KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 09.11.2021 godz. 12:42:28
Numer KRS: 0000162787


Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 


Sygnatura akt PO.IX NS-REJ.KRS/22916/21/797

 Imiona ARTUR WOJCIECH ŁAZOWY
Numer PESEL/REGON 67122603551
Numer KRS ****
Funkcja w organie reprezentującym PREZES

 

Nazwisko / Nazwa lub firma BIAŁĘSKA
Imiona ELŻBIETA
Numer PESEL/REGON 53112010100
Numer KRS ****
Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES

 


Nazwisko / Nazwa lub firma NOWAK
Imiona JAN
Numer PESEL/REGON 53020104177
Numer KRS ****
Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK

 

Nazwisko / Nazwa lub firma DRZAZGA
Imiona RENATA
Numer PESEL/REGON 65100603588
Numer KRS ****


Nazwisko / Nazwa lub firma NOWAK
Imiona AGNIESZKA
Numer PESEL/REGON 75122301683
Numer KRS ****

 


CELE STOWARZYSZENIA:

1) PROPAGOWANIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO MODELU ŻYCIA I PROFILAKTYKA PATOLOGII SPOŁECZNEJ.

2) POBUDZANIE ROZWOJU POSTAW OBYWATELSKICH, DZIAŁANIE NA RZECZ ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM.

3) WSPIERANIE DZIAŁAŃ ŚRODOWISK LOKALNYCH, WZMACNIAJĄCYCH MECHANIZMY DEMOKRATYCZNE.

4) DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO PRZYRODNICZEGO I JEGO OCHRONY I PRAW ZWIERZĄT, DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INTERWENCYJNYM, POPRZEZ DZIAŁANIA KONTROLNE W ZAKRESIE STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, MONITOROWANIE STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

5) OCHRONY I PRAW ZWIERZĄT, ZWALCZANIE PRZEJAW ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI, DZIAŁANIE W ICH OBRONIE I NIESIENIE IM POMOCY, AKTYWNE DZIAŁANIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRAW ZWIERZĄT PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZWIERZĄT.

6) DZIAŁANIA NA RZECZ ZACHOWANIA I POPRAWY ŁADU PRZESTRZENNEGO, PROMOWANIA UCHWALANIA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ LEGALIZACJI
(DOPROWADZENIE DO STANU ZGODNEGO Z PRAWEM) SAMOWOLI BUDOWLANEJ, DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INTERWENCYJNYM.

7) PROMOCJA KULTURY I SZTUKI, ORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANIE WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH. ORGANIZOWANIE, WSPÓŁORGANIZOWANIE ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ W
DZIEDZINIE SPORTU I TURYSTYKI. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ.

 


więcej:

 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

 

Nazwa STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH "EFFATA"
Rejestr Rejestr Stowarzyszeń Województwo WIELKOPOLSKIE
Numer KRS 0000162787 Powiat PILSKI
NIP 7642095158 Gmina PIŁA
REGON 57076436800000 Miejscowość PIŁA
Forma prawna STOWARZYSZENIE Adres UL. WINCENTEGO

 

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH
MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW
WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA.

 

 

 

 

Dzień dobry.

Członkowie, sympatycy i wolontariusze SIS EFFATA

 

Na dzień 18 września 2021 roku o godzinie 19,oo zwołuje Walne zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile.

 

Spotkanie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność przy ulicy 11-go listopada 40, II piętro. Walne Zebranie dokona wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjmie program działania na lata 2021-2022.

I termin 19.00
II termin 19.15

W załączeniu porządek obrad oraz formularz deklaracji.

Wysokość składki zaproponuję 1 zł rocznie.

 

Zgodnie ze statutem, zapis:  § 19

1.       Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.        Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.

3.       W przypadku nie zwołania przez Zarząd, Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jako sprawozdawczego, raz w roku, w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku kalendarzowego, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnego miesiąca spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.        Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.        W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminie, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnych 30 dni spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

 

Na dzień 18 września 2021 roku o godzinie 19,oo zwołuje Walne zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile.

 

Spotkanie odbędzie się w budynku NSZZ Solidarność przy ulicy 11-go listopada 40, II piętro. Walne Zebranie dokona wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przyjmie program działania na lata 2021-2022.

I termin 19.00
II termin 19.15

W załączeniu porządek obrad

 

Przygotował i wysłał:

Artur Łazowy, Telefon 601970679, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Porządek Obrad:

 

 1. 1.Otwarcie Zebrania
 2. 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. 3.Przyjęcie porządku obrad
 4. 4.Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania
 5. 5.Wybór i zatwierdzenie Komisji Zebrania

·         mandatowej

·         wnioskowej

·         wyborczej

 1. 6.Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 2. 7.Sprawozdania za minioną kadencję :

·         Zarządu

·         Komisji Rewizyjnej

 1. 8.Dyskusja nad sprawozdaniami z udziałem członków ustępującego Zarządu
 2. 9.Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. 10.Zgłaszanie kandydatów do :

·         Zarządu

·         Komisji Rewizyjnej,

       11.Prezentacja przez Komisję Wyborczą kandydatów - przyjęcie przez Zebranie listy

           wyborczej.

12.Wybór Komisji Skrutacyjnej

13.Wybory – głosowanie:

·         Zarządu,

·         Komisji Rewizyjnej,

14.         Dyskusja

 1. 15.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – podjęcie uchwał
 2. 16.Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
 3. 17.Zamknięcie obrad

 

pozdrawiam, Artur Łazowy

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

64-920 Piła, ul. Wincentego Witosa 26 m. 5

KRS: 0000162787

tel.: 601970679

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.effata.of.pl

 

 

 

 

 

STATUT

 

STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH „EFFATA”

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne
§  1

 

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 

 

§  2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz krajowych jest miasto Piła. 

 

§  3

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

 

 

§  4

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

 

 

 

§  5

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

 

 

§ 6

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, na zasadach pełnej autonomii.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną do najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Stowarzyszenie może powoływać koła i sekcje. Kołem lub sekcją kierują pełnomocnicy od 1 do 3 osób.
 4. Organami uprawnionymi do powoływania i rozwiązywania kół i sekcji jest Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Liczbę, rodzaj, przedmiot działania i skład osobowy wyżej wymienionych kół i sekcji określa Zarząd Stowarzyszenia w trybie uchwały.
 6. Zarząd zawiadamia powstałe koło lub sekcję o powołaniu i rozwiązaniu w terminie jednego miesiąca od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.
 7. Wyżej wymienione koła (jednostki organizacyjne) nie stanowią terenowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 10a ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

 

Cele i sposoby działania

 

§  7

 

 1. Cele Stowarzyszenia:

 

 1. 1)Propagowanie zdrowego i aktywnego modelu życia i profilaktyka patologii społecznej.
 2. 2)Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich, działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym.
 3. 3)Wspieranie działań środowisk lokalnych, wzmacniających mechanizmy demokratyczne.
 4. 4)Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego przyrodniczego i jego ochrony i praw zwierząt, działania o charakterze interwencyjnym, poprzez działania kontrolne w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania przepisów ochrony środowiska, monitorowanie stanu środowiska przyrodniczego.
 5. 5)Ochrony i praw zwierząt, zwalczanie przejaw znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
 6. 6)Działania na rzecz zachowania i poprawy ładu przestrzennego, promowania uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego oraz legalizacji (doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem) samowoli budowlanej, działania o charakterze interwencyjnym.
 7. 7)kultury i sztuki, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń artystycznych. Organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działań w dziedzinie sportu i turystyki. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 8. 1)Pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, rozwijanie kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk – poprzez popularyzowanie kultury, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju nauki.
 9. 2)Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiejrozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.
 10. 3)Udzielanie pomocy osobom ze środowisk patologii strukturalnej, tak, by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się; m.in. poprzez uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia.
 11. 4)Realizowanie programów readaptacji społecznej, włączających osoby zagrożone wykluczeniem, będące w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dzieci i młodzież z rodzin wielo problemowych. Profilaktyka problemów alkoholowych i narkomanii. Pomoc młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności wiedzy, kwalifikacji.
 12. 5)Pobudzanie, prowadzenie różnych form edukacji przez całe życie.
 13. 6)Działania na rzecz rozwiązywania realnych problemów i wyzwań społecznych, w zakresie dostępu do kultury, pomocy socjalnej, ochrony środowiska i praw zwierząt. Partycypacja obywatelska. Akcje charytatywne.
 14. 7)Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej. Ułatwianie społeczeństwu kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
 15. 8)Badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, obszarów kultury, historii i tradycji.
 16. 9)Organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych i zbiorowych, w tym wypoczynku: (kolonii, biwaków, spływów kajakowych, pikników i innych).
 17. 10)Organizowanie wydarzeń, spotkań dyskusyjnych, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów kulturalnych, edukacyjnych oraz innych form wzmacniających efekty działań stowarzyszenia .
 18. 11)Tworzenie programów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych; działalność impresaryjna, pośrednictwo, reklama,  wyrób i sprzedaż wyrobów własnych i dzieł sztuki.
 19. 12)Animacje społeczne i kulturalne, współtworzone przez odbiorców oraz organizacja warsztatów artystycznych; literackichfotograficznych, plenerów, przedstawień teatralnych i koncertów.
 20. 13)Promocję twórców kultury, sztuki i edukacji oraz menedżerów i promotorów reklamy i biznesu.
 21. 14)Udzielanie pomocy amatorskim grupom twórczym i twórcom indywidualnym.
 22. 15)Działalność informacyjna przedsięwzięć stowarzyszenia,  wwłasna działalność wydawnicza i kolportaż materiałów   związanych z działalnością Stowarzyszenia.

 

 1. Sposoby realizacji celów:

 

 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§  8

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§  9

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. Członków  zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

 

§ 10

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób przysłużyła się dla Stowarzyszenia.
  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

 

 

§ 11

 

Członek zwyczajny  ma prawo do:

 

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 4. Noszenia odznaki organizacyjnej.
 5. Zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do  rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała.

 

 

 

§ 12

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do :

 

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

 

 

§ 13

 

 1. Członek wspierający i honorowy nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział (z głosem doradczym) w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający i honorowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 

 

§ 14

 

 1. I.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

 

 1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Wykluczenia przez Zarząd:

 

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 10 miesięcy.
 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez  10 miesięcy. 

 

II. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

 

Struktura organizacyjna władz
§ 15

 

Władzami Stowarzyszenia są :

 

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 § 16

 

 1. 1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.
 2. 2.Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

 

 

 

 

§ 17

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia, w trakcie kadencji, ich skład osobowy uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć połowy członków pochodzących z wyborów. Funkcje pełnią tymczasowo do czasu zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków. Zwołane Nadzwyczajne Zebranie Członków zatwierdza ten wybór lub dokonuje nowego wyboru. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą a większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 

 

 

Walne Zebranie Członków
§ 18

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

 

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba z Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Prezesa Zarządu, przed rozpoczęciem obrad, spośród członków lub pracowników Stowarzyszenia.
 4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności :

 

a. w pierwszym terminie –liczby 2/3 uprawnionych do głosowania członków

 

b. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania członków.

 

 

 

§ 19

 

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd, Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jako sprawozdawczego, raz w roku, w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku kalendarzowego, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnego miesiąca spoczywa na Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 

 1. a)z własnej inicjatywy,
 2. b)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminie, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnych 30 dni spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 2. Uchwalenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

 

 1. 3.Podejmowanie uchwały w sprawie współi bycia członkiem na zasadach pełnej autonomii krajowych i międzynarodowymi organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. 5.Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 3. 6.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz
 4. 7.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz uchwał Zarządu.
 5. 8.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego mają
 6. 9.Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
 7. 10.Podejmowanie uchwał w sprawach innych, ważnych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

 

 1. Wyznaczanie i powoływanie drogą uchwały pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu. 

 

 

 

Zarząd
§ 21

 

 1. 1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. 2.Zarząd składa się z od 2 do 3 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, wybieranych na pierwszymCzłonkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 3. 3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 4. 4.W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes.

 


§ 22

 

Do zakresu działania Zarządu należy:

 

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 3. Realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków. 
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
 5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

 

 

 

Komisja Rewizyjna
§ 23

 

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

 

 

§ 24

 

 1. I.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. 1.Kontrolowanie, całokształtu działalności Stowarzyszenia.
  2. 2.Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym w statucie.
  3. 3.Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
  4. 4.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu:
   1. a)omówienia spraw wynikających z kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych,
   2. b)stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków.

 

 

 

§ 25

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą spełniać innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

Majątek i fundusze

 

§ 26

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 

 

§ 27

 

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :

 

 1. 1)Składki członkowskie.
 2. 2)Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
 3. 3)Dotacje, subwencje, granty, lokaty.
 4. 4)Darowizny, zapisy i spadki.
 5. 5)Wpływy z działalności statutowej.
 6. 6)Dochody z ofiarności publicznej.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 

 

§ 28

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes.  

 

§ 29

 

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa. 

 

 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 § 30

 

 1. Uchwalenie  statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne zebranie członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczania majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20,poz.104 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 § 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
   

 

 

 

 

Artur Łazowy - prezes

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

 

EFFATA Association of Social Initiatives

 

PL, 64 – 920, Piła, ul. W. Witosa 26/5

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Tel.: 601970679

 

www.effata.of.pl

 

KRS: 0000162787

 

Nip: 7642095158

 

Regon: 570764368

 

 

 

 

 

 

 

 

rocznica-katastrofy-kolejowej-w-pile   Rocznica katastrofy kolejowej w Pile Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
druga-debata-prezydencka   Zadaj pytanie kandydatom na Prezydenta Piły.  Zapraszamy do udziału w debacie w Pile. Niech nasz wybór będzie świadomy. Poznajcie...
gwda-operacja-czysta-rzeka Gwda - operacja czysta rzeka. Piła 2024. Zapraszamy Mieszkańców Piły do społecznej akcji sprzątania brzegów rzeki Gwdy oraz terenów leśnych...
bronimy-parowozowni-w-pile  Bronimy Parowozowni w Pile! W ostatnich dniach pojawiły się informację, że pilski Okrąglak przejdzie na własność Gminy Piła. Jak poinformowała...
debata-prezydencka-w-pile  Zapraszamy do udziału w przedwyborczej debacie prezydenckiej w Pile.   Społeczna debata prezydencka w Pile odbędzie się w dniu 28 marca...
dolacz-do-akcji-sprzatanie-swiata    Piła, Jezioro Piaszczyste i okoliczne lasy! W dniu 3 marca 2024 roku odbył się Bieg Tropem Wilczym, którego trasa biegła lasami przy...
20-dni-w-mariupolu-w-2-rocznice-agresji-na-ukraine   20 dni w Mariupolu - w 2. rocznicę agresji na Ukrainę Zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu pt. 20 dni w Mariupolu, reż. Mstyslav...
42-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce    Zapraszamy na uroczystości upamiętniające 42 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.   13 grudnia 2023 roku (środa) -...
siec-forum-dialogu  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA przystąpiło do Sieć Forum Dialogu. Sieć osób połączonych głębokim zaangażowaniem we wspólną...
116-rocznicy-urodzin-swietej-pamieci-siostry-anny-tekli-budnowskiej   W imieniu organizatorów i patronów honorowych zapraszamy na uroczystość 116 rocznicy urodzin Świętej Pamięci Siostry Anny Tekli Budnowskiej,...
gdziekolwiek-cie-posla-pojdziesz      "Gdziekolwiek cię poślą, pójdziesz…"   - wystawa poświęcona kapelanom wojskowym ofiarom zbrodni...
siostry-franciszkanki-rodziny-maryi    Mamy zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi...
rozliczmy-zbrodnie-wojenne-w-ukrainie   Sprawiedliwość dla ofiar wojny. Rozliczmy zbrodnie wojenne w Ukrainie! Prawnicy walczą o sprawiedliwość.Project Sunflowers.   Zapraszamy...
rezim-lukaszenki   Niezależne związki zawodowe w Białorusi są traktowane przez reżim Łukaszenki jako zagrożenie dla tamtejszej dyktatury. Przed sfałszowanymi...
film-pt-matusia    Zapraszamy na pokaz filmu pt. „Matusia” – fabularyzowany film dokumentalny, produkcji Instytutu Pamięci Narodowej oraz wystawy pt....
podaruj-swiateczna-paczke-osobie-bezdomnej   Podaruj Świąteczną paczkę Osobie bezdomnej. Wigilia Bożego Narodzenia w Pile. Kiedy: 24 grudnia 2022 roku, godz. 12.oo. Gdzie: Piła, plac...
historia-polski-w-formie-rapowanej-niezwykla-plyta-od-stryju   Pochodzący z Piły raper Stryju stworzył nietypową płytę, na której opowiada całą historię Polski… rapując.Historia Polski w formie rapowanej....
wigilia-dla-osob-bezdomnych-i-samotnych-w-pile   Wigilia dla Osób bezdomnych i samotnych w Pile! Zapraszamy do współpracy przy organizacji Wigilii Bożego Narodzenia dla Osób...
agata-urbanska-kalendarza-kurza-chata-na-2023-rok   Pani Agata Urbańska - kalendarza Kurza Chata na 2023 rok. Wykonany z ukłonem w stronę matki natury - drukowany na papierze z odzysku....
historia-zydow-w-pile-wystawa-fotografii  Historia Żydów w Pile – wystawa.   Salezjańska Szkoła im. Jana Pawła II w Pile oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA,...
przemyslowy-chow-zwierzat-a-srodowisko-raport    Przemysłowy chów zwierząt a środowisko Polski Klub Ekologiczny Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają do...
w-starym-kinie      Zapraszamy na spotkanie pt. „W Starym Kinie”którego gościem będzie dr Stanisław Janicki Prowadzenie: dr Wiesław Kot 29...
wymagania-weterynaryjne-dla-prowadzenia-schronisk-dla-zwierzat Szanowni Państwo!   Zapraszamy na spotkanie z Panem Wojciechem Kurkowskim, pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Spraw...
chcesz-zostac-dziennikarzem   Chcesz zostać lokalnym dziennikarzem czasopisma EFFATA? Chcesz pisać o ważnych sprawach z naszej okolicy, aktualności, wiadomości, wywiady i...
w-czasach-kiedy-na-wielka-skale-wycina-sie-w-pile-drzewa     W czasach kiedy na wielką skalę wycina się w Pile drzewa, proszę zgłaszać drzewa jako pomnik przyrody - ratujmy drzewa dla przyszłych...
modlitwa-o-dar-pokoju   Zapraszamy Mieszkańców Piły do wspólnej modlitwy o POKÓJ.   Kiedy: 27 lutego 2022, g. 20.oo Miejsce: Piła, Pl. Zwycięstwa, przy pomniku...
nie-dla-likwidacji-centrum-tarczy-w-pile      Pani Maria Kubica Przewodnicząca Rady Miasta Radna   Biuro Rady Miasta Piły pl. Staszica 10, 64-920 Piła e-mail:...
walne-zebranie-stowarzyszenia-inicjatyw-spolecznych-effata-w-pile       KRAJOWY REJESTR SĄDOWYStan na dzień 09.11.2021 godz. 12:42:28Numer KRS: 0000162787 Informacja odpowiadająca odpisowi...
40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-1981-2021        Śladami stanu wojennego 40. rocznica pamięci o zamordowanych i prześladowanych w stanie...
28-akcja-sprzatanie-swiata-w-pile     Akcja sprzątanie świata w Pile. RAPORT z akcji w liczbach. J   W tym roku posprzątaliśmy okolicę Zalewu koszyckiego oraz...
cztery-pory-milowania-koncert-w-pile   Cztery Pory Miłowania - koncert w Pile! :) Pub ClassicPiła, 17 września 2021, godz. 20.oo Wstęp wolny. Zaprasza Pani Wioletta Lesińska, Pub...
spotkanie-z-pania-maria-staniszewska    Zapraszamy na spotkanie z Panią Marią Staniszewską, Prezeską Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE). Spotkanie odbędzie się w dniu 16...
zakleta-w-kamien   Zapraszamy na promocję książki Zbigniewa Noski, pt. „Zaklęta w kamień".   W imieniu autorów i wydawcy mamy zaszczyt zaprosić Państwa na...
nie-dla-likwidacji-tarczy      Pan Piotr GłowskiPrezydent Miasta PiłyUrząd Miasta PiłyPlac Staszica 10, 64-920 Piłae-mail: prezydent@um.pila.pl   Pani...
historia-zydow-w-pile-wystawa       Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii pt.: Historia Żydów w Pile. „History of the Jewish Community of Schneidemühl - 1641...
nie-zapomnijcie-tamtych-dni   Zapraszamy na pokaz fotografii Ryszarda Janickiego   Nie zapomnijcie tamtych dni   40 rocznica podpisania porozumienia w Gdańsku...
przyjaciele-zwierzat     Program pt. "Przyjaciele Zwierząt w Powiecie Pilskim" Program adresowany jest do mieszkańców Powiatu Pilskiego, którego celem...
problemy-w-schronisku-w-pile   Projekt wstępny – do dyskusji – do zbiorowej pracy – Przyjaciele zwierząt w Pile. Wstępne zbiorcze zestawienie problemów jakie są obecnie w...
bank-karmy-dla-bezdomnych-zwierzat-w-pile   Bank karmy dla bezdomnych zwierząt w Pile.   Projekt non - profit, dotyczący bezpłatnej dystrybucji karmy dla bezdomnych psów i kotów...
warsztaty-fotograficzno-dokumentalne   19 czerwca 2020 Warsztaty fotograficzno-dokumentalne, Piła, lipiec 2020   Zapraszamy do udziału w warsztatach fotograficznych dla...
zapomniane-historie-film-autorstwa-zbyslawa-kaczmarka   Powstał film, zrealizowany przez Pana Zbysława Kaczmarka w TVP3 Poznań o życiu Siostry Anny Budnowskiej urodzonej zakonnicy z...
nie-bedzie-lak-kwietnych-w-pile Nie będzie łąk kwietnych w Pile!   Co z łąkami kwietnymi w Pile? - Pan Piotr Głowski, prezydent Miasta Piły wycofuje się ze wcześniejszych...
pokaz-filmow-z-festiwalu-niepokorni-niezlomni-wykleci     NSZZ „Solidarność” Starostwo Powiatowe w Pile I Liceum Ogólnokształcące w Pile Stowarzyszenia EFFATA   zapraszają na...
140-lat-linii-kolejowej-poznan-pila   140 lat linii kolejowej Poznań - Piła.   Zapraszamy na promocję książki (albumu) pt. 140 lat linii kolejowej Poznań – Piła, autorstwa...
odsloniecie-tablicy-przy-cmentarzu-jenieckim-w-leszkowie     Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA Firma Interlok i Agencja Cameleon zapraszają na...
30-100-pl-30-lat-wolnosci   Piotr Wójcik 30/100_PL. 30 lat wolności   Rodzinna pamięć, indywidualne losy, różnorodne miejsca zamieszkania bohaterów układają się w...
1989-musimy-wygrac   Wystawa fotografii, pt. „1989. Musimy wygrać!”,  Jarosława Macieja Goliszewskiego.   Wystawa „1989. Musimy wygrać!”....
8883-oo-zlotych-dla-angeli-nygi  8883,oo złotych dla ANGELI NYGI :)   Fundacja 1 % Dobra oraz Agencja Reklamy OPUS Pana Pawła Ładzińskiego zebrała kwotę...
laki-kwietne-w-pile   Pan Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły Urząd Miasta Piły Plac S. Staszica 10, 64-920 Piła Tel. 67 212 62 10 e-mail:...
historia-zydow-w-ujsciu   Ujski Dom KulturyStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATAZwiązek Gmin Wyznaniowych ŻydowskichBiuro Filii w Poznaniu zapraszają na otwarcie...
dla-angeli-nygi  Galeria 1 % dobra  Zdarzyło się nad Gwdą – dyskretna ulotność krajobrazu.   Kup zdjęcie i pomóż Angeli pokonać chorobę!...
macierzynstwo   Odsłonięcie pomnika pt. „Macierzyństwo – Rodzina”     Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA NSZZ SOLIDARNOŚĆ w...
cmentarz-jeniecki-w-pile Pomóż zbudować nową tablicę informacyjną na cmentarzu jenieckim w Pile-Leszkowie    Prosimy o wsparcie wykonania i zamontowanie nowej...
zdarzylo-sie-nad-gwda  Zdarzyło się nad Gwdą – dyskretna ulotność krajobrazu   Wystawa fotografii Piotra Grzesia i Krzysztofa Tollasa, poświęcona walorom...
dobre-bo-dobre-w-pile-pomoc-dla-angeli-nyga   DOBRE BO DOBRE w Pile J POMOC dla Angeli Nyga J   Zapraszamy na koncert DOBRE BO DOBRE. Kiedy: 30 maja (czwartek) 2019, g. 20.oo Gdzie:...
no-more-chernobyls   No more Chernobyls   Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii oraz promocję książki pt. CZARNOBYL INSTRUKCJE PRZETRWANIA - KATE...
oswiadczenie   Oświadczenie w kwestii Apelu w sprawie obserwacji i rozwiązania VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – opublikowanego w dniu 27...
znaki-dobra-2019   REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO ZNAKI DOBRA 2019   1. Organizator    Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie...
pilski-informator-kulturalny-pik   Witamy na stronie internetowego czasopisma pt. Pilski Informator Kulturalny. Pilski Informator Kulturalny dostępny jest pod...
fundacja-1-dobra   Fundacja 1% Dobra to niezależna organizacja typu non-profit.   Misją Fundacji 1% Dobra jest tworzenie szans i możliwości na poprawę życia...
aleksandra-bogdan-tomik-niepodlegla     MOJE WIERSZE   Aleksandra Bogdan z domu Snadna Niepodległa     TOMIK w pliku PDF jest dostępny pod...
52-swiatowy-dzien-pokoju   O podejmowanie zdecydowanych działań na rzecz pokoju zaapelował Ojciec Święty. 1 stycznia 2019 roku 52. Światowy Dzień Pokoju. Jego hasło...
bol-egzystencji           Ból egzystencji Rahma Ali, palestynka z Jerozolimy   Urodziłam się w palestyńskim obozie dla...
1oo-lat-wolnosci Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Starostwo Powiatowe w Pile Młodzieżowy Dom Kultury w...
stoimy-tutaj-razem-w-celu-zachowania-pamieci-zydow-z-pily  foto: Przemysław Grabiński - Życie Piły     Stoimy tutaj razem w celu zachowania pamięci Żydów z Piły. Nie możemy zmienić...
macierzynstwo-rodzina     W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ w Pile oraz...
sprzatanie-swiata-w-pile   Sprzątanie świata w Pile :) razem z jej inicjatorką Mirą Stanisławską - Meysztowicz :) Zróbmy w Pile porządek! :)   Piła, 8...
80-rocznica-spalenia-synagogi-w-pile     80. rocznica spalenia przez Niemców Synagogi w Pile   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Poznańska Filia Związku Gmin...
wielkopolska-jakiej-nie-znamy    Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w...
list-otwarty-dotyczacy-wycinek-drzew-w-pile List otwarty dotyczący wycinek drzew w PilePiła – sierpień 2018 Szanowni decydenci, wykonawcy, mieszkańcy! Miasto jest delikatnym organizmem, w którym...
od-b-do-a-opowiesc-o-przyrodzie   Wernisaż wystawy fotografii pt. od B do A, opowieść o przyrodzie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Galeria Spichlerz "Wacek"Stowarzyszenie...
nagroda-publicznosci   „Wielkopolska, jakiej NIE znamy” - konkurs fotograficzny.   Nagroda publiczności! J   Proszę ze wszystkich zamieszczonych zdjęć...
tekla-anna-budnowska   Rodziny Budnowskich i Kabatów Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zgromadzenie Sióstr...
pani-doktor-dorota-suminska-w-pile   Pani doktor Dorota Sumińska w Pile J   Lekarz weterynarii z wykształcenia, współpracownik Najwyższej Izby Kontroli, z zamiłowania...
noc-muzeow-w-bialosliwiu   Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w ramach I NOCY MUZEÓW zapraszają na promocję książki oraz...
czy-w-nowej-wsi-ujskiej-moze-dzialac-ferma-trzody-chlewnej   Czy w Nowej Wsi Ujskiej może działać ferma trzody chlewnej?   Dzisiaj na zaproszenie Rady Sołeckiej Nowej Wsi Ujskiej oraz Stowarzyszenia...
ferma-trzody-chlewnej Czy w Nowej Wsi Ujskiej może działać ferma trzody chlewnej?   Rada Sołecka Nowej Wsi Ujskiej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
pan-profesor-pawel-spiewak-w-pile     Pan Profesor Paweł Śpiewak w Pile! J   Biblioteka w Pile zaprasza na spotkanie z Panem Profesorem Pawłem...
oswiadczenie-w-sprawie-pana-zenona-jazdzewskiegoeffata... zapamiętajcie dobrze effata.... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i...
schronisko-w-pile Czy współczesne schroniska dla zwierząt spełniają swoją rolę? Czy są azylem dla nieszczęśliwych istot, czy sposobem na biznes? Do jakich czynów może...
pt-1-dobra     pt. 1 % dobra :)     Zapraszamy do udziału w festiwalu pt. 1 % dobra :) Trudno jest wybrać jedną ogranizację lub osobę,...
siostra-anna-budnowska-z-pily   Siostra Anna Tekla Budnowska z Piły ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, otrzymała pośmiertnie Medal Sprawiedliwi wśród Narodów...
51-swiatowy-dzien-pokoju   ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU – 1 STYCZNIA 2018 R. Danie osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom, migrantom i...
wsa-uchyla-decyzje-prezydenta-pily   Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla decyzję Prezydenta Piły       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu...
scenariusze-lekcji-dla-nauczycieli   Mariusz Frankowski HISTORIA ŻYDÓW W PILE – SCENARIUSZE LEKCJI DLA NAUCZYCIELI PIŁA 2017/5777 Starszym braciom w wierze poświęcam SPIS...
wernisaz-wystawy-fotografii-pt-bialo-czerwona Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATAoraz Autor Marek Lapiszapraszają na wernisaż wystawy fotografii pt. Biało-czerwona 14 grudnia 2017 r., godz....
spotkanie-z-joanna-i-andrzejem-gwiazdami Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność"Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w PileSalezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w PilePilscy...
dolacz-do-maratonu-pisania-listow-w-pile   DOŁĄCZ DO MARATONU PISANIA LISTÓW w Pile! W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10...
koncert-charytatywny-dla-miry         Koncert charytatywny dla Miry :) Zapraszamy na koncert charytatywny,   który odbędzie się w SALI MIEJSKIEJ...
jedziemy-do-ksiaznicy-pomorskiej-w-szczecinie   Książka i wystawa pod wspólnym tytułem Historia Żydów w Pile zagości w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz....
ilona-dworak-cousin-w-pile     Witam!   Proszę o przyjęcie zaproszenia do programu pobytu w Pile pani dr Ilony Dworak Cousin - przewodniczącej Towarzystwa...
spalenia-synagogi-w-pile    Rocznica spalenia przez Niemców Synagogi w Pile Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Grupa Niebanalni Medialni z Zespołu...
wielkopolska-jakiej-nieznamy     „Wielkopolska, jakiej NIEznamy” - konkurs...
happy-olo-pogodna-ballada-o-olku-dobie       Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile Stowarzyszenie Koneserzy...
otwarcie-wystawy-w-poznaniu   Dzisiaj w Rosz Haszana, Nowy Rok 5778, w siedzibie Gminy Żydowskiej w Poznaniu, odbyło się otwarcie wystawy i promocja książki pod wspólnym...
110-rocznica-remontu-pierwszego-parowozu-w-pile   Patronat honorowy: Pan Marcin Porzucek Poseł na Sejm RP Pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski Pani Maria Bochan Towarzystwo Miłośników...
ksiazka-pt-historia-zydow-w-pile  Książka pt. Historia Gminy Żydowskiej z Piły od roku 1641 do Holokaustu/510 stron, twarda okładka, Wydanie I, czerwiec 2017/   Autor:...
historia-zydow-w-pile          Zapraszamy na promocję książki oraz otwarcie wystawy fotografii pod wspólnym tytułem Historia Żydów w...
rabin-polski-w-pile   W imieniu Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego oraz Artura Łazowego, prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zapraszamy na...
chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu   Za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu, czy też szukanie chrześcijańskiego...
ochrona-przyrody-w-miescie   Ochrona przyrody w mieście Człowiek wydziera przyrodzie coraz więcej przestrzeni i przystosowuje ją do własnych potrzeb. Zwykle tak modyfikuje...
siedem-aniolow   Festiwal Siedem Aniołów Jarocin 2017    Udostępnij tę stronę na Facebooku    Udostępnij tę stronę na...
finisaz-pokonkursowej-wystawy-fotografii   Zbigniew Hoffman Wojewoda Wielkopolski Eligiusz Komarowski Starosta Pilski Artur Łazowy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
raport-nik    Przedstawiamy prezentację pana Andrzeja Aleksandrowicza - dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu...
jakosc-powietrza      Petycja w sprawie jakości powietrza oraz przygotowania dyrektywy dotyczącej oceny poziomu zapach w środowisku i zarządzania...
bezdomnosci-zwierzat    ZAPROSZENIE na konferencję dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt oraz sytuacji w schronisku Piła Leszków.   Konferencja...
wystawa-w-szydlowie foto: Krzysztof Bogdanowicz   Dariusz Chrobak Wójt Gminy Szydłowo Grażyna Bednarek  Dyrektor Centrum Upowszechniania Kultury Artur...
jozef-skrzek Koncert Józefa Skrzeka w Pile!   Józef Skrzek dla Kingi Żołędziewskiej, ośmioletniej dziewczynki, która na całym ciele naznaczona jest bliznami...
wystawa-w-wysokiej   Marek Madej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Czesław Pająk Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Artur Łazowy...
zmiany-w-ksiegowosci Jakie zmiany w księgowości dla NGO w 2017 roku? autor(ka): Krzysztof Śliwiński, współpr. AG, RK  2017-01-09, 03:04   Pod koniec...
swiatowy-dzien-pokoju-2017   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2017 ROKU     Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki...
swiat-chrystusa  „Świat Chrystusa”.   Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy...
obywatelski-marsz-dla-pokoju   Obywatelski Marsz dla Pokoju Berlin – Aleppo  #CivilMarchForAleppo Manifest Nadszedł czas, aby działać. Nie możemy już dłużej siedzieć...
laureaci-konkursu-pt-sladami-stanu-wojennego   Laureat konkursu pt. „Śladami STANU WOJENNEGO”. 35 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego, 1981 – 2016. Nagroda – Eligiusza Komarowski,...
skladamy-2648-podpisow        Pan Piotr GłowskiPrezydent Miasta Piły Pan Rafał ZdzierelaPrzewodniczący Rady Miasta URZĄD MIASTA PIŁYPlac...
marek-kaminski-w-pile        Marek Kamiński w Pile? Marek Kamiński, ur. 24 marca 1964 w Gdańsku, – polski polarnik, podróżnik, przedsiębiorca. Jako...
35-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego  Zapraszamy na otwarcie rocznicowej wystawy pt.: NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990, przygotowanej przez...
ojciec-leon-w-pile   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zaprasza na spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem OSB   kiedy: 10 listopad 2016 /czwartek/...
miasteczko-krajenskie Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy...
maraton-pisania-listow-w-pile   Maraton Pisania Listów w Pile! - szukamy ochotników do współpracy! :)   kontakt:Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
nie-dla-cyrku-ze-zwierzetami-w-pile   Nie dla cyrku ze zwierzętami w Pile! Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na...
sladami-stanu-wojennego   Śladami STANU WOJENNEGO 35. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 1981 - 2016. Konkurs na pracę pisemną i grafikę /malarstwo,...
lobzenica-wystawa-fotografii   Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy...
co-sie-dzieje-rujnuje-w-pile   foto: Barbara Podlecka   Co się dzieje /rujnuje/ w Pile?   Inwestycja pod nazwą: rewitalizacja przestrzeni publicznej w ramach...
jozef-pyrz-prorok "Prorok" Nie żyje , współtwórca polskiego ruchu hipisów W Gawłówku pod Bochnią w wieku 70 lat zmarł Józef Pyrz, współzałożyciel ruchu hipisowskiego w...
w-obronie-zwierzat   Petycja w sprawie złego traktowania zwierząt w schronisku Piła Leszków.   Petycję tę kierujemy do wszystkich osób, którym los zwierząt...
spalarna-odpadow      Czy w Pile planowana jest budowa spalarni odpadów?   Prosimy o udział w konsultacjach społecznych, poprzez wpisy do...
wyrzysk-wystawa-fotografii   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   Wernisaż: 30 wrzesień 2016, g. 17.00...
zbieramy-opinie   Zbieramy opinie na temat działalności pilskiego schroniska dla zwierząt!   Od kilku tygodni wrze na linii władze schroniska dla...
laudato-si   Laudato Si - widowisko plenerowe   Siedem dni stwarzania świata - ŚWIĘTO. Taniec – Światło – Muzyka - Ogień Ponad 70 aktorów....
wystawa-w-bialosliwiu   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   16 sierpnia 2016 /wtorek/, godz....
ujscie-wystawa-fotografii   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   15 lipca 2016 /piątek/, godz....
stan-wojenny-35-rocznica                  35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 1981 –...
zygmunt-selwat    W imieniu Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Pilskiego, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych...
zaproszenie-na-wystawe   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy Pt.:...
wyniki-konkursu-pt-powiat-pilski-jakiego-nie-znamy        I wszystko stało się jasne!       31 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji...
adam-wajrak   Ujski Dom Kultury Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają na spotkanie z Adamem Wajrakiem, który opowie o swojej najnowszej...
poznanski-czerwiec-56   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu NSZZ Solidarność Oddział w Pile oraz honorowy...
konkurs-fotograficzny-powiat-jakiego-nie „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy” - Konkurs fotograficzny.   Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas...
relacja-z-koncertu-raz-dwa-trzy   6216,20 złotych – taką kwotę uzbierano podczas koncertu zespołu Raz Dwa Trzy, który odbył się w dniu 10 marca 2016 w sali Państwowej Wyższej...
historia-spolecznosci-zydowskiej   Wstęp do: Historia społeczności żydowskiej w Pile - od 1641 roku do Holokaustu Dobre monografie łączą dwie podstawowe cechy. Dają ogólny,...
60-rocznica-poznanskiego-czerwca   W czerwcu będziemy obchodzić 60 rocznicę POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956.   Wystawa prezentowana jest z okazji 60 rocznicy przebiegu...
konkurs-fotograficzny Jeszcze kilka dni i ogłaszamy nowy konkurs fotograficzny pt. „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”     Celem konkursu jest dzielenie się...
30-rocznica-katastrofy-w-czarnobylu   30 rocznica katastrofy w Czarnobylu Europejski Tydzień dla Przyszłości 30 lat po Czarnobylu i 5 lat po Fukushimie   Zapraszamy 7...
raz-dwa-trzy-koncert     Raz Dwa Trzy     – HOSPICJUM W PILE         Koncert zespołu Raz Dwa Trzy   Koncert...
rachunkowosc-w-ngo Szanowni Państwo! Organizacje Pozarządowe!    W imieniu Błażeja Pardy Posła na Sejm RP oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA,...
swiatowy-dzien-pokoju-2016   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016 1 STYCZNIA 2016 ROKU Przezwycięż obojętność i zyskaj...
aleksander-doba-polski-podroznik   Aleksander Doba - polski podróżnik, kajakarz i odkrywca Zapraszamy na spotkanie w Pile 15 grudnia 2015, godz. 17.00...
maraton-pisania-listow-2015 Bohaterowie Maratonu Pisania Listów 2015   MARATON PISANIA LISTÓW zbliża się wielkimi krokami. W tym roku odbędzie się w dniach 12/13...
13-grudnia-1981   Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie   NSZZ "Solidarność" Oddział w Pile   Parafia Świętej Rodziny w...
masz-glos-masz-wybor Masz Głos, Masz Wybór Ruszyła społeczna kampania informacyjna przed wyborami parlamentarnymi. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja...
solidarnosci-z-uchodzcami Akcja społeczna   Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą....
pan-wypig   Pan Wypig   - Miałem być fotografem. Dogadałem się ze znajomym, że będę się u niego szkolił. Ale postawiłem warunek: tylko nic nie mów...
miasto-podzielone Miasto podzielone Scenariusz filmowy Klaudia Rogowicz Na podstawie książki Petera Simonsteina Cullmana History of the Jewish Community of...
energetyka-obywatelska Energetyka obywatelska. Modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii. Energetyka obywatelska to...
120-lat-temu  120 lat Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 1895-2015       120 lat temu kolejka wąskotorowa wspięła się jarem ze stacji w...
nepal-potrzebuje-naszej-pomocy     3962,64 zł., taką kwotę mieszkańcy Piły zebrali dla nepalczyków, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi podczas wczorajszego...
rdos-w-poznaniu-w-sprawie-bobra Artur Łazowy - prezesStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA W związku z Pana wiadomością z 16 kwietnia 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony...
25-lecie-transformacji W tym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej, pierwszych demokratycznych wyborów do SAMORZĄDU...
cmentarz-zydowski-w-pile Uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego XVII-wieczny Cmentarz Żydowski w Pile, będzie miała miejsce w dniu 2 czerwca (wtorek) o godz. 10.00 w...
jadwiga-maria-staniszkis          Historia idei, jako sposób do zrozumienia RosjiZapraszamy na otwarte spotkanie z panią profesor Jadwigą Marią...
koncert-zespolu-reportaz   Koncert zespołu Reportaż14 kwietnia /wtorek/ 2015 r. godz. 19.25   Klub Muzyczny ScenaPiła, al. Piastów...
najdluzsza-w-europie  Powiat pilski posiada najdłuższą w Europie sieć linii kolejowej o rozstawie 600 mm. Dzisiaj mija 120 lat od pierwszego kursu. W 1890 roku...
25-lecie-samorzadu-lokalnego   W tym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej, pierwszych demokratycznych wyborów do SAMORZĄDU LOKALNEGO. Będąc...
dzien-wody 23 marca 2015 roku zapraszamy do obchodów Dnia Wody   Z tej pięknej okazji nasze miasto odwiedzi Ks. Stanisław Jaromi, prezes Ruchu...
ks-jan-kaczkowski-w-pile     Zapraszamy na otwarte spotkanie z ks. dr Janem Kaczkowskim - prezesem Zarządu Puckiego Hospicjum   Termin: 28 kwietnia 2015...
henryk-palczewski-spotkanie   Zapraszamy na spotkanie z twórcą "ARS"2 - Radio Broadcast Henrykiem Palczewskim 3 lutego /wtorek/ 2015 r. godz. 19.oo Klub Muzyczny Scena,...
swieto-stworzenia-swiata   Rekolekcje naukowo - artystyczne Sacrosongu święta stworzenia świata i człowieka pod patronatem św. Jana Pawła II Łódź,  Kościół...
swiatowy-dzien-pokoju   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2015 ROKU Już nie niewolnicy, lecz bracia 1. Na początku nowego roku,...
swieta-bozego-narodzenia Chwała Bogu, który Dzieckiem do nas przychodzi i pokój ludziom, którzy przyjmują Jego miłość. Radosnych dni świętowania Narodzenia Pańskiego, niosących...
maraton-pisania-listow 270 listów napisali pilanie podczas Maratonu pisania listów Amnesty International.   W Pile w obronie więźniów sumienia i innych osób...
spotkanie-z-jerzym-stepniem Zapraszamy na spotkanie otwarte z panem Jerzym Stępniem   - prezesem Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, sędzią Trybunału...
otwarcie-wystawy-rysunkow-jacka-fedorowicza NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska Oddział w Pile Parafia Świętej Rodziny w Pile Instytut Pamięci Narodowej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
masz-glos-masz-wybor-w-pile        W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zapraszam do uczestnictwa w akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR, której...
wyniki-raportu-biznes-i-samorzad-wzajemne-relacje   Witam!   W ramach akcji społecznej MASZ GŁOS MASZ WYBÓR, planujemy zorganizować w Pile, debatę i przedstawić wyniki raportu BIZNES I...
historia-gminy-zydowskiej-z-pily   Zapraszamy do współpracy przy wydaniu w polskim tłumaczeniu książki pt. „History of the Jewish Community of Schneidemuhl - 1641 to the...
rocznica-obalenia-muru-berlinskiego  rocznica obalenia MURU BERLIŃSKIEGO Witam!   Planuje organizacje wyjazdu do Berlina, w dniach od 7 do 9 listopada 2014 roku /jeden dzień...
podroz-do-pily-dla-upamietnienia-rodziny-piller Podróż do Piły dla upamiętnienia rodziny Piller „Prawdziwie umarli Ci, którzy zostali zapomniani” Żydowskie przysłowie   Wstęp Książeczka ta...
lancuch-ludzi-stop-odkrywceŁańcuch Ludzi – STOP ODKRYWCE!  23 SIERPNIA OŚMIOKILOMETROWY ŁAŃCUCH LUDZI POŁĄCZY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W GRABICACH (POLSKA) Z KOŚCIOŁEM W KERKWITZ...
niewinne-oko-nie-istnieje   Wojciech Wilczyk NIEWINNE OKO NIE ISTNIEJE Wernisaż: 25.10.2014 /sobota/ godz. 18.00 miejsce: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w...
kontener-wolnosciKontener Wolności na pilskim deptaku. Wystawa pt. „Polskie Wolności - w rocznicę przemian 1989.   Wystawa odbędzie się w dniach 3/4.08.2014 od...
zapytaj-radnego-co-zrobil-w-twojej-sprawie   zapytaj radnego co zrobił w twojej sprawie http://www.bip.pila.pl/content.php?cms_id=34||menu=p1     Rada...
debata-spoleczna-inicjatywy-razem-1989        Debata społeczna Inicjatywy Razem 1989 – podejmiemy próbę oceny minionego ćwierćwiecza. Zaproszenie do publicznej...
inicjatywa-razem-1989   W związku z przypadającą w 2014 r. 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., w imieniu INICJATYWY RAZEM 1989...
otwarcie-wystawy-pila-jakiej-nie-znamy  ZAPRASZAMY na otwarcie wystawy „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz...
wystawa-fotografii-anny-bohdziewicz   Wystawa fotografii Anny Bohdziewicz pt. „1989 – wszystko od nowa”,  – fotografka niezależna z Warszawy, kuratorka wystaw i autorka tekstów...
przeglad-filmow-andrzeja-wajdy   Przegląd filmów Andrzeja Wajdy pt. „DROGI DO WOLNOŚCI”. Każdy seans poprzedzony będzie prelekcją wprowadzającą w tematykę filmu....
drogi-do-wolnosci-inicjatywy-1989W związku z przypadającą w 2014 r. 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., w imieniu INICJATYWY 1989 oraz...
lightroom-5-obrobka-cyfrowa-fotografiiLightroom 5 – Obróbka cyfrowa fotografii - warsztaty   Piła, 7-8 czerwca 2014   Warsztaty są skierowane nie tylko do osób rozpoczynających...
dolina-noteci-gdy-wisla-krolowa-to-ksiezniczka-notec   W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, proszę o przyjęcia zaproszenia do współorganizacji Międzynarodowego DNIA ZIEMI w powiecie...
forum-inicjatyw-pozarzadowych-2014 Forum Inicjatyw Pozarządowych Piła, 8 kwiecień /wtorek/ 2014 Piła, sala sesyjna w Starostwie Powiatowym, al. Niepodległości 33/35   Planowany...
piotr-ikonowicz-w-pilePIOTR  IKONOWICZ 12 kwietnia 2014 w Pile - spotkanie otwarte sala widowiskowa, godz. 12.00 PSM, ul. Sikorskiego 33     Kancelaria...
bitwa-pod-grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem  Jana Matejki Zapraszamy do obejrzenia haftowanej repliki obrazu pt. "Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki. Replika do obejrzenia w...
najlepsza-inicjatywe-spoleczna-za-2013  Czy Wiesz o jakiejś ciekawej inicjatywie społecznej z powiatu pilskiego?   Czy Chcesz, aby dowiedzieli się o niej także inni?   Czy...
pila-jakiej-nie-znamy Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. kliknij i ściągnij...
konsultacje-spoleczne pan Grzegorz Idziak   Witam Pana!   Uprzejmie proszę o konsultacje Zarządzenie Nr 964(12)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r. w...
another-pink-floyd-w-pile  Another PINK FLOYD oraz B4 Musical Magic zagrają w dniu 30 marca 2014 /niedziela/ o godz. 18.00, bilet: 25pln, Koncert w Pile, Club SEVEN, ul....
filip-springer-wanna-z-kolumnada WANNA Z KOLUMNADĄ reportaż o polskiej przestrzeni Filip Springer   26 luty 2014 rok, g. 18.00 /środa/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul....
historia-spolecznosci-zydowskiej-w-pile History of the Jewish Community of Schneidemuhl– 1641 to the Holocaust   Historia społeczności żydowskiej w Pile –od 1641 roku do...
nie-zgadzamy-sie-na-uchwalanie-zlego-prawa   Nie zgadzamy się na uchwalanie złego prawa FOR: L. Balcerowicz i J. Stępień wzywają do sprzeciwu wobec uchwalania złego prawa   Szanowni...
maraton-pisania-listow-ai   W niedzielę 8 grudnia 2013 roku w Pile rusza Maraton Pisania Listów Amnesty International.   Akcja rozpocznie się projekcją filmu dokumentalnego...
smierdzacy-problem-odorow W Polsce brak jest uregulowań prawnych dotyczących ODORÓW /smrodów wywołanych głównie działalnością rolno przemysłową/. Od 1993 roku trwają prace...
pussy-riot-modlitwa-punkaPussy Riot w Pile Film dokumentalny, Rosja, Wielka Brytania 2013 Pussy Riot. Modlitwa punka Piła, 8.12.2013, g. 17.00 – Kino KORAL   weź...
parade-psow-w-pile   Parada na czterech i dwóch nogach   Po raz siódmy mieszkańcy Piły mieli okazję uczestniczyć w paradzie psów - imprezie organizowanej z okazji...
nowy-adres-www-effata-of-pl   Mamy nowy adres internetowy   Zapraszamy do zaglądania   www.effata.of.pl                          
camino-de-santiago-to-droga-dla-kazdego    Camino de Santiago to droga dla każdego.   O tyle niezwykła, że każdy przeżywa ją na inny sposób. Warto przejść te kilometry, żeby zrozumieć coś...
slot-art-festival-2013    O slocie dowiedziałam się już zeszłego roku od mojego wuja Piotra. Niestety nie mogłam wtedy jechać z powodu innego wyjazdu w tym samym...
kurs-przewodnikow-po-pile     Stowarzyszenie EFFATA przygotowuje KURS PRZEWODNIKÓW PO PILE. Szukamy osób chętnych do współpracy!   Kurs przewodników miejskich edycja...
przedstawiamy-kolejnych-bohaterow-spolecznej-akcji-500-dobrych-uczynkow-na-urodziny-pily     Kolejne dobre uczynki dla Piły   Przedstawiamy kolejnych bohaterów społecznej akcji „500 dobrych uczynków na urodziny Piły”. Dzieci z Grupy...
konkurs-fotografii-pt-pila-jakiej-nie-znacieFoto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”.   Celem konkursu jest...
wspolnie-na-rzecz-eliminacji-broni-nuklearnej  Jarosław Wałęsa i Jej Wysokość Królowa Jordanii Noor - wspólnie na rzecz eliminacji broni nuklearnej.   W Parlamencie Europejskim odbyła się...
miedzy-niebem-a-ziemia    Galeria PIACHY Foto Grupa Twórcza Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA   oraz Autorka   zapraszają na wystawę fotografii   pt.:...
komunizm-la-belle-epoque  Komunizm – la belle époque     Zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej pt.: Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX...
v-konkurs-ekologiczny Z okazji Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych witamy Państwa na finale V Konkursu ekologicznym pt. „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody”,...
500-dobrych-uczynkow-pila  500 dobrych uczynków na 500 lat Piły.   Każdy  może zrobić prezent dla naszego Miasta.   500 dobrych uczynków na urodziny Piły, to społeczna...
sluga-bozy-ks-j-popieluszko     Wystawa pt.: Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)  Wystawa przedstawia życie i działalność duszpasterską ks. Jerzego Popiełuszki, jego...
tsa-koncert     Podczas koncertu charytatywnego pt. TSA dla HOSPICJUM, w dniu 26 stycznia 2013, w Klubie BROWAR w Pile na rzecz budowy pilskiego Hospicjum...
wolny-tybet   Wywieś flagę tybetańską u siebie w domu! Działania z okazji rocznicy tybetańskiego powstania narodowego - propozycje działań, informacje, przydatne...
pt-twarze-bezpieki-1944-1990     W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Stowarzyszenia...
program-wizyty-rodziny-piller-w-pile       „Dlaczego nie poznać wszystkich?”   Ludzi można dzielić na wiele sposobów. Są introwertycy i ekstrawertycy, szaleńcy i asekuranci, esteci...
forum-inicjatyw-pozarzadowych       Centrum Informacyjno-Doradcze przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Marian Martenka, przewodniczący Rady Powiatu...
cykl-portretow-amazonki   Cykl portretów AMAZONKI 2011 ukazuje Amazonki, które wygrały z rakiem dzięki pomyślnemu leczeniu, którego nieuniknioną częścią są zabiegi amputacji...
empatia   DZIEŃ BEZ FUTRA – DEMONSTRACJA W WARSZAWIE   Zapraszamy na ogólnopolską demonstrację z okazji Dnia Bez Futra zorganizowaną przez Koalicję na...
inicjatywa-tato-net   Zapraszamy do serwisu http://www.tato.net   Biuletyn w formacie tekstowym publikujemy co kilka tygodni i rozsyłamy e-mailem na adresy osób...
dzialania-godne-uwagi         Protokół z Konkursu „Działania godne uwagi” w Pile, sporządzony w dniu 8 listopada 2012       Organizatorem Konkursu jest Centrum...
ekonomia-spoleczna   Zapraszamy do serwisu   www.ekonomiaspoleczna.pl   Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej lektury. Redakcja Portalu...
serwis-edukacji-antykorupcyjnej    zapraszamy na stronie serwisu   www.antykorupcja.edu.pl     Szanowni Państwo,   poniżej przesyłamy przegląd najnowszych informacji, które...
chronmy-klimat      zapraszamy na stronę www.chronmyklimat.pl  O portalu Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku jako projekt Instytutu na...
cyrk-nie-dziekuje   "Gdyby ludzie wiedzieli, co kryje się za kulisami tego kolorowego, cyrkowego świata ze zwierzętami, nigdy więcej nie poszliby do...
czasopismo-effata  Czasopismo EFFATA –pismo wydawane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA. Witamy na stronie internetowego czasopisma EFFATA, poświęconego...

Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)