągnij...
konsultacje-spoleczne pan Grzegorz Idziak   Witam Pana!   Uprzejmie proszę o konsultacje Zarządzenie Nr 964(12)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r. w...
another-pink-floyd-w-pile  Another PINK FLOYD oraz B4 Musical Magic zagrają w dniu 30 marca 2014 /niedziela/ o godz. 18.00, bilet: 25pln, Koncert w Pile, Club SEVEN, ul....
filip-springer-wanna-z-kolumnada WANNA Z KOLUMNADĄ reportaż o polskiej przestrzeni Filip Springer   26 luty 2014 rok, g. 18.00 /środa/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul....
historia-spolecznosci-zydowskiej-w-pile History of the Jewish Community of Schneidemuhl– 1641 to the Holocaust   Historia społeczności żydowskiej w Pile –od 1641 roku do...
nie-zgadzamy-sie-na-uchwalanie-zlego-prawa   Nie zgadzamy się na uchwalanie złego prawa FOR: L. Balcerowicz i J. Stępień wzywają do sprzeciwu wobec uchwalania złego prawa   Szanowni...
maraton-pisania-listow-ai   W niedzielę 8 grudnia 2013 roku w Pile rusza Maraton Pisania Listów Amnesty International.   Akcja rozpocznie się projekcją filmu dokumentalnego...
smierdzacy-problem-odorow W Polsce brak jest uregulowań prawnych dotyczących ODORÓW /smrodów wywołanych głównie działalnością rolno przemysłową/. Od 1993 roku trwają prace...
pussy-riot-modlitwa-punkaPussy Riot w Pile Film dokumentalny, Rosja, Wielka Brytania 2013 Pussy Riot. Modlitwa punka Piła, 8.12.2013, g. 17.00 – Kino KORAL   weź...
parade-psow-w-pile   Parada na czterech i dwóch nogach   Po raz siódmy mieszkańcy Piły mieli okazję uczestniczyć w paradzie psów - imprezie organizowanej z okazji...
nowy-adres-www-effata-of-pl   Mamy nowy adres internetowy   Zapraszamy do zaglądania   www.effata.of.pl                          
camino-de-santiago-to-droga-dla-kazdego    Camino de Santiago to droga dla każdego.   O tyle niezwykła, że każdy przeżywa ją na inny sposób. Warto przejść te kilometry, żeby zrozumieć coś...
slot-art-festival-2013    O slocie dowiedziałam się już zeszłego roku od mojego wuja Piotra. Niestety nie mogłam wtedy jechać z powodu innego wyjazdu w tym samym...
kurs-przewodnikow-po-pile     Stowarzyszenie EFFATA przygotowuje KURS PRZEWODNIKÓW PO PILE. Szukamy osób chętnych do współpracy!   Kurs przewodników miejskich edycja...
przedstawiamy-kolejnych-bohaterow-spolecznej-akcji-500-dobrych-uczynkow-na-urodziny-pily     Kolejne dobre uczynki dla Piły   Przedstawiamy kolejnych bohaterów społecznej akcji „500 dobrych uczynków na urodziny Piły”. Dzieci z Grupy...
konkurs-fotografii-pt-pila-jakiej-nie-znacieFoto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”.   Celem konkursu jest...
wspolnie-na-rzecz-eliminacji-broni-nuklearnej  Jarosław Wałęsa i Jej Wysokość Królowa Jordanii Noor - wspólnie na rzecz eliminacji broni nuklearnej.   W Parlamencie Europejskim odbyła się...
miedzy-niebem-a-ziemia    Galeria PIACHY Foto Grupa Twórcza Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA   oraz Autorka   zapraszają na wystawę fotografii   pt.:...
komunizm-la-belle-epoque  Komunizm – la belle époque     Zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej pt.: Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX...
v-konkurs-ekologiczny Z okazji Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych witamy Państwa na finale V Konkursu ekologicznym pt. „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody”,...
500-dobrych-uczynkow-pila  500 dobrych uczynków na 500 lat Piły.   Każdy  może zrobić prezent dla naszego Miasta.   500 dobrych uczynków na urodziny Piły, to społeczna...
sluga-bozy-ks-j-popieluszko     Wystawa pt.: Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)  Wystawa przedstawia życie i działalność duszpasterską ks. Jerzego Popiełuszki, jego...
tsa-koncert     Podczas koncertu charytatywnego pt. TSA dla HOSPICJUM, w dniu 26 stycznia 2013, w Klubie BROWAR w Pile na rzecz budowy pilskiego Hospicjum...
wolny-tybet   Wywieś flagę tybetańską u siebie w domu! Działania z okazji rocznicy tybetańskiego powstania narodowego - propozycje działań, informacje, przydatne...
pt-twarze-bezpieki-1944-1990     W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Stowarzyszenia...
program-wizyty-rodziny-piller-w-pile       „Dlaczego nie poznać wszystkich?”   Ludzi można dzielić na wiele sposobów. Są introwertycy i ekstrawertycy, szaleńcy i asekuranci, esteci...
forum-inicjatyw-pozarzadowych       Centrum Informacyjno-Doradcze przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Marian Martenka, przewodniczący Rady Powiatu...
cykl-portretow-amazonki   Cykl portretów AMAZONKI 2011 ukazuje Amazonki, które wygrały z rakiem dzięki pomyślnemu leczeniu, którego nieuniknioną częścią są zabiegi amputacji...
empatia   DZIEŃ BEZ FUTRA – DEMONSTRACJA W WARSZAWIE   Zapraszamy na ogólnopolską demonstrację z okazji Dnia Bez Futra zorganizowaną przez Koalicję na...
inicjatywa-tato-net   Zapraszamy do serwisu http://www.tato.net   Biuletyn w formacie tekstowym publikujemy co kilka tygodni i rozsyłamy e-mailem na adresy osób...
dzialania-godne-uwagi         Protokół z Konkursu „Działania godne uwagi” w Pile, sporządzony w dniu 8 listopada 2012       Organizatorem Konkursu jest Centrum...
ekonomia-spoleczna   Zapraszamy do serwisu   www.ekonomiaspoleczna.pl   Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej lektury. Redakcja Portalu...
serwis-edukacji-antykorupcyjnej    zapraszamy na stronie serwisu   www.antykorupcja.edu.pl     Szanowni Państwo,   poniżej przesyłamy przegląd najnowszych informacji, które...
chronmy-klimat      zapraszamy na stronę www.chronmyklimat.pl  O portalu Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku jako projekt Instytutu na...
cyrk-nie-dziekuje   "Gdyby ludzie wiedzieli, co kryje się za kulisami tego kolorowego, cyrkowego świata ze zwierzętami, nigdy więcej nie poszliby do...
czasopismo-effata  Czasopismo EFFATA –pismo wydawane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA. Witamy na stronie internetowego czasopisma EFFATA, poświęconego...

Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)